Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Араван районуна караштуу Төө-Моюн айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жетектөөчү адис – юрист, Жооптуу катчы
Талаптар:

 

 

 

 

 

        Араван районуна караштуу Төө-Моюн айыл өкмөтү төмөндөгү административдик муниципалдык эки бош кызмат орунуна конкурс жарыялоонун шарттарын макулдашуу үчүн жөнөтөт.

 

К О Н К У Р С    Ж А Р Ы Я Л А Й Т !

 

        Араван районуна караштуу Төө-Моюн айыл өкмөтү төмөндөгү административдик   муниципалдык эки бош кызмат орду 

 

 1. Жооптуу катчы
 2. Жетектъъч\ адис-юрист

 

Жоопту катчы

 

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта үч жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стаж;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы үч жылдан кем эмес.

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Аксакалдар соттору жөнүндө”,  “Тынч чогулуштар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы N 152 Указы менен бекитилген “Жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн элдик курултайы жөнүндө” жобо);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Ыктуулугу:

- тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин өнүгүү программаларын натыйжалуу тейлөө;

- ишти натыйжалуу пландоо;

- тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү.

- кабыл алынган чечим боюнча жоопкерчиликти өзүнө алуу.

Көндүмдөр:

- финансылык менеджмент жаатында;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууда;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруучулук иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контролдоо);

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

 

        Жетектөөчү адис – юрист

-каалагандай орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 

 

Конкурска  катышуу \ч\н, жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 10 иш к\н\ аралыгында Тъъ-Моюн айыл ъкмът\нъ конкурстук комиссиясынын търагасына документтерди тапшыруу зарыл:

 

         

 1. Ъздук каттоо баракчасы.
 2. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек).
 3. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\(нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушушу керек.)
 4. Паспорттун къч\рмъс\.
 5. Резюме.
 6. Ъм\р баян.
 7. Конкурсттук комиссиянын атына арыз.
 8. Эки даана с\рът

 

Тъъ-Моюн айыл ъкмът\. Ак-Шар айылы. Сурап бил\\ \ч\н тел:  0770 37 87 44,

0773 40 50 04.   

 

Квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга конкурстун ътъ турган к\н\ жана орду жън\ндъ билдиребиз.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-02-27 16:53:18
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00