Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Ноокен айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: АЙЫЛ ӨКМӨТ БАШЧЫСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ (1 ШТАТТЫК БИРДИК), ЖАНА БАШКА...
Талаптар:

АЙЫЛ ӨКМӨТ БАШЧЫСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ   (1 ШТАТТЫК БИРДИК)

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Энергетика жана электротехника, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш багыты боюнча жогорку билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Электр энергиясы жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Жарандык коргоону жөнүндө» мыйзамдары.

 4) Функциялык милдеттер:

-    айыл өкмөтүнүн аппаратынын жалпы иш-аракетин же болбосо бир же болбосо бир нече  тармактык  багыттар  боюнча  кординациялоо  (финансылык, экономикалык, социалдык,  укуктук, жер, турак жай, билим  берүү, муниципалдык менчикти пайдалануу);

-  жергиликтүү кенештин сессияларын, айыл өкмөтүнүн заседениелерин, жеригиликтүү коомдоштуктардын   курултайларын   даярдоо   боюнча   иштерди    уюштуруу;

-   коомдук  ишчараларга  активдүү  катышууга  жана  кайсыл   убак   болсо    жа    уюлдук    телефон  аркылуу  маалыматт  берүүгъ   жана   алууга;

-    аймактык    тескъъч\лър    менен     биргеликте  аймакта  коомдук  тартипти     сактоо,     наркоманияга    жана    диний      экстремизмге  каршы      күръшүү      боюнча     иш-чараларды  иштеп   чыгат  жана    аткарылышын  көзөмөл  кылат.

 

 2.  ЖООПТУУ КАТЧЫ  (1 ШТАТТЫК БИРДИК )

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

 Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», Кыргыз Республикасынын «Жарандарынын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызмат жөнүндө», мыйзамын.

 4) Функционалдык милдеттер:

 • Айыл өкмөтүнө келип түшкон иш кагаздарын, арыз, токтом, буйрук, каттардын аткарылышынын абалын козомолдоо;
 • Айыл ъкмътүнүн иш кагаздарын къктъмълърдүн (номенклатура) негизинде иретке келтирип, жүргүзүү;
 • Айыл ъкмътү тарабынан кабыл алынган токтом, буйруктарды каттоого алуу;
 • Айыл Өкмөтүнүн чарбалык китебин жүргүзүү;
 • Айыл Өкмөт\н\н жалпы элдик жыйындарынын жана аппараттык кенешменин протоколдорун жүргүзүү;
 • Айылдын тургундарына ар кандай тактамаларды берүү;
 • Айылдык Кенешине келип т\шкън иш кагаздарын аткаруу жана сессиялардын кун тартибине киргизилүүчү материалдарды туруктуу комиссиялар менен биргеликте даярдоо;
 • Айылдык Кенешинин протоколун, токтомдорун даярдоо жана токтомдорду сайтка жарыялоо менен Адилет башкармасы аркылуу мамлекеттик рээстрге киргизүү.

3.      БАШКЫ  АДИС КЫЗМАТ  ОРДУ  ( 1 ШТАТТЫК  БИРДИК)

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- экономикалык  жогорку  билим.

 2) Иш стажы жана тажрый басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары.

  ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

 4) Функционалдык милдеттер:

-жергиликтүү бюджеттин чыгымдоочу  бълүгүн түзүү боюнча айыл ъкмътүнүн финансы-экономикалык бълүмүнүн иштерин уюштурууга  жана  түздън-түз  жүргүзүүгъ:

 - финансы-экономикалык  бъл\мдъ  квалификациялуу  жана тажрыйбалуу  адистер  менен  топтоо  \ч\н  кадрларды  тандоого  жана жайгаштырууга  ктышууга:

- жергиликтүү коомдоштуктун  аймагын социалдык-экономикалык  ън\кт\рүү  боюнча  программаларды  иштеп  чыгууну  ишке  ашырууга:- жергиликтүү кенешке жана  жергиликтүү ъз алдынча  башкаруунун  башчысына  берүү  үчүн  жергиликтүү бюджеттин  чыгымдары жън\ндъ маалымат  даярдоого:

 

4.  ЖЕР  МАСЕЛЕЛЕРИ  БОЮНЧА  АДИС    (1 ШТАТТЫК БИРДИК )

 

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

 

                4) Функционалдык милдеттер:

 

- жергиликтүү  ъз алдынча  башкаруунун  жана  жергиликтүү  кеёештин  айыл чарба  жерлерин  кайра  бъл\шт\рүү  фондунун  жерлерин  бъл\шт\рүүгө  жана  пайдаланууга  тийиштүү  чечимдерди  аткарууну  уюштурууга:

- аталган  жерлерди пайдалануунун натыйжалуулугун  изилдөөгө жана  жергиликтүү өз  алдынча  башкаруунун башчысы \ч\н  маалыматтарды даярдоого:

- айыл чарба жерлерин  кайра  бъл\шт\рүү  фондунун жерлерин, чабындыларды, жайыттарды, ижарага  бер\\н\  тартиби  жън\ндъ  сунуштарды  киргизүүгъ:

 

       5.САЛЫК   БАЮНЧА  АДИС   (1 ШТАТТЫК  БИРДИК)

 

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

-экономикалык  жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

 

                4) Функционалдык милдеттер:

 

-    Ъкмъттүн   бюджетине  тълъмдърүн  ъз  учурунда  т\ш\\с\н  контролдоого,    салык  тълъъчүлърдүн  тълъадүк  жана  финансылык   тартиптерди  сактоолору   боюнча   регулярдуу,  анын  ичинде  утурлама  текшерүүнү    жүргүзүүгө:

-    Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарынын   алкагында  тълъад\к  тартипти   бузуучу  ччарбакер   субьекттерге  чараларды  киргизүү:

-  Кеёештин   бюджеттик  комиссиясынын  кароосуна,   жогору  турган  финансылык  органдарга   берүү   \ч\н  айыл  аймактын  бюджетинин   киреше   бъл\г\н  кърсътк\чтър\   боюнча  зарыл   материалдарды     даярдоого:

-  салыктын  т\р\нъ  карабастан  айлык,  кварталдыкжана жылдык  пландарды  ъз  убагында  аткарууга:

-   айыл  ъкмъткъ  келген  жарандарга  жана  аппарат  кызматтагы  кызматкерлердин   буйруктарын  аткарууга:

-  коомдук  иш-чараларга  активдүү  катышууга  жана   кайсыл  убак  болсо  да  уюлдук  телефон  аркылуу  маалымат   берүү   жана  алууга:

 

 1. ИШ ЖУРГУЗУУЧУ АДИС   (1 ШТАТТЫК БИРДИК )

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

 

                4) Функционалдык милдеттер:

 

-  Айыл    өкмътүнъ     жана      айылдык (поселкалык)    кенешке   келип  т\шкън       кат- кабарларды      кабыл        алууга,      каттоого;

-  Жогорку      органдардан     чыгыш     каттарды    алып    келүүгө   жана аткарылган      каттардын      жообун     жогорку  органдарга   жеткерүүгъ;

-  Айыл  Ъкмътт\н  буйрук,    токтом   жана    каттарын    къбъйтүүгъ, тийиштүү мекеме     уюмдарга     жеткир\\гъ,  факс аркылуу  келген  кагаздарды     каттап,  къзъмълъ      алуу:

-   Кат-кабарларды  документтин  аткаруучусуна  ъткър\п берүүн\  ж\рг\зүү;

-    документтерди  аткаруу  маселелери  боюнча  айыл  Ъкмътт\н\н башчы  учун  мааламат  даярдоо:

-  иштерди   номенклатуурасын  жана  башка  документтерди  жург\зүү

-  документтерди  сактоого  жана  учурдагы  архивди  ж\рг\зүү;

-  жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруунун  башчысынын, орун басарынын жана  жооптуу  катчынын  башка  тапшырмаларын  аткарууга.

 

7.СПОРТ  ЖАНА  ЖАШТАР  БОЮНЧА  АДИС: (1 ШТАТТЫК            БИРДИК)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

 

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндө», «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзамдары.

 

                4) Функционалдык милдеттер:

- айыл аймактын жаштар боюнча  иштерин уюштуруу:

- айыл аймактын  башчысынын  тапшырмасын  боюнча  баашка  иш  милдеттерди  ишке  ашыруу:

Коомдук профилактикалык  борбору  менен тыгыз  иш алып баруу:

- жаштар арасында ар канндай  кылмыштуулуктун  алдын алуу  боюнча  т\ш\нд\рүү  иштерин ж\рг\зүү:

- жаштар  боюнча кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н, областык жана райондук мамлекеттик  администрациясынан келген токтом, буйруктарды турмушка ашыруу:

 

                                 Талап кылынуучу иш кагаздары:

 

 • Сынактык комиссиянын торагасынын атына арыз:
 • Кадрларды эсепке алуу боюнча оздук баракчасы:
 • Паспорттун кочурмосу:
 • Билими тууралуу документтин (диплом ) кочурмосу жана эмгек китепчесинин кочурмосу (натариустан же иштеген жеринен тастыкталган)
 • 4х6 олчомундогу 2 даана сурот:
 • Омур баян,(соттуулугу же соттолбогондугу туралуу   маалыматты кърсът\\)  резюме, м\нъздъмъ
 • Мед справка

 

Документтерди кабыл алуу кулактындыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде жуманын ишемби жана жекшени кундорунон сырткары ар куну саат 8-30 дан 17-30 чейин айыл окмоттун каттоо-катчылык жана кадрлар маселелери боюнча болумдо төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт:

 

Дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району,  Ноокен айыл окмоту, Курулуш айылы,  Гагарина  кочосу №5

Телефон номер моб: 0773696488  раб: 6-00-07

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00