Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Түп райондук мамлекеттик администрациясы
Бөлүм:
Кызмат орду: Киреше боюнча жетектѳѳчү адис
Талаптар:

Түп  районунун   Түп  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтү  “Кыргыз  Республикасынын  мамлекеттик  жарандык  жана  муниципалдык кызмат  ордун  ээлѳѳ  боюнча   конкурс  ѳткѳрүүнүн  тартиби  жѳнүндѳ” жобосуна ылайык  киреше боюнча жетектөөчү адиси административдик муниципалдык кызмат ордуна коюлуучу   квалификациялык талаптар :

- муниципалдык кызматчылар үчүн - тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим (мамлекеттик  жана  муниципалдык башкаруу ,экономика жана  башкаруу)

2) иш стажы жана тажрыйбасы

- иш  стажына  талап  коюлбайт;

3) билгичтиги :

- төмөнкүлөрдү билүү:Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы  мыйзамдарды :Кыргыз  Республикасынын  “Бухгалтердик  эсеп  жѳнүндѳ “мыйзамын ,КР нын  “Жергиликтүү  ѳз алдынча  башкаруу  мыйзамын.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

Функционалдык  милдеттери:

Мезгил  мезгили  менен (квартал сайын)бюджетке  айыл ѳкмѳтүнүн  аймагында  аныкталган тѳлѳмдѳрдүн түшүүсүнѳ  кѳмѳк кѳрсѳтүүгѳ

-Салык тѳлѳѳчүлѳргѳ  карызы  боюнча эскертүү маалыматын  жеткирүүгѳ

           -Жергиликтүү бюджетке  киреше бѳлүгүн түзүү  боюнча түздѳн-түз кѳмѳк  кѳрсѳтүү

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон  кѳлѳмдѳ   расмий  жана  мамлекеттик  тилдерди  билүүгѳ жана  командада  иштей  билүүгѳ  ,жоопкерчилиги ,жѳндѳмү

Сынакка  катышуу  үчүн  тѳмѳндѳгү  документтер  талап кылынат:

Конкурстук  комиссиясынын  атына  жазылган  жеке  арызы,кадрларды каттоо  баракчасы  сүрѳтү менен,ѳмүр  баяны ,паспорттун,дипломдун ,эмгек  китепчесинин  кѳчүрмѳсү  нотариустан күбѳлѳндүрүлгѳн.

Конкурска  талап  кылынуучу  документтер  жарыя  чыккан  күндѳн  баштап  10 жумушчу  күндүн ичинде  кабыл  алынат .

 

Түп району,Түп айылы,Боромбай  кѳчѳсү №10

Телефондор:03945-2-40-84

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-25 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-07 00:00:00