Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнү караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция
Бөлүм:
Кызмат орду: орун басары
Талаптар:

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнү караштуу  ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын Араван  райондук башкармалыгы  тъмъндъг\ бош орунга сынак жарыялайт.

1.Араван  райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматына:

            Квалификациялык талаптар:

                Билими жогорку ветеринардык врач кесип

                    Эмгек стажы:  жогорку мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта \ч жылдан            

                     кем эмес  же  кесиби боюнча  беш жылдан кем эмес иш стажы

           Функционалдык милдеттери:

                     Копютердик сабаттуулук, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин этикасын

                     бил\\, расмий жана мамлекеттик тилдерди бил\\. Райондун айыл аймагындагы                     

                     эпизоотияга каршы ж\рг\з\л\\ч\ иш-чаралардын аткарылышын къзъмълдъъ.                     

                     Жеке менчик ветеринардык сервистердин  пландаштырылган иш-чараларды аткарылышын камсыз кылуу.

                    Райондогу эпизоотиялык кырдалды ъз убагында аныктоо.

                    Ветеринардык инспекторлордун текшер\\ ж\рг\згън иштерин къзъмълдъъ жана аны  

                     уюштуруу.              

           Конкурска катышуу \ч\н тъмъндъг\ документтер керектелет:

 -жеке арыз

 -резюме

 -ъм\р баян

 -кадрларды эсепке алуу ъзд\к баракчасы

 -фото с\рът\ 4 даана, размер 3х4

- соттолбогондугу тууралы аныктама

 -паспортунун же инсандыгын к\бъълъч\ башка документтеринин къч\рмъс\

 -зарыл кесиптик билими, иш стажынын жана квалификациясын ырастоочу  документтери (эмгек китепчесинин къч\рмъс\, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жън\ндъ документтеринин къч\рмълър\, алар нотариалдык т\рдъ же иштеген жериндеги кызматкерлер тарабынан к\бълънд\р\л\п ырасталышы керек)

           Документтерди кабыл алуу: жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 2 жуманын ичинде      ъткър\лът.

Араван  району Араван айылы Ленин къчъс\ №100, Араван  райондук       ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы кабыл алат. Маалымат \ч\н тел:03231 5 12 96

Конкурстун  ътъ  турган  к\н\  жана жайы жън\ндъ квалификациялык талаптарга жооп  берген жарандарга кошумча маалымат билдиребиз.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-02-03 17:40:22
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00