Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор-Ата шаардык кеңеши
Бөлүм:
Кызмат орду: Жооптуу катчы
Талаптар:

1) Кесиптик  билимдин  деңгээли:

        -  жогорку  билим.

       2) Иш стажы  жана  тажрыйбасы:

        -  жалпысынан  3 жылдан  кем  эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы  же  тиешелүү  тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик  чѳйрѳдѳгү 5 жылдан  кем  эмес иш  стажы.

        3) Кесиптик  компетенттүүлүгү:

         -  тѳмѳнкүлѳрдү  билүү:

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү ѳз  алдынча башкаруу  жѳнүндѳ”            ”Жергиликтүү  кеңештердин  депутаттарынын  статусу жѳнүндѳ,” “Жергиликтүү  кеңештердин   депутаттарын  шайлоо  жѳнүндѳ” мыйзамдары.

          -билгичтиги:

           иштин  артыкчылыктуу  багыттарын  аныктоо  жана стратегиялык пландарды  иштеп  чыгуу;

           түзүмдүк бѳлүмчѳлѳрдүн проблемаларын талдоо,божомолдоо,жалпылоо,мониторин  жүргүзүү. контролдоо  жана  ыкмаларды  киргизүү:

            башкаруучулук  чечимдерди ыкчам  кабыл  алуу жана алардын  натыйжалары  үчүн жоопкерчилик тартуу ;

             кызыкчылыктардын  кагылышына алып келүүчү проблемалуу  кырдааладарды ѳз  убагында кѳрѳ  билүү  жана  чечүү:;

             алдыга  коюлган  милдеттерди  чечүү максатында  жана  ыкмаларды  колдонуу үчүн  мүмкүнчүлүктѳрдү  издѳѳ;

              ѳз  ишин  жана  түзүмдүк  бѳлүмчѳнүн ишин  натыйжалуу  пландаштыруу;

             ведомстволор аралык  ѳз  ара  аракеттенүү;

             чыр-чатактуу  кырдаалдарды  жѳнгѳ  салуу.

             -кѳндүмдѳрү:

              аналитикалык  жана  стратегиялык  документтерди  иштеп  чыгуу;

              түзүмдүк бѳлүмчѳнү  башкаруу (баш  ийген  кызматкерлердин  ортосунда  тапшырмаларды  милдеттерди  туура  бѳлүштүрүү, мамлекеттик  органдын  жетекчилигинин  стратегиялык  максаттарын жана кѳз  караштарын ѳзүнѳ  баш ийген кызматкерлерге  сапаттуу  жеткирүү, башкаруучулук  чечимдерди  ыкчам  даярдоо,кабыл  алуу  жана  жүзѳгѳ  ашыруу, иштин  жаны  формаларын  жана  методдорун  издѳѳ);

               маалыматты талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо;

               ченемдик  укуктук актылар менен  иш  алып  баруу жана  аларды тажрыйбада  колдоно  билүү;

натижалуу өз ара  мамилелерди түзүү,иштиктүү эмгектин  ыкмаларына ,кеңешмелерди, жолугушууларды  ѳткѳрүүнүн  ыкмаларын  билүү, элдин  алдында  сүйлѳѳ, мамлекеттик  расмий  тилдерде  ишкердик  кат  алышуу.

 

Кесиптик милдеттери:

         - Шаардык Кенештин аппарат жетекчиси аппараттын ишин уюштурат, өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда депутаттарды тийиштүү маалымат менен камсыздайт, шаардык Кенеш тарабынан кабыл алынган келечектүү иш планын аткарууну камсыздайт, шаардык Кенештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары менен өз ара иш алып барат, шаардык Кенешке келип түшкөн иш кагаздарын эсебин жүргүзөт жана аткарылышын көзөмөлгө алат, шаардык Кенештин сессиясында карала турган материалдарды сессияга даярдайт жана аларды депутаттарга жеткирүүнү көзөмөл кылат, шаардык Кенеш тарабынан кабыл алынган буйруктарды жана токтомдордун аткарылышын көзөмөлдөөнү жана текшерүүнү уюштурат, сессиянын ишине катышууга депутаттарды, уюмдардын, ишканалардын жетекчилерин, өз алдынча башкаруунун коомдук органдарынын өкүлдөрүн жана башка жактарды чакырууну уюштурат, керектүү учурда иш кагаздарды мамлекеттик тилге которууну уюштурат.  

 

Талап кылынуучу документтер: жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

    

      Документтерди  кабыл  алуу  массалык  маалымат каражаттарына  жарыяланган  күндѳн  тартып 10 жумушчу  күндүн  ичинде  тѳмѳндѳгү  дарек  боюнча  жүргүзүлѳт:

Кочкор-Ата шаары,Токтогул  кѳчѳсү, 17

Кочкор-Ата  шаарынын  мэриясынын  имараты

Байланыш  телефондор; 5-31-84,5-32-36

Квалификациялык  талаптарга  жооп берген  талапкерлерге  конкурс ѳтүлүүчү  күнү  жана  жайы  боюнча билдирилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-08-12 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-26 00:00:00