Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокат району Т.Кулатов атындагы айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: башкы адис-юрист, башкы адис социалдык маселелери боюнча, компьютердик маалымат технологиялар боюнча адис, Жетектөөчү адис бухгалтер кызмат орунуна
Талаптар:

                                

                                  КОНКУРС   ЖАРЫЯЛАЙТ!

 

Ноокат районундагы Т.Кулатов атындагы айыл ъкмът\, айыл ъкмът\ндъг\ муниципалдык административдик кызматтын 4 бош кызмат орунуна конкурс жарыялайт.

 

 1. Айыл ъкмътт\н башкы адис-юрист бош кызмат орунуна конкурска катышуучу талапкерге коюулуучу талаптар:

1.Кесиптик билиминин денгээли:

 • -толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,юриспруденция чъйръс\ндъг\)
 • Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • -мамлекеттик же жана муниципалдык кызматта бир жылдын кем эмес иш стажы же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стажы;
 • Кънд\мдър:
 • -маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;
 • -калк менен натыйжалуу иш ж\рг\з\\ (консультациялар, т\ш\нд\р\\ иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);
 • -аналитикалык документтерди талдоо;
 • -кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\.
 • Ыктуулугу:
 • -тиешел\\ тармактагы жергиликт\\ маанидеги маселелерди натыйжалуу чеч\\;
 • -аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • -мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;
 • -мамлекеттик жана же расмий тилдерде чыгып съз с\йлъъ жана ишкердик кат алышуу;
 • - компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно бил\\.

 

 1. Айыл ъкмътт\н башкы адис социалдык маселелери боюнча бош кызмат ордуна конкурска катышуучу талапкерлерге коюулуучу талаптар:

 

 • Толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция,менеджмент,экономика,айыл чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).
 • Мамлекеттик же жана муниципалдык кызматта бир жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стаж;
 • Билими:
 • тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды;
 • кызмат орундарынан милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон
 • ълчъмдъ мамлекеттик жанарасмий тилди бил\\.

Функционалдык милдеттери:

 • тиешел\\ тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;
 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • -мамлекеттик жана/же расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;
 • -компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Жетектөөчү адис бухгалтер кызмат орунуна катышуучу талапкерге коюулуучу талаптар:

 

 • жогорку же атайын орто кесиптик билими; иш стажына талап коюлбайт.
 • жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешел\\ тармактагы мыйзамдарды жана кызматтык милдеттерди аткаруу \ч\н зарыл кълъмдъ мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\с\;
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • уюштуруучулук жъндъм\ документациялар менен иштей бил\\с\;
 • интернет байланыш программаларында иштей бил\\с\;
 • Кънд\мдър:
 • жергиликт\\ бюджеттин чыгымдоочу бъл\г\н т\з\\ боюнча айыл ъкмът\н\н финансы-экономикалык бъл\м\н\н иштерин уюштуруу жана т\здън т\з ж\рг\з\\;
 • жергиликт\\ бюджеттин орто мъънътт\\ (\ч жылга) болжолун т\з\\н\ камсыз кылуу;
 • жергиликт\\ бюджеттин чыгымдары боюнча сметалык- финансылык документтерди т\з\\н\н тууралыгын, териздъън\ жана бекит\\н\ контролдоого, бюджеттик мекемелердин сметаларынын долбоорун т\з\\дъ ченемдик тарифтик талаптарынын тууралыгын текшер\\ жана айылдык аймагында жайгашкан уюмдарга, мекемелерге жана ишканаларга бюджетти иштеп чыгуу \ч\н алынган тармакты чыгымдардын нормативдерин жеткир\\.

 

Айыл ъкмът\н\н компьютердик маалымат технологиялар боюнча адис кызмат орунуна катышуучу талапкерге коюулуучу талаптар:

 • орто билими; иш стажына талап коюлбайт.
 • жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешел\\ тармактагы мыйзамдарды жана кызматтык милдеттерди аткаруу \ч\н зарыл кълъмдъ мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\с\;
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • уюштуруучулук жъндъм\ документациялар менен иштей бил\\с\;
 • интернет байланыш программаларында иштей бил\\с\;
 • Кънд\мдър:
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду
 • даярдоо;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
 • командада иштъъ.

Конкурска катышуу \ч\н талап кылынуучу документтер:

 1. Конкурсттук комиссиянын атына жазылган арыз
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы
 3. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 5. Паспорттун къч\рмъс\
 6. Резюме
 7. Ъм\р баян
 8. Соттолбогондугу тууралуу аныктама
 9. С\рът 2 даана

Конкурска катышуучулардын документтери конкурс жарыяланып, гезитке чыккан к\ндън баштап эки жуманын ичинде Т.Кулатов атындагы айыл ъкмът\н\н  экинчи кабатындагы жооптуу катчынын кабинетинде кабыл алынат.

Саат 9.00 дън 18.00 гъ чейин.

Сурап бил\\ телефону: (0778) 86 30 91

 

Дареги: Т.Кулатов атындагы айыл ъкмът\

               Кызыл-Булак айылы.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-08-23 15:58:27
Дата аягы: 2016-08-23 15:58:27