Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: С.Юсупов айыл окмоту
Бөлүм: социалдык маселелер боюнча
Кызмат орду: Адис
Талаптар:

адис-социалдык маселелер боюнча  кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

 

 1.  жогорку же атайын атайын орто кесиптик билим (юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).
 2. Компьютерде иштей билүүсү жана калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү жөндөмдүүлүгү.

 

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик тил жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ», Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

-тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Жамааттар жана алардын бирикмелери жън\ндъ», «Кыргыз Республикасында мамлекеттик жълъкп\лдар жън\ндъ», «Калкты иш менен камсыз кылууга къмъктъш\\ жън\ндъ», «Билим бер\\ жън\ндъ»)

 

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\.

 

Ыктуулугу:

 • тиешел\\ тармактагы жергиликт\\ маанидеги маселелерди натыйжалуу чеч\\;
 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде чыгып съз с\йлъъ жана ишкердик кат алышуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктарды колдоно бил\\.

Конкурска катышуучулар учун талап кылынуучу документтер:

 Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз;

 • Өздүк каттоо баракчасы;
 • Дипломдун көчүрмөсү ( мамлекеттик нотариус аркылуу күбөлөнтүрүүлгөн);
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү ( мамлекеттик нотариус аркылуу күбөлөнтүрүүлгөн);
 • Паспортунун көчүрмөсү;
 • Резюме;
 • Өмүр баян (бардыгы бир делодо тигилген болушу керек).
 • Соттолбогондугу тууралу аныктама( Облустук ички иштер башкармалыгынан)

 

 

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баштап 15 күнгө чейин                 Юсупова айыл өкмөтүндө дареги: Султанов көчөсү 35 кабыл алынат. Сурап билүү телефондору 0(3231)5-08-28.  5-08-31..

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-11-24 23:42:07
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00