Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

 Муниципалдык кызмат бөлүмү

 

 1. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы    (2016-жылдын 30-майы № 75) 
 2. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы    
  (2011-жылдын 15-июлу № 101) 
 3. Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Мыйзамы
  (2011-жылдын 14-июлу № 96)
 4. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамы   
  (2011-жылдын 14-июлу № 98) 
 5. - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө Жобо     
  (КРнын Ресзидентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 Жарлыгы менен бекитилген)

       6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому.      

 - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;
       - Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптар 2-тиркемеге ылайык
       - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын типтүү кызматтык нускамасы 3-тиркемеге ылайык; 
       - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо 4-тиркемеге ылайык; 
       - Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо 5-тиркемеге ылайык; 
       - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобо 6-тиркемеге ылайык;
       - Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобо 7-тиркемеге ылайык; 
       - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн тартиби 8-тиркемеге ылайык. 

       7.  Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө Жобо    
           (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-январындагы №8 токтом менен бекитилген)

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо тартиби жөнүндө Жобо 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоонун тартиби жөнүндө Жобо    

     Муниципалдык кызматка кирүү

    

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын  23-статьясына ылайык, муниципалдык кызматка кирүү конкурстук негизде жүзөгө ашырылат.

Бош кызмат орду пайда болгон учурда аппарат жетекчи/ жооптуу катчы (персоналды башкаруу кызматы) бул тууралуу 3 жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт.

Конкурс биринчи кезекте ички жана улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлөт. Эгерде конкурс болбой калса же болбосо конкурстан өткөн адам кызмат ордуна дайындалбаса, анда ачык конкурс жарыяланат. Ачык конкурс өткөрүлгөндө башка негиздер боюнча бош кызмат ордуна дайындоого жол берилбейт.

Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында административдик бош кызмат орунду ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн узактыгы документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 25 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

Улуттук резерв ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталуучу тийиштүү багыттар жана иштин чөйрөсү боюнча башкы жана жогорку администрациялык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерден турат.

Ички резерв төмөнкүлөрдөн түзүлөт:

- ушул органда административдик кызмат орундарын ээлеген жана ишти жылдык баалоонун натыйжасы боюнча сунушталган кызматчылардан;

- органдын кайра уюштурулганына, штаттын кыскарганына, ден соолугунун абалы боюнча узакка эмгекке жараксыздыгына байланыштуу кызмат орундарынан бошотулган адамдардан;

- бош кызмат ордун ээлөөгө конкурска катышкан, жогорку натыйжаларды көрсөтүшкөн, бирок дайындоого сунуш кылынбаган кызматчылардан, ошондой эле башка адамдардан;

- сунуш кылынган кызмат ордунан кызматкер баш тарткан же ал кызмат орду көрсөтүлгөн иш жок болгон учурда ушул кызмат ордун мурда ээлеген кызматчыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же соттун чечими боюнча ушул кызмат ордуна калыбына келтирүүгө байланыштуу жумуштан бошотулуп жаткан адамдардан.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тийиштүү органдын кызматчыларынын ишин баалоо боюнча комиссиясынын сунушу менен кызматчыларды ички резервге киргизүү жөнүндө тийиштүү акт чыгарат.

Тийиштүү органдын кызматчыларынын ишин баалоо боюнча комиссия ишти жылдык баалоонун натыйжалары боюнча "эң жакшы" жана "үлгүлүү" деген баа алган кызматчылардан ичинен талапкерлерди ички резервге киргизүүгө сунуштайт.

Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө жана аңгемелешүүдө конкурстун натыйжасы боюнча баллдын жалпы санынын 70 пайызынан кем эмес балл алган, бирок бош кызмат ордуна дайындоого сунуш кылынбаган талапкерлер конкурстук комиссия тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички резервине киргизүүгө сунушталат.

Ачык конкурс бош кызмат орду болгон учурда, конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын гезитинде жана веб-сайтында (www.mkk.gov.kg) же башка жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында жайгаштыруу жолу менен бош кызмат оруну пайда болгондон тартып он жумуш күнүнүн ичинде жарыяланат.

Ачык конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар конкурстан жалпы негизде өтүшөт.

Ачык конкурс жөнүндө кулактандыруу төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги;

- бош кызмат орунунун аталышы;

- бош кызмат орунуна карата коюлган квалификациялык талаптар;

- ушул кызмат оруну үчүн кызматтык милдеттер;

- конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси;

- документтерди кабыл алуучу жайдын орду жана кабыл алуу убакыты.

Конкурс жарыялаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын сайттарында жайгаштырылган толук маалыматка сөзсүз шилтеме бар болсо, анда ушул пункттун төртүнчү жана бешинчи абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтарды киргизбестен, конкурс өткөрүү жөнүндө кыскача маалыматты гезитте жайгаштырууга уруксат берилет.

Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кошумча маалыматты камтышы мүмкүн.

Документтер конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып он жумуш күнүнүн ичинде, бирок анда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбестен кабыл алынат.Конкурстун катышуучуларынын документтерин карап чыгуу, документтер кабыл алынгандан кийин 10 жумуш күнүнөн кечиктирилбестен өткөрүлөт.

Административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 18 жашка чыккан, ушул административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.

Бир жыныстагы адамдар үчүн конкурс жарыялоого тыюу салынат.

Конкурс бир катар ырааттуу этаптардан турат:

- ички конкурс өткөрүү жөнүндө же Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардан конкурс өткөрүү жөнүндө буйругун чыгаруу;

- ачык конкурс өткөрүү жөнүндө буйругун чыгаруу, ички же Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар конкурстан өтпөй калса же баш тартса;

- ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо;

- конкурска катышууну каалаган жарандардан документтерин кабыл алуу;

- конкурстун катышуучуларынын документтеринин мамлекеттик администрациялык кызматтын белгиленген квалификациялык талаптарына туура келишин кароо (конкурстук комиссия талапкерлердин документтерин карайт жана алардын конкурстук процедураларга катышуу укугун аныктайт).

Аталган таларкерлер түздөн-түз конкурстук сынактардын процедураларынан өтүшөт, тактап айтканда:

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө борборунда же анын филиалдарында негизги жана предметтик тесттен өткөрүү. Предметтик тесттер конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегине ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт;

- талапкерлер менен аңгемелешүү. Аңгемелешүүгө компьютердик тесттен өтүүдө 50 пайызынан кем эмес деңгээлде белгиленген өтүү маанисинен кем эмес баа алган талапкерлер киргизилет.

Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө талапкерлердин адамдык жана кесиптик сапаттары жана алардын келечектеги кызматы туурасындагы түшүнүктөрү, күткөн максаты жана жүйөлөрү аныкталат. Бир эле орундагы кызматка талапкер болгондорго бирдей суроолор берилет. Администрациялык муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө тиешелүү башка шарттарды аныктоо керек болгон учурда, башка да кошумча суроолор берилиши мүмкүн.

Аңгемелешүү өткөрүлгөн күнү талапкерлер эссе даярдашат. Эссе түзүүгө 30 мүнөт бөлүнөт.

Эссенин темалары (үчтөн бешке чейин):

- персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан аныкталат жана аңгемелешүү өткөрүүгө чейин бир күн мурда талапкерлерге жарыяланат;

- бош кызмат орду боюнча кызматтык милдеттерге ылайык келиши керек.

Талапкерлердин бири (алфавит боюнча тизмеде биринчи турган) кокустан тандоо ыкмасы менен эссенин темасын тандап алат.

Талапкерлер тарабынан эссе жазуунун жол-жобосун уюштуруу милдети персоналды башкаруу кызматына же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамга жүктөлөт.

Ачык конкурс өткөрүү учурунда конкурстук комиссия тарабынан аңгемелешүү видео жазууга түшүрүлөт.

Конкурстук комиссия аңгемелешүүнүн натыйжалары боюнча Жобонун 48-пунктунун тогузунчу – он бешинчи абзацтарында көрсөтүлгөн параметрлерге ылайык, талапкер алган баллды кошуу жана аларды аталган параметрлердин санына бөлүү жолу менен талапкер аңгемелешүүдө алган баллды аныктайт.

Конкурстун бардык этаптары боюнча баллды кошуу жолу менен аныкталуучу эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди конкурстук комиссия бош кызмат орунга дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Эгерде талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калышса, анда конкурстук комиссия жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кайсы этностук таандыктагы, жыныстагы кызматкерлер аз болсо, ошол этностук таандыктагы, жыныстагы талапкерди сунуштайт.

Баллдын бирдей санына ээ болгон талапкерлер бир этностук таандыктагы, бир жыныстагы өкүлдөр болуп калган учурда, чечим жыйынга катышкан комиссия мүчөлөрүнүн добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

Добуштардын саны бирдей болуп калса, конкурстук комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, жооптуу катчысы үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат орунга дайындоо жөнүндө сунуштама киргизүүгө жана маалыматты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтына жайгаштырууга милдеттүү.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстан өткөн адамды кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү акт чыгарат.

Бош кызмат ордун ушул Мыйзамда аныкталган тартипте ротациялоо тартибинде ээлөөгө жол берилет.

Бош кызмат орду пайда болгондо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна дайындоого укуктуу.

Биринчи жолу кызматка кирип жаткан кызматчынын кесипкөй сапаттарын текшерүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акысын төлөп берүү менен үч айга чейинки сыноо мөөнөтү менен аны кызмат ордуна дайындайт. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жөндөмсүз мезгили жана жүйөлүү себептер боюнча кызматчы жумушта болбогон мезгил кирбейт.

Конкурстук комиссиянын сунуштамасы боюнча үч айга чейинки сыноо мөөнөтү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан мамлекеттик же муниципалдык кызматта эмгек стажысы бар адамдар үчүн белгилениши мүмкүн.

Мамлекеттик кызматка кирүү маселеси боюнча кеңири маалымат менен бул процессти жөнгө салган ченемдик укуктук актылар аркылуу таанышуу мүмкүн.

 

Н

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы

          (2010-жылдын 27-июну)

 1. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

          (2004-жылдын 4-августу № 106) - 

 1. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы

          (2016-жылдын 30-майы № 75) 

 1. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Мыйзамы”

          (2004-жылдын 2-апрели № 54) 

 1. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы

          (2011-жылдын 15-июлу № 101) 

 1. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы

          (2007-жылдын 4-майы № 67) 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама 

 

I. Экономика, финансы, салык ишмердиктин багыты боюнча: 

1. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси

          (2008-жылдын 17-октябры № 230)  

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджет кодекси

          (2016-жылдын 16-майы № 59) 

 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө » Мыйзамы

          (2015-жылдын 3-апрели № 72) 

 1. Кыргыз Республикасынын «Cалык эмес кирешелер жөнүндө» Кодекси

          (2018-жылдын 10-августу № 90)  

 1. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы

          (2002-жылдын 29-апрели № 76) 

II. Жер, коммуналдык чарба, ыңгайлаштыруу жана жашылдандыруу багыты боюнча:

 1. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси         
  (1999-жылдын 2-июну № 45) 
 1. Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамы (айыл өкмөтүнүн аппаратындагы административдик муниципалдык кызматтар үчүн)
  (2009-жылдын 26-январы № 30) 
 1. Кыргыз Республикасынын «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө» Мыйзамы

          (1994-жылдын 11-январы № 1372-XII) 

 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2007-жылдын 29-июнундагы №1997-III токтому менен бекитилген Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби жөнүндө Типтүү жобо

 

III. Социалдык саясат багыты боюнча:

 1. Кыргыз Республикасынын «Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө» Мыйзамы
  (2015-жылдын 3-августу № 214) 
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Мыйзамы 
  (2017-жылдын 28-июлу № 163)
 3. Кыргыз Республикасынын «Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө» Мыйзамы
  (2005-жылдын 21-февралы № 36)  

 IV.Уюштуруу, укук, кадр ишмердиктин багыты боюнча:

 1. Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылар жөнүндө» Мыйзамы
  (2009-жылдын 20-июлу № 241)
 1. Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соту жөнүндө» Мыйзамы
  (2002-жылдын 5-июлу № 113) 
 2. Кыргыз Республикасынын «Тынч чогулуштар жөнүндө» Мыйзамы 
  (2012-жылдын 23-майы № 64) 
 3. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы 
  (2007-жылдын 4-майы № 67)
 1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамы 
  (2000-жылдын 13-январы № 3) 
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө» Жарлыгы

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө Жобо  

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому. 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

- Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптар 2-тиркемеге ылайык

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын типтүү кызматтык нускамасы 3-тиркемеге ылайык; 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо 4-тиркемеге ылайык; 

- Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо 5-тиркемеге ылайык; 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобо 6-тиркемеге ылайык;

- Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобо 7-тиркемеге ылайык; 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн тартиби 8-тиркемеге ылайык. 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-январындагы № 8 «Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому. 

-  Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө Жобо

Жергиликтүү өз алдынча органдарынын аппараттарынын кызмат орундарына предметтик тест үчүн ченемдик укуктук актылардын тизмеси боюнча суроолорду түзүүдө төмөнкүлөр кошумча киргизилет:

 1. Бишкек шаары боюнча - Кыргыз Республикасынын «Борбордун статусу жөнүндө» Мыйзамы

           (2013-жылдын 12-декабры № 218) 

 1. Ош шаары боюнча - Кыргыз Республикасынын «Ош шаарынын статусу жөнүндө» Мыйзамы

          (2013-жылдын 12-декабры № 219) 

 Жергиликтүү кеңештердин аппараттарынын кызмат орундарына предметтик тест үчүн ченемдик укуктук актылардын тизмеси боюнча суроолорду түзүүдө төмөнкүлөр кошумча киргизилет:

 1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамы

          (2000-жылдын 13-январы № 3) 

 1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамы

          (2011-жылдын 14-июлу № 98)