Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ош облустук мамлекеттик статистика башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: Алай райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн (РМСБ) башкы адиси -1 орун Кара-Суу райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн (РМСБ) жетектөөчү адиси -1 орун Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн (РМСБ) жетектөөчү адиси -1 орун, адис -1 орун
Талаптар:

Ош облустук мамлекеттик статистика башкармалыгы (ООМСБ)  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына  ылайык төмөнкү  административдик мамлекеттик  бош кызмат ордуна  сынак  ЖАРЫЯЛАЙТ

 

  1. Алай  райондук  мамлекеттик  статистика  бөлүмүнүн (РМСБ) башкы адиси  -1 орун

 

  1. Кара-Суу райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн (РМСБ) жетектөөчү адиси -1 орун
  2. Өзгөн райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн (РМСБ) жетектөөчү адиси -1 орун, адис -1 орун

 

 Улук топтогу (башкы адиске- С-Б) административдик мамлекеттик кызмат ордуна тјмјнкідјй квалификациялык талаптар белгиленет:

 

-тјмјнкі багыттар боюнча жогорку билим-«экономика жана башкаруу», «физика-математикалык илим  жана  фундаменталдык информатика», эсептјј техникасы жана  информациялык технологиялар» же кайсыл болбосун профилдеги жогорку кесиптик билим,

-мамлекеттик же муниципалдык  кызматта жалпысынан  1 жылдан кем эмес, же адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Кенже топтогу  (жетектјјчі адиске М-А,) административдик мамлекеттик кызмат ордуна тјмјнкідјй квалификациялык талаптар белгиленет:

- жогорку кесиптик билим,

-иш стажы талап кылынбайт.

 

Кенже топтогу  (адиске М-Б) административдик мамлекеттик кызмат ордуна тјмјнкідјй квалификациялык талаптар белгиленет:

- жогорку кесиптик билим,

-иш стажы талап кылынбайт.

 

 

Кесиптик компетентіілігі:

 

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын жана тиешеліі тармактагы мыйзамдарды биліі;

- Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика» жјніндј мыйзамын;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен бекитилген 2007-жылдын 11-июлундагы №335 «Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика жјніндј» Жобосун;

- Кыргыз Республикасынын Јкмјтінін 2007-ж. 19-октябрындагы №483 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын статистикалык бирдиктердин бирдиктіі мамлекеттик каттоосунун мамлекеттик органдардын ведомстволук реестрлери менен јз ара аракети жјніндј» Жобосун

-кызматтык милдеттерди аткаруу ічін зарыл болгон кјлјмдј мамлекеттик жана расмий тилдерди биліі;

билгичтиги: маалыматтарды жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык докуменнтерди даярдоо;

-тиешеліі чјйрјдјгі ата-мекендик жана чет јлкјлік тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу, иштиктіі сійлјшіілјрдіі жіргізіі;

кјндімдјрі: ченемдик-укуктук актылар менен иштјј жана аларды колдоно биліі;

- компьютердик  жана уюштуруу техникаларды, зарыл болгон  программалык продукттарды колдоно биліі,

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапатуу аткаруу;

-иш-кагаздарын, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-жарандардын кайрылууларын јз убагында кароо жана жоопту даярдоо;

-мамлекеттик жана расмий тилде кат алышууларды биліі

 

Сынакка катышуучулардан талап кылынуучу документтер:

 

  1. Сынактык комиссиянын тјрагасынын атына жазылган арызы
  2. Резюме
  3. Јздік баракча (сірјті, байланыш телефондору менен)
  4. Эмгек китепчесинин жана  жогорку билими жјніндј дипломдун кјчірмјсі (нотариалдык тастыкталган же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан кібјлјндірілгјн)
  5. Јмір баяны (соттолгону же соттолбогондугу жјніндј маалыматты кјрсјтіі менен)
  6. Паспорттун кјчірмјсі ( тіпнускасын сынакка келгенде кјрсјтјт)

 

Документтер Ош облустук мамлекеттик статистика башкармалыгында (ООМСБ) жарыя гезит бетине чыккан кіндјн баштап 10 жумушчу кіндін ичинде  кабыл алынат.

 

ООМСБ байланыш телефондору: 0(3222) 2-97-59; факс 2-25-64;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-06-03 20:01:37
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00