«Административдик  реформа» бөлүгүнө тесттик суроолор

 

Ченемдик укуктук актылар:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдыык кызмат жөнүндө» Мыйзамы
 3. Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо Стратегиясы жөнүндө” 2004-жылдын 5-июнундагы ПЖ №193 Жарлыгы
 4. Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоо Концепциясы жөнүндө” 2011-жылдын 20-июнундагы ПЖ №146 Жарлыгы
 5. Кыргыз Республикасынын Президентинин Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө статс-катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө” 2010-жылдын 23-августундагы ПЖ № 143 Жарлыгы

 

Адабий, окуу китептери:

 

 1. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. – 4-ое изд., перераб. и доп. –М.: Юристъ, 2003.
 2. Политико-административное управление: Учебник/Под общ. ред. В.С. Комаровского, Р.В. Сморгулова –М.: Изд-во РАГС, 2004.
 3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений/Под ред. профессора В.Г. Стрекозова. –М., 2000.
 4. Шаров А.В. Об основных элементах административной реформы // Журнал российского права", N 4, апрель 2005 г.
 5. Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Административная реформа в России: некоторые итоги и задачи юридической науки // Журнал российского права, 2006.
 6. Политико-административное управление: Учебник/Под общ. ред. В.С. Комаровского, Р.В. Сморгулова –М.: Изд-во РАГС, 2004.
 7. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Ч. I. Сущность и основные институты административного права: Учебник. М., 1995.
 8. Нарышкина С.Е., Хабриева Т.Я. Административная реформа в России. Научно-практическое пособие. – М., 2006.
 9. Политико-административное управление: Учебник/Под общ. ред. В.С. Комаровского, Л.В. Сморгунова. –М.: Изд-во РАГС, 2004.
 10. Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадровая деятельность в системе гражданской службы. Учебное пособие. – М.: Фиакадемия. 2009. Ч.1.
 11. К.Глушко Административные реформы в зарубежных странах и развитие министерского звена управления // Министерства и ведомства: Учебное пособие. М.: Норма, 2008.

 

Суроолор:

 

 1. Укуктук ченемдин классикалык түзүмү кандай?
 2. Укуктук ченемди бузган адамга жагымсыз таасирдин чараларын камтыган укуктук ченемдин элементи кандай деп аталат?
 3. 3. Укуктук ченемдин кайсы элементи юридикалык ченемди колдонуунун шарттарын белгилейт?
 4. Аткаруу бийлиги менен бийликтин башка бутактарынын жарандык коом институтунун динамикалык өз ара аракеттенүү, аткаруу бийлигинин ички орнотулган байланыш жана мамилелеринин жыйындысы:
 5. Өкмөткө багытталган, кызматкерлердин саясий бийликтин алдында укуксуздугун мүнөздөгөн бюрократия, кандайдыр бир корпоративдиктин, ички автономиянын жана карьералык кепилдиктин жоктугу – бул:
 6. Коомго багытталган, мамлекеттик кызматкерлердин укуктук жана социалдык жактан корголушун, алардын саясий бийликтен автономиялык уюшулушун, корпоративдик духтун өнүккөндүгүн мүнөздөгөн бюрократия – бул:
 7. Коомду мамлекеттик жетектөө мыйзам чыгаруу формасы катары кандай этаптардан өтөт?
 8. Мамлекеттик кызмат орундарынын реестри – бул:
 9. Эгерде мыйзамдын өзүндө же аны колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамда башка мөөнөт каралбаса, мыйзам расмий басма сөз органында расмий жарыяланган күндөн тартып канча мөөнөттө күчүнө кирет?
 10. Ченемдик укуктук актылардын убакыт боюнча колдонуу учурлары
 11. . Жарлыктардын баардыгы ченемдик акт болуп саналабы?
 12. Укук жаратуу – бул:
 13. Укукту жүзөгө ашыруунун кайсы формасы мамлекеттик-бийликтик болуп мүнөздөлөт?
 14. Жарлыкты чечмелөөнүн кайсы түрү туура?
 15. Мыйзамдуулуктун принциби эмнени түшүндүрөт?
 16.  Юридикалык жоопкерчиликтин кандай түрлөрү бар?
 17. Административдик реформанын аныктамасы:
 18. Административдик реформа кайсы принциптерге негизденет?
 19. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун максаты эмне?
 20. Кайсы милдеттер мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун милдети болуп саналбайт?
 21. Мамлекеттик башкаруунун ролу эмнеде?
 22. Кайсы элемент мамлекеттик башкаруу системасына кирбейт?
 23. Мамлекеттик башкаруунун элементи болуп эмне саналбайт?
 24. Административдик башкаруунун аныктамасы
 25.  Экономикалык башкаруунун аныктамасы
 26.  Саясий башкаруунун аныктамасы
 27.  Административдик регламент деген эмне?
 28. Административдик реформа чөйрөсүндөгү мыйзамдардын натыйжалуулук учурлары
 29. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик кандай принциптерине негизденет?
 30. Кызматкердин саясий-укуктук контролсуздугу менен мүнөздөлгөн жана авторитардык мамлекеттин көзөмөлүнөн чыккан, бирок күчтүү жарандык коом жана жеке өз кызыкчылыгында гана иштеген жогорку кызмат ордун ээлеген адамдар болгон демократиялык мамлекет тарабынан контролго алына элек, “өзүнө” багытталган бюрократиянын модели
 31. Президентти көпчүлүк ыйгарым укуктары кандай максатта Жогорку Кеңешке, Өкмөткө жана сот органдарына берилген?
 32.  Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы кайсы?
 33. Премьер-министрдин кызматына талапкерди көрсөтүүгө ким укуктуу?
 34. 34. Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат орундардын кандай түрлөрү бар?
 35. Административдик реформанын элементтери кайсы?
 36. Ашыкча функциялардан баш тартуу, керектүү мамлекеттик функцияларды жүзөгө ашыруунун тартибин өркүндөтүү, жаңы функцияларга ылайык жана ортодогу конфликттер четтетилген аткаруу бийлигинин системасын жана курамын түзүү – бул:
 37. Ашыкча функциялардын пайда болушун токтотуу механизмин жаратуу, керектүү функцияларды аткаруу жоболорун белгилөө, бийликтин маалыматтык ачыктыгын камсыздоо, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын стандарттарын бекитүү
 38. Ашыкча функциялардан баш тартуу, керектүү мамлекеттик функцияларды жүзөгө ашыруунун тартибин өркүндөтүү, жаңы функцияларга ылайык жана конфликттер четтетилген аткаруу бийлигинин системасын жана курамын түзүү – бул:
 39. Ашыкча функциялардын пайда болушун токтотуу механизмин жаратуу, керектүү функцияларды аткаруу жоболорун бекитүү, бийликтин маалыматтык ачыктыгын камсыздоо, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын стандарттарын бекитүү – бул:
 40. Укук аныктоочу, укук колдонуучу (контролдук-көзөмөлдүк) функцияларды өзгөчөлөтүү максатында, мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана мамлекеттик мүлктү башкаруу максатында, аткаруу бийлик системасы эмнеден турат?

41.Администрациялык аппараттын кызмат орунунун жолун жолдоочулугун, туруктуулугун камсыздоо үчүн,  жана малекеттик органдардын саясий жетекчилигинин алмашуусуна карабастан, Кыргыз Республикасында кандай институт киргизилген?

 1. Кайсы ченемдик укуктук актта мамлекеттик кызматтын кадрдык курамын түзүү принциптери белгиленген?
 2. Мамлекеттик органдардын аракеттеринин шайкештигин жана координациялоону, мамлекеттик кызматтагы уюштуруу-кадрдык процесстерди тартипке салууну жана бир түрдө жүргүзүүнү камсыз кылуучу администрациялык реформанын чегинде мамлекеттик кызматтын башкаруу системасына таандык:
 3. Бош мамлекеттик кызмат орундарына талапкерлерди конкурстук тандоодо мамлекеттик органдардын аттестациялык-конкурстук комиссияларынын курамына кимдер кирбейт?
 4. 45. Мамлекеттик башкаруу – бул:
 5. 46. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн акттары – бул:
 6. Кыргыз Республикасынын Президентинин акттары – бул:
 7. Мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик органдарынын өз ара мамилелеринин табиятын мүнөздөгөн мамлекеттик башкаруунун маанилүү түрлөрүнүн бири:
 8. Мамлекеттик аппараттын өз алдынча бөлүгүн түзгөн, аткруу-тескөөнү ишке ашырган, оперативдик өз алдынчалык
 9. 50. Аткаруу бийликтин аныктамасынын белгилери
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн жана курамын ким бекитет?
 11. “Администрациялык реформа” эмнени түшүндүрөт?
 12. Мамлекеттик кызмат – бул:
 13. Аткаруу бийлик органдарына кайсы орган кирбейт?
 14. Министрлерди кызматка ким дайындайт жана бошотот?
 15. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары:
 16. Кыргыз Республикасынын Президенти кайсы органдын ишмердигине жетекчилик кылат?
 17. Кайсы башкаруу формасына төмөнкүлөр мүнөздүү: парламентте көпчүлүк орунга ээ болгон партиялардын жетекчилеринин санынан өкмөттү парламеннтик негизде түзүү; мамлекет башчысын парламент же парламент түзгөн атайын комиссия тарабынан тандоо
 18. Мамлекеттик бийликти уюштуруунун жолдору, анын органдарын түзүү тартиби, ишмердигинин принциптери жана усулдары, мамлекеттин ички бөлүнүшү, андагы бүтүндүктүн жана курамдык бөлүктөрдүн катнашы – бул:
 19. Башкаруу формалары
 20. Мамлекеттин социалдык функциялары
 21. Мамлекеттик кызматкерлерге эмне кылууга тыюу салынбайт?
 22. Мамлекеттик кызматкерлерге тыюу салынат:
 23. Таламдардын кагылышуусу кандай учурда келип чыгат?
 24. Таламдардын кагылышуусу пайда болгондо жетекчи эмнеге милдеттүү?
 25. Таламдардын кагылышуусу пайда жетекчи эмнеге милдеттүү?
 26. Мамлекеттик кызматкердин этикасы:
 27. Мамлекеттик органдын статс-катчысы эмнеге жоопкерчиликтүү?

69 Мамлекеттик кызматчы мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин бир жылдын ичинде эмнелерге укуксуз?

 1. Башка өлкөнүн жарандыгы бар мамлекеттик кызматкерлер эмнеге укуксуз?
 2. Ири уюшулган топтордун мамлекеттик саясатты иштеп чыгууда катышуунун өзгөчө түрү, мамлекеттик түзүлүштүн түрү
 3. Администрациялык реформанын чегинде мамлекеттик кадрдык саясат механизмин жана мамлекеттик кызматкерлерди башкарууну ишке ашыруу механизминин (өйдө-төмөн) дэгээлдери кандай?

73 Администрациялык реформа мамлекеттик кадрдык саясаттын концепциясын иштеп чыгууну түшүндүрөт, өзүнө эмнени камтыйт?

 1.  Администрациялык реформа чегинде кадрдык саясат эмнени түшүндүрөт?
 2. Заманбап көз караштардын, мамлекеттик кызматтын оптималдуу жана туруктуу кадрдык курамын түзүү боюнча мамлекеттик органдардын ишмердигинин принциптеринин системасы – бул:
 3.  Администрациялык реформанын түрлөрүнө эмне кирбейт?
 4.  Функционалдык администрациялык реформанын негизи эмнеде?
 5. Курамдык администрациялык реформанын негизи эмнеде?
 6.  Администрациялык реформанын негизги түшүнүктөрү кайсы процесске таандык?
 7. Ченемдик-укуктук акттан функцияны башка мамлекеттик функция менен алмаштыруусуз алып салуу, же аны аткарууну токтотпостон башка субъектке өткөрүүсүз, же болбосо ченемдик-укуктук акт менен бекитилбеген функцияны аткарууну токтотуу эмне деп аталат?
 8.  Администрациялык реформа чегинде мамлекеттик органдардын ашыкча фунцияларын токтотуу механизмин жаратуу эмнени камтыйт?
 9. Мурда борборлоштурулган администрация тарабынан аткарылуучу ыйгарым укуктардын жергиликтүү дэңгээлге өткөрүлүүчү, заманбап администрациялык реформанын багыттарынын бири:

83.С мамлекеттик кызмат орду – бул:

 1. Административдик мамлекеттик кызмат оруну – бул:
 2. Административдик мамлекеттик кызмат орундардын кандай түрлөрү бар?

 

  «Гендердик саясат» бөлүмүнө тесттик суроолор

 

Ченемдик-укуктук актылар:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 2. Кыргыз Республикасынын “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-декабрындагы № 319 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мыйзамдан келип чыгуучу актыларын укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, антикоррупциялык экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө” нускама
 4. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 5-февралындагы N 24 Жарлыгы менен бекитилген “Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун гендердик экспертизадан өткөрүү жана тиешелүү корутундуларды даярдоо тартиби жөнүндө” жобо

 

 

Адабий, окуу китептери:

 

 1. Тугельбаева Б.Г., Хамзаева А.Д. Учебное пособие для преподавания курса «Криминология: проблемы предупреждения домашнего (семейного) насилия» –- Бишкек, 2010.
 2. Стандарты экспертизы законодательства: Руководство по применению. – Бишкек, 2007.
 3. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А.Денисовой. Региональная общественная организация «Восток-Запад». – М.: Информация XXI век, 2002. –C.59 [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.owl.ru/gender/undex.htm

 

 

 

Суроолор:

 

 1. Гендердик теңчилик чөйрөсүндөгү күчүндөгү мыйзам кайсы?
 2. Гендер деген эмне?
 3. Гендердик теңчиликти кандай түшүнөсүз?
 4. Гендердик тең укуктуулукту кандай түшүнөсүз?
 5. Гендердик тең укуктуулук жана гендердик теңчилик – бирдей түшүнүкпү?
 6. Гендердик тең укуксуздукту кандай түшүнөсүз?
 7. Бирдей мүмкүнчүлүктөр деген эмне?
 8. Гендердик басмырлоо деген эмне?
 9. Гендердик тикелей басмырлоого кандай иш-аракеттер дал келет?
 10. Гендердик кыйыр басмырлоого кандай иш-аракеттер дал келет?
 11. Кайсы иш-аракеттер гендердик басмырлоо деп эсептелбейт?
 12. Гендердик саясатты кандай түшүнөсүз?
 13. Гендердик өкүлчүлүк деген эмне?
 14. Гендердик мамилелер деген эмне?
 15. Гендердик индикаторлор эмне үчүн колдонулат?
 16. Кандай гендердик индикаторлор бар?
 17. Гендердик статистика деген эмне?
 18. Гендердик статистиканы чогултууну ким жетектейт?
 19. Бирдей өнөктөштүк мамилелер деген эмне?
 20. Гендердик талдоого эмне кирет?
 21. Гендердик стереотиптер деген эмне?
 22. Аял менен эркектин коомдогу заманбап гендердик ролдорун кандай түшүнөсүз?
 23. Позитивдүү аракеттер эмне үчүн каралган?
 24. Атайын чаралар деген эмне?
 25. Позитивдүү аракеттер жана атайын чаралар бирдей түшүнүктөрбү?
 26. Гендердик квоталар деген эмне?
 27. Эл аралык документтер сунуштаган гендердик квоталардын минималдык чоңдугу (пайыз) канча?
 28. Кыргыз Республикасынын гендердик саясатынын негиздерине эмне каршы келет?
 29. Гендердик саясаттын аткарылышынын мониторингин кайсы органдар ишке ашырат?
 30. Гендердик саясаттын аткарылышынын мониторинги жана отчеттуулугу эмнеге негизделет?
 31. Гендердик түшүнүктө натыйжанын теңдиги деген эмне?
 32. Гендердик тең укуктуулуктун бузулушу деген эмне?
 33. Сексуалдык асылуу аял менен эркектин эмгектик укуктарын ишке ашырууда гендердик басмырлоо болуп эсептелеби?
 34. Гендердик маселелерге комплекстүү мамиле деген эмне?
 35. Улуттук мыйзмдар эмне үчүн гендердик экспертизадан өткөрүлөт?
 36. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын максаты эмнеде?
 37. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы кайсы негизги принциптерге таянат?
 38. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө гендердик теңчиликтин кандай кепилдиктери бар?
 39. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кандай кепилдиктери бар?
 40. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин карьералык жогорулоодо гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кандай кепилдиктери бар?
 41. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тең өтүүгө камсыздоонун талаптарын бузгандыгы үчүн кандай жоопкерчилик тартылат?
 42. Эркектер жана аялдардын бирдей шайлоо укуктарынын кепилдиктери кандай?
 43. Шайлоо процесстеринде гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кепилдиктери кандай?
 44. Экономикалык мамилелерде гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кепилдиктери кандай?
 45. Аялдарга жана эркектерге менчиктин бардык түрлөрүнө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 46. Аялдарга жана эркектерге жерди пайдаланууга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыздоо:
 47. Аялдарга жана эркектерге ишкердик ишмердикти жүргүзүүгө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 48. Аялдарга жана эркектерге уюмдарды түзүүгө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 49. Аялдарга жана эркектерге ишканаларды башкарууга бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 50. Аялдарга жана эркектерге социалдык кызматтарга жана социалдык коргоого бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 51. Эмгек мамилелериндеги гендердик теңчиликти камсыздоонун кепилдиктери кандай?
 52. Эмгек акы төлөөдөгү гендердик теңчиликти камсыздоонун кепилдиктери кандай?
 53. Эмгек чөйрөсүндө гендердик басмырлоо деген эмне?
 54. Жалдоочу эмгек мамилелеринде гендердик теңчиликти сактоо максатында эмне кылбоосу керек?
 55. Эмгек чөйрөсүндө гендердик басмырлоогну эскертүү жана ага бөгөт коюу
 56. Гендердик басмырлоо үчүн жалдоочунун жоопкерчилиги кандай?
 57. Гендердик теңчиликти сактоо позициясында, үй эмгегин кандай түшүнөсүз?
 58. Гендердик саясатты аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин компетенциясы кандай?
 59. Жогорку Кеңеш өз компетенциясынын чектеринде бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен компетенциясы кандай?
 60. Гендердик саясатты камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясы кандай?
 61. Гендердик саясатты камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясына эмне кирбейт?
 62. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган барбы?
 63. Гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы кандай?
 64. Гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына эмне кирбейт?
 65. Гендердик саясатты ишке ашырууда жарандык коомдун катышуусунун ролу кандай?
 66. Гендердик саясатты ишке ашырууда жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын ишмердиги эмнеде?
 67. Кыргыз Республикасында гендердик саясатты ишке ашырууда отчетторду даярдоого ким укуктуу?
 68. Гендердик саясатты бузуу фактылары боюнча жарандардын кайсы органдарга кайрылуусу каралган эмес?
 69. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын аткарылышына көзөмөлдүктү кайсы орган жүзөгө ашырат?
 70. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын аткарылышына контролдукту кайсы орган жүзөгө ашырат?
 71. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамын аткарбоонун кесепеттерине эмне кирбейт?
 72. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамын аткарбоо үчүн кызмат адамдары кандай жоопкерчилик тартат?
 73. Жыныстык белгиси боюнча жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин басмырлоого алып келсе, алар даттанылышы мүмкүнбү?
 74. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын жоболорун бузгандыгы үчүн кайсы кызмат адамдары жоопкерчилик тартат?
 75. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы качан кабыл алынган?
 76. Мамлекеттердин конституцияларына аял менен эркектин теңдик принцибин киргизүү талабы белгиленген тарыхтагы биринчи эл аралык документ кайсы?
 77. Гендердик саясаттагы акыркы мамлекеттик программа кайсы?
 78. Саясий институттарда бардык жыныстагы адамдардын өкүлчүлүктөрүн мыйзамдаштырылган деңгээлде чагылдырган убактылуу атайын чаралардын түрү кайсы?
 79. Гендердик теңдиктин объекттери кайсы?
 80. Гендердик идеологияны кандай түшүнөсүз?
 81. Гендердик экспертиза жүргүзүү принциптеринин кайсы түрү жок?
 82. Гендердик экспертизанын атайын принциптеринин санына кайсы принцип кирбейт?
 83. Гендердик экспертизанын алдында кандый максаттар турат?
 84. Гендердик экспертизаны ким жүргүзөт?
 85. Гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн жол-жоболору кайсы документте жазылган?
 86. Гендердик экспертизага жаткан Мыйзам алдындагы акттардын негизги тизмесиндеги кайсы актылар жок?
 87. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн укуктук негизи эмнеде?
 88. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн жол-жоболору кандай этаптардан турат?
 89. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн даярдоо этабы эмнени камтыйт?
 90. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн даярдоо этабы эмнеге багытталган эмес?
 91. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүдө гендердик талдоо эмнеге багытталган?
 92. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик талдоо жүргүзүү жол-жоболорунда эмне белгиленген эмес?
 93. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүдө социалдык-укуктук талдоо эмнеге багытталган?
 94. Мыйзам алдындагы акттарга гендердик экспертизаны жүргүзүүдө социалдык-укуктук талдоого эмне кирбейт?
 95. Мыйзам долбоорлоруна гендердик экспертиза жүргүзүүнүн мааниси?
 96. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун гендердик экспертизадан өткөрүүгө кимдер тартылат?
 97. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүнүн максаттары кандай?
 98. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүнүн талаптарында эмне жок?
 99. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүү эмнеге багытталган?
 100. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүнүн процедуралары эмнеден турат?
 101. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүнүн этаптарынын мазмуну эмнени камтыйт?
 102. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүү этаптарын тартиби менен белгилегиле
 103. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүдө кайсы материалдар жана документтер колдонулбайт?
 104. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүдө кайсы материалдар жана документтер колдонулат?
 105. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүдө канча мөөнөт каралган?
 106. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүү кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
 107. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча корутунду кандай учурда оң деп эсептелет?
 108. Ченемдик укуктук актыларды гендердик экспертизадан өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча корутунду кандай учурда терс деп эсептелет?
 109. «Гендердик асимметрия» терминин кандай түшүнөсүз?
 110. КР Конституциясынын кайсы ченемдери гендердик теңчиликти кепилдейт?
 111. Гендердик теңчиликке жетишүүдө кандай башка позитивдик иш-аракеттер бар?
 112. КР Конституциясынын кайсы ченемдери гендердик теңчиликке жетишүүдө позитивдик иш-аракеттерине кирет?
 113. Кыргыз Республикасы тарабынан гендердик теңчиликке жетишүүдө кайсы маанилүү эл аралык документтер ратификацияланган?
 114. Кыргыз Республикасынын кайсы күчүндөгү мыйзамдарында позитивдик басмырлоонун чаралары колдонулган?
 115. Кылмыш-жаза мыйзамдарында аял менен эркектин теңчилик принциптерин ишке ашырууну бузуу гендердик басмырлоо болуп эсептелеби?
 116. Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзамдарында аял менен эркектин теңчилик принциптерин бузуу эмне менен жүйөөлөштүрүлөт?
 117. Ченемдик укуктук акттын гендердик-нейтралдык долбоору деген эмне?
 118. Ченемдик укуктук акттын гендердик-сезимтал долбоору деген эмне?
 119. Ченемдик укуктук акттын гендердик-багытталган долбоору деген эмне?
 120. Ченемдик укуктук акттын басмырлоо долбоору деген эмне?
 121. Гендердик асимметриялуу ченемдик укуктук акттын долбоору деген эмне?
 122. Аялдар жана эркектер үчүн тең мүмкүнчүлүктөрдү белгилеген ченемдик укуктук акттын долбоору деген эмне?
 123. Гендердик экспертизанын жыйынтыгы боюнча Мыйзамдын долбоору гендердик-нейтралдык болсо, эмне кылуу зарыл?
 124. Гендердик экспертизанын жыйынтыгы боюнча Мыйзамдын долбоору басмырлоочу болсо, эмне кылуу зарыл?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”

Мыйзамы боюнча тесттик суроолор

 

 

Суроолор:

 

 1. Гендер деген эмне?
 2. Гендердик теңчиликти кандай түшүнөсүз?
 3. Гендердик тең укуктуулукту кандай түшүнөсүз?
 4. Гендердик тең укуктуулук жана гендердик теңчилик – бирдей түшүнүкпү?
 5. Бирдей мүмкүнчүлүктөр деген эмне?
 6. Гендердик басмырлоо деген эмне?
 7. Гендердик тикелей басмырлоого кандай иш-аракеттер дал келет?
 8. Гендердик кыйыр басмырлоого кандай иш-аракеттер дал келет?
 9. Кайсы иш-аракеттер гендердик басмырлоо деп эсептелбейт?
 10. Гендердик саясатты кандай түшүнөсүз?
 11. Гендердик өкүлчүлүк деген эмне?
 12. Гендердик статистика деген эмне?
 13. Гендердик статистиканы чогултууну ким жетектейт?
 14. Бирдей өнөктөштүк мамилелер деген эмне?
 15. Гендердик талдоого эмне кирет?
 16. Гендердик стереотиптер деген эмне?
 17. Позитивдүү аракеттер эмне үчүн каралган?
 18. Атайын чаралар деген эмне?
 19. Позитивдүү аракеттер жана атайын чаралар бирдей түшүнүктөрбү?
 20. Гендердик квоталар деген эмне?
 21. Кыргыз Республикасынын гендердик саясатынын негиздерине эмне каршы келет?
 22. Гендердик саясаттын аткарылышынын мониторингин кайсы органдар ишке ашырат?
 23. Гендердик саясаттын аткарылышынын мониторинги жана отчеттуулугу эмнеге негизделет?
 24. Гендердик түшүнүктө натыйжанын теңдиги деген эмне?
 25. Гендердик тең укуктуулуктун бузулушу деген эмне?
 26. Сексуалдык асылуу аял менен эркектин эмгектик укуктарын ишке ашырууда гендердик басмырлоо болуп эсептелеби?
 27. Гендердик маселелерге комплекстүү мамиле деген эмне?
 28. Улуттук мыйзмдар эмне үчүн гендердик экспертизадан өткөрүлөт?
 29. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын максаты эмнеде?
 30. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы кайсы негизги принциптерге таянат?
 31. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө гендердик теңчиликтин кандай кепилдиктери бар?
 32. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кандай кепилдиктери бар?
 33. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин карьералык жогорулоодо гендердик басмырлоого жол бербөөнүн кандай кепилдиктери бар?
 34. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тең өтүүгө камсыздоонун талаптарын бузгандыгы үчүн кандай жоопкерчилик тартылат?
 35. Эркектер жана аялдардын бирдей шайлоо укуктарынын кепилдиктери кандай?
 36. Шайлоо процесстеринде гендердик басмырлоого жол бербөөнүн капилдиктери кандай?
 37. Экономикалык мамилелерде гендердик басмырлоого жол бербөөнүн капилдиктери кандай?
 38. Аялдарга жана эркектерге менчиктин бардык түрлөрүнө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 39. Жер пайдаланууда тең жеткиликтүүлүтү камсыздоо
 40. Аялдарга жана эркектерге ишкердик ишмердикти жүргүзүүгө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 41. Аялдарга жана эркектерге уюмдарды түзүүгө бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 42. Аялдарга жана эркектерге ишканаларды башкарууга бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 43. Аялдарга жана эркектерге социалдык кызматтарга жана социалдык коргоого бирдей жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери кандай?
 44. Эмгек мамилелериндеги гендердик теңчиликти камсыздоонун кепилдиктери кандай?
 45. Эмгек акы төлөөдөгү гендердик теңчиликти камсыздоонун кепилдиктери кандай?
 46. Эмгек чөйрөсүндө гендердик басмырлоо деген эмне?
 47. Жалдоочу эмгек мамилелеринде гендердик теңчиликти сактоо максатында эмне кылбоосу керек?
 48. Эмгек чөйрөсүндө гендердик басмырлоогну эскертүү жана ага бөгөт коюу
 49. Гендердик басмырлоо үчүн жалдоочунун жоопкерчилиги кандай?
 50. Гендердик теңчиликти сактоо позициясында, үй эмгегин кандай түшүнөсүз?
 51. Гендердик саясатты аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин компетенциясы кандай?
 52. Жогорку Кеңеш өз компетенциясынын чектеринде бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен компетенциясы кандай?
 53. Гендердик саясатты камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясы кандай?
 54. Гендердик саясатты камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясына эмне кирбейт?
 55. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган барбы?
 56. Гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы кандай?
 57. Гендердик саясат жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына эмне кирбейт?
 58. Гендердик саясатты ишке ашырууда жарандык коомдун катышуусунун ролу кандай?
 59. Гендердик саясатты ишке ашырууда жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын ишмердиги эмнеде?
 60. Кыргыз Республикасында гендердик саясатты ишке ашырууда отчетторду даярдоого ким укуктуу?
 61. Гендердик саясатты бузуу фактылары боюнча жарандардын кайсы органдарга кайрылуусу каралган эмес?
 62. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын аткарылышына көзөмөлдүктү кайсы орган жүзөгө ашырат?
 63. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын аткарылышына контролдукту кайсы орган жүзөгө ашырат?
 64. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамын аткарбоонун кесепеттерине эмне кирбейт?
 65. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамын аткарбоо үчүн кызмат адамдары кандай жоопкерчилик тартат?
 66. Жыныстык белгиси боюнча жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин басмырлоого алып келсе, алар даттанылышы мүмкүнбү?
 67. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамынын жоболорун бузгандыгы үчүн кайсы кызмат адамдары жоопкерчилик тартат?
 68. “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы качан кабыл алынган?
 69. Мамлекеттердин конституцияларына аял менен эркектин теңдик принцибин киргизүү талабы белгиленген тарыхтагы биринчи эл аралык документ кайсы?
 70. Гендердик саясаттагы акыркы мамлекеттик программа кайсы?
 71. Саясий институттарда бардык жыныстагы адамдардын өкүлчүлүктөрүн мыйзамдаштырылган деңгээлде чагылдырган убактылуу атайын чаралардын түрү кайсы?
 72. Гендердик теңдиктин объекттери кайсы?
 73. Гендердик экспертизанын алдында кандый максаттар турат?
 74. Гендердик экспертизаны ким жүргүзөт?
 75. Гендердик экспертизаны жүргүзүүнүн жол-жоболору кайсы документте жазылган?

 

 

 


 «Мамлекеттик кадр саясат» бөлүмүнө тесттик суроолор

 

Ченемдик укуктук актылар:

 

 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдыык кызмат жөнүндө» Мыйзамы
 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 20-июнундагы ПЖ №146 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоо Концепциясы жөнүндө” Жарлыгы
 3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 23-августундагы ПЖ №143 “Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө статс-катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө” Жарлыгы

 

 

Адабий, окуу китептери:

 

 1. Черепанов В.В. Государственная кадровая политика и кадровая деятельность в системе гражданской службы. Учебное пособие. – М.: Фиакадемия. 2009. Ч.1.
 2. Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. –М.: Юристъ, 1997.

 

Суроолор:

 

 1. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын ишин, кесипкөйлүгүн жана моралдык сапаттарын баалоо тутумунун негизинде келечекте кызмат боюнча жогорулоого багытталган иш-аракеттердин комплекси эмне деп аталат?
 2. Кайсы кызмат орду административдик кызмат ордунун өзгөчө түрү болуп саналат?
 3. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР Мыйзамдын колдонулушу кимдерге жайылтылат?
 4. Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын принциптери:
 5. Мамлекеттик жарандык кызматты башкаруу тутумун төмөнкүлөр түзөт:
 6. Муниципалдык кызматты башкаруу тутумун төмөнкүлөр түзөт:
 7. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңеш муниципалдык кызматтын саясатын калыптандыруу маселелерин кайсы принциптин негизинде жөнгө салат?
 8. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин укуктары:
 9. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин курамына кидер кирет?
 10. Кимдин же кайсы органдын тарабынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүлөт?
 11. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды ким башкарат?
 12. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын функциялары:
 13. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин иштеп чыгууну:
 14. Статс-катчыларды ротациялоо же ээлеген кызмат ордуна ылайык келүүсү жөнүндө маселени мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин кароосуна демилгелөөнү:
 15. Кызматчынын этикасынын ченемдерин иштеп чыгууну:
 16. Тутумдуу деңгээлде кызматчылардын карьералык өсүүсүн уюштурууну:
 17. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерди тандоо боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоону:
 18. Кызматчыларды окутуу, квалификациясын жогорулатуу жана кызматчыларды кайра даярдоо боюнча мамлекеттик билим берүү программаларын макулдашууну кайсы орган ишке ашырат?
 19. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кызматчыларды окутуу чөйрөсүндө донордук жардамды координациялоону жана кызматчыларды окутуу натыйжалуулугун жана таасирдүүлүгүн баалоого укуктуубу?
 20. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби:
 21. Башка мамлекеттик органдарында статс-катчынын кызмат орду уюмдаштырылышы мүмкүнбү?
 22. Статс-катчынын ыйгарым укуктары:
 23. Статс-катчынын ыйгарым укуктары:
 24. Статс-катчы эмнеге отчёт берет жана жооптуу?
 25. Статс-катчынын ишин баалоо качан жүргүзүлөт?
 26. Статс-катчыны ротациялоо качан жүргүзүлөт?
 27. Статс-катчынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоодо, Кеңештин жыйынына ким чакырылат?
 28. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы кандай тартипте дайындалат?
 29. Конкурс кайрадан өткөрүлгөн учурда, статс-катчынын кызмат ордуна талапкер конкурстан Кеңештин сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан канча мөөнөттө дайындалат?
 30. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы статс-катчы ээлеген кызмат ордунан кандай учурларда Премьер-министр тарабынан бошотулат?
 31. Статс-катчынын кызмат ордун кимдер ээлей алат?
 32. Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функциялары:
 33. Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын функциялары:
 34. Кадрлардын резервин калыптандыруу жана аны жүргүзүүнү:
 35. Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелердин кандай чөйрөсүн камтыйт?
 36. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат өзүнө кайсы этаптарды камтыган бүтүндөй циклди билдирет?
 37. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестри эмнеден турат?
 38. Административдик кызмат орундары кандай топторго бөлүнөт?
 39. Администрациялык кызмат орундарынын топторунун ичинде эмне түзүлүшү мүмкүн?
 40. Администрациялык кызматчыларга карата квалификациялык талаптарга кандай талаптар киргизилет?
 41. Администрациялык кызмат орундарын ээлөө үчүн иш стажына карата кандай квалификациялык талаптар белгиленет?
 42. Администрациялык кызмат орундарына билим деңгээлине карата кандай квалификациялык талаптар белгиленет?
 43. Квалификациялык талаптар кандай тартипте бекитилет?
 44. Класстык чен - бул:
 45. Класстык чендер эмнеге ылайык келет?
 46. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга кандай класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн?
 47. Муниципалдык кызматчыларга кайсы класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн?
 48. Кенже кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга кайсы класстык чен ыйгарылат?
 49. Улук кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга кайсы класстык чен ыйгарылат?
 50. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчилеринин, муниципалдык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчилеринин класстык чени кимдерге ыйгарылат?
 51. Кайсы класстык чендерди ыйгаруу, андан ажыратуу, төмөндөтүү статс-катчынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт?
 52. Кызматчы мамлекеттик органдан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан мамлекеттик органга өткөндө кайсы класстык чен ыйгарылат?
 53. Президент, Жогорку Кеңештин Төрагасы, Премьер-министр, Жогорку соттун төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы тарабынан өзгөчө тартипте дайындалган адамдарга класстык чендер жана атайын класстык чендер кандай тартипте ыйгарылат?
 54. Административдик кызматчыларга класстык чиндерди ыйгаруу, төмөндөтүү жана андан ажыратуу тартиби ким тарабынан аныкталат?
 55. Кызматчылардын карьералык пландоосунун процессин ким камсыз кылат
 56. Карьералык пландоону уюштуруу эмне менен камсыз кылынат?
 57. Кадрлардын улуттук резерви кимдерден турат?
 58. Кадрлардын улуттук резерви кайсы талапкерлердин арасында конкурстарды өткөрүү аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт?
 59. Кадрлардын ички резерви кимдерден турат?
 60. Кадрлардын ички резерви кимдерден турат?
 61. Кадрлардын ички жана улуттук резервдерин түзүүнүн жана анын иштөөсүнүн тартиби:
 62. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар?
 63. Ички иштер, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча органдарга, жазык-аткаруу тутумуна, бажы кызматына, баңги заттарга көзөмөл кылуу боюнча органдарга мамлекеттик кызматка эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга жол берилбейт
 64. Прокуратура органдарына эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга мамлекеттик кызматка жол берилбейт:
 65. Кайсы адам кызматчы боло албайт?
 66. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары:
 67. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары:
 68. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдеттери:
 69. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдеттери:
 70. Кызматчыга тыюу салынат:
 71. Кызматчы кызматын токтоткондон кийин канча мөөнөттүн ичинде үчүнчү жактын кызыкчылыгында анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өзү мурда иштеген жери боюнча кайрыла албайт?
 72. Бош кызмат орду пайда болгон учурда статс-катчы (аппарат жетекчи, жооптуу катчы, персоналды башкаруу кызматы) бул тууралуу канча мөөнөттө жазуу жүзүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт?
 73. Ачык конкурс бош кызмат орду болгондо, конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында бош кызмат орду пайда болгондон кийин канча мөөнөттө жарыяланат?
 74. Конкурстарды алыскы райондордо өткөрүүдө аңгемелешүүнүн эмнесин гана жүргүзүүгө жол берилет?
 75. Талапкерге аңгемелешүүнүн көрмө жазууларынын же укма жазууларынын тиешелүү бөлүгүнүн көчүрмөсү качан берилет?
 76. Аңгемелешүүнүн көрмө жазуусу жана укма жазуусу канча мөөнөт сакталууга тийиш?
 77. Ачык конкурстун натыйжалары катышуучуларга качан маалымдалат?
 78. Статс-катчы (аппарат жетекчи, жооптуу катчы) мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине бош кызмат ордуна конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунуштаманы канча мөөнөттө киргизүүгө милдеттүү?
 79. Мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык бөлүмдөрүндө конкурс өткөрүүдө сунуштама киргизүү жана веб-сайтка маалымат жайгаштыруу мөөнөтү канча мөөнөттү түзөт?
 80. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси канча мөөнөттө конкурстан өткөн адамды кызмат ордуна дайындоо тууралуу буйрук чыгарат?
 81. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү канча?
 82. Кызматчыларды кайра даярдоо канча мөөнөттө мамлекеттик бюджет каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт?
 83. Квалификациясын жогорулатуу кызмат орундарынын бир тобунун алкактарында качан жүргүзүлөт?
 84. Баалоо жүргүзүүнүн жалпы принциптери төмөнкү болуп саналат:
 85. Коррупция тобокелдигин төмөндөтүү максатында жүргүзүлгөн ротациялоо канча жолу жүргүзүлөт?
 86. Материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун сыйлоонун төмөнкү түрлөрү түзөт:
 87. Тартиптик жаза колдонуу жөнүндө буйрук (тескеме, токтом) качан кызматчыга кол койдуруу менен жарыяланат?
 88. Тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечим кандай тартипт даттанылышы мүмкүн?
 89. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү качан берилет?
 90. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жоюлганына, кайра уюштурулганына же штатын кыскартылганына байланыштуу кызматтан бошотууда сунуш кылынган иштен баш тарткан учурда кызматчыга төмөнкүлөр төлөнөт:
 91. Мамлекеттик кызматта коррупцияга каршы механизмдерди киргизүү эмнени көздөбөйт?
 92. Бош мамлекеттик кызмат орундарына талапкерлерди конкурстук тандоодо, мамлекеттик органдардын аттестациялык-конкурстук комиссияларынын курамына ким кирбейт?
 93. Мамлекеттик кызматтын башкаруу системасына мамлекеттик органдардын аракеттеринин шайкештигин жана координациялоону, мамлекеттик кызматтагы уюштуруу-кадрдык процесстерди тартипке салууну жана бир түрдө жүргүзүүнү камсыз кылуучу персонал менен иштөө боюнча кайсы бөлүмдөр таандык?
 94. Кадрдык технологиялар – бул:
 95. Кадрдык технологиялардын мааниси эмнеде?
 96. Мамлекеттик кызматчылардын кадрдык резервин түзүү кайсы этапты өзүнө кмтыбайт?
 97. Кадрдык саясаттын механизминин жана мамлекеттик кызматта персоналды башкаруунун маңызы эмнеде?
 98. Мамлекеттик кызматчынын статусун жана анын кызматтык ыйгарым укуктарын тастыктаган расмий документ кайсы?
 99. Сынактын жыйынтыгында мамлекеттик органдын кадр кызматынын атынан аккредиттелген билим берүү мекемеси менен келишимдин негизинде, мамлекеттик кызматчыга жаңы кесип жана (же) квалификациясын ыйгарууга жол берген  базалык жогорку билимге кошумча жаңы билим алуу – бул:
 100. Мамлекеттик кызматчынын кайсы сапаттарына биринчиден баа берилиши керек?
 101. Мамлекеттик кызматта таламдардын кагылышуусунун негизи эмнеде?
 102. Мамлекеттик кызматка персоналды тандоо – бул:
 103. Кызмат орунду ээлөөнүн кандай жолдору бар?
 104. Адамдын ээлеген кызматтагы тажрыйбасынын, кесиптик билиминин, жөндөмдөрүнүн жана эмгегинин жыйынтыктарынын мүнөздөмөлөрү эмнеге кирет?
 105. Мамлекеттик кызматчы кызматтык жогорулоого жана кызматтык карьерага мыйзамдуу укукка ээ боло алабы?
 106. Кызматтык карьера кайсы шарттардан көз каранды?
 107. Уюштуруу жана интеллектуалдык жөндөмдөрү, жоопкерчилиги, демилгечилиги, аналитикалык жөндөмдөрүнүн дэңгээли кайсы критерийлерге кирет?
 108. Мамлекеттик кызматтагы таламдардын кагылышуусу эмнени түшүндүрөт?
 109. Мамлекеттик кызматта таламдардын кагылышуусун чечүүдө комиссиянын курамына ким милдеттүү түрдө кирет?
 110. Мамлекеттик кадрдык саясаттын концепциясы – бул:
 111. Мамлекеттик кадрдык саясаттын объекти:
 112. Кадрдык башкаруу процесси – бул:
 113. Кадрдык башкаруу процесси өзүнө эмнени камтыбайт?
 114. Мамлекеттик кызматчылардын мамлекеттик кызматтын бир түрүнөн башка түргө, бир органдан башка органга орун жылыштыруусу кандай деп аталат?
 115. Кызмат адамдарын кызматтык сапаты менен эмес, тааныштары аркылуу тандоо – бул:
 116. Кызматчылардын пландык эмес жана уюштурулган эмес орун жылыштыруу процесси – бул:
 117. Жетекчинин кол алдында иштеген кызматчыларга болгон мамиленин системасы – бул:
 118. Жалдоочунун өкүлүнүн планы жана формалдаштырылган чечимине ылайык мамлекеттик кызматчыларды бир кызматтан башка кызматка которуу:
 119. Мамлекеттик кызматка кайсы кызмат өтөө кирет?
 120. Ишке жарабаган кызматчыларды тандоо, аларга болгон ишенимдүүлүктү аныктоонун ыкмасы:
 121. Кызматчыны аныкталган бир структура менен байланыштыруучу мамлекеттик органдын уюштуруу звеносу, уюштуруучу фактору:
 122. . Мамлекеттик кызматка кирүүнү чектеген социалдык мүнөздөгү жагдайларга кайсылар кирет?
 123. “Мамлекеттик кызматчы” термини кеңири мааниде эмнени түшүндүрөт?
 124. Мамлекеттик кызматта кадрдык саясатты кайсы иш-чаралар түзбөйт?

 

 

 

 

«Тайм-менеджмент» бөлүмүнө тесттик суроолор

 

Ченемдик укуктук актылар

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 2. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси
 3. “Эмгекти коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 4. «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
 5. «Муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Адабий, окуу китептери:

 

 1. Мерзлякова Е.Л. Эффективный тайм-менеджмент для офисных работников. – СПб: Изд-во «Речь», 2007.
 2. Сидорова Н.А., Анисинкова Е.Б. Тайм-менеджмент. – М.: Издат.- торговая корпорация «Дашков и К», 2008.
 3. Захаренко Г. Тайм-менеджмент. – Москва – Санкт Петербург: Изд-во «Питер», 2004.
 4. Горбачев А. Тайм-менеджмент. Время руководителя: 24+2. М.: Изд-во «ДМК-пресс», 2007.
 5. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – Москва-Санкт-Петербург: Изд. дом «Питер», 2003.
 6. Беляцкий Н.П. Менеджмент: деловая карьера. - Минск: Высшэйшая школа, 2001.
 7. Резник С.Д. Организационное поведение: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2011.
 8. Соснина М.А. Личный тайм-менеджмент, или как управлять своим временем. – Ростов/нД: Феникс, 2005.

 

Суроолор:

 

 1. Өзалдынча башкаруунун жана уюштуруучулук башкаруунун негизги элементтери:
 2. Убакытты башкаруу эмнени билдирет?
 3. Убакытты башкаруунун курамына кандай процесстер кирет?
 4. Максат коюу кандай талаптарга жооп бериши керек?
 5. Коюлган максатка жетүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу үчүн эмне зарыл?
 6. Кызматчылар максатты коюудан жана аларды иштеп чыгуу стратегиясынан кандай себеп боюнча баш тартат?
 7. Жумуш убактысын башкарууга кайсы усулдар кирет?
 8. Пландык убакыттын узактыгына байланыштуу пландаштыруунун түрлөрү кайсылар?
 9. Чечиле турган максаттарга байланыштуу пландаштыруунун түрлөрү кайсылар?
 10. Стратегиялык пландаштыруу канча убакытка саналган?
 11. Орточо мөөнөттүү пландаштыруу канча убакытка саналган?
 12. Кыска мөөнөттүү пландаштыруу канча убакытка саналган?
 13. Оперативдүү пландар канча убакытка саналган?
 14. Планшаштыруунун бардык түрлөрү кайсы тармакта кездешет?
 15. Уюмдун ишмердигин пландаштырууда кандай тоскоолдуктар бар?
 16. Приоритеттик пландаштыруунун жөнөкөй пландаштыруудан эмнеси менен айырмаланат?
 17. Жумуш убактысынын натыйжалуулугуна терс таасир кылган факторлор кайсылар?
 18.  Убакытты пландаштырууда кайсы негизги эрежелер колдонулат?
 19. Өз убакытты туура башкарууга кантип үйрөнүүгө болот?
 20.  Чыгып сүйлөөнүн туура тартиби кандай?
 21.  Эмгек жамаатынын чогулушун натыйжалуу өткөрүү эмнени камтыйт?
 22. Телефон менен сүйлөшүүнү кандай туура колдонуу керек?
 23. Документтин резолюциясында эмнени сактоо керек?
 24. Суроо-талап камтыган катта эмнени көрсотүү зарыл?
 25. Өтүнүчтү камтыган типтүү катта эмнени көрсөтүү зарыл?
 26. Кайсы функциялар адамдын өзүн өзү башкаруу (өзалдынча башкаруу) функцияларына кирет?
 27. Адамдын өзүн өзү башкарууда (өзалдынча башкаруу) пландаштыруу функцияларына эмне кирет?
 28. Корпортативдик стандарттардын курамына эмнелер кирет?
 29. Убакыттын натыйжалуугун жогорулатуу үчүн, жетекчи кайсы методдорду колдонуусу керек?
 30. Жетекчинин жумуш убактысын жоготууну азайтуу үчүн кандай чараларды колдонууга болот?
 31. Жумуш убактысын жоготууну азайтуу үчүн электрондук документ айландыруу кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет?
 32. Эмгек мыйзамдарынын негизги милдеттери:
 33.  Эмгектик укук ченемдерин камтуучу мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар кимге жайылтылат?
 34.  Эмгектик укук ченемдерин камтыган мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын мезгил ичинде колдонулушу:
 35. Эмгек Кодексинде каралган мөөнөттөрдү эсептөө:
 36.  Эмгек мамилелери – бул:
 37.  Эмгек мамилелеринин келип чыгуу негиздери:
 38. Жамааттык келишим – бул:
 39. Жамааттык келишимди тузүү мөөнөтү:
 40. Жамааттык келишимдин мазмуну жана түзүмүнүн аныкталышы
 41.  Кызматкер аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн эмгек келишимин же мөөнөттүү эмгек келишимин бузууга ал тууралу иш берүүчүгө канча мөөнөттө бузууга укугу бар?-
 42. Ишке келбей коюу –бул:
 43. Уюмдун мүлк ээси алмашканда иш берүүчү тарабынан эмгек келишими кимдерге карата бузулушу мүмкүн?
 44. Жумуш убактысы – бул:
 45. Жумуш убактысынын ченемдүү узактыгы:
 46. Кызматкерлердин айрым категориялары үчүн жумуш убактысынын кыскартылган узактыгы:
 47. Кызматкерлердин категориясы жана алардын жумуш убактысынын айкын узактыгы ким тарабынан аныкталат?
 48. Толук эмес жумуш күнү же толук эмес иш жумасы качан белгилениши мүмкүн?
 49.  Иш берүүчү кимдин өтүнүчү боюнча толук эмес жумуш күнүн же толук эмес иш жумасын белгилөөгө милдеттүү?
 50. Толук эмес жумуш убактысынын шарттарындагы иш эмнени пайда кылышы мүмкүн эмес?
 51.  Беш күндүк же алты күндүк иш жумасы эмне менен аныкталат?
 52.  Ар күндүк иштин узактыгы канчадан ашпашы керек?
 53.  Түнкү убактагы жумуш деп кайсы мезгил эсептелет?
 54. Жумуш убактысын ченемдүү узактыгынын чегинен тышкары канча сааттан ашпоого тийиш?
 55. Мөөнөтүнөн ашык иштөө ар бир кызматкер үчүн канча сааттан ашпоого тийиш?
 56. Кызматкерге күн сайын (кезметтеги) иштин учурунда эс алуу жана тамактануу үчүн канча мөөнөттүк, жумуш убактысына киргизилбеген тыныгуу берилүүгө тийиш?
 57. Ар жылдык акы төлөнүүчү негизги өргүү кызматкерлерге кана мөөнөткө берилет?
 58. Ар жылдык акы төлөнүүчү негизги өргүү кызматкерлерге кана мөөнөткө берилет?
 59. Эмгек тартибин бузгандык үчүн иш берүүчү кандай тартиптик жазаларды колдонууга укуктуу?
 60. Тартиптик жаза колдонуунун мөөнөтү
 61. Түнкү убактагы жумуштун ар бир саатына эмгек акы кандай тартипте төлөнөт?
 62.  Мөөнөтүнөн ашык иштелген жумушка акы кандай тартипте төлөнөт?
 63. Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрдөгү акы кандай тартипте төлөнөт?
 64. Канча жашка чейинки курактагы балдары бар аялдар менен эмгек келишимин бузууга жол берилбейт?
 65.  Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды жана бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды алар 18 жашка жеткенге чейин багуу үчүн ата-эненин бирине (камкорчуга, көзөмөлчүгө) анын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча ай сайын канча бошотулган күн берилет
 66.  Майыптуулугу I жана II топтордогу адамдар үчүн жумасына канча сааттан ашпаган жумуш убактысынын кыскартылган узактыгы белгиленет?
 67. Уюмдун жетекчиси менен эмгек келишими канча мөөнөткө түзүлөт?
 68.  Айкалыштырып иштөө боюнча адамдар үчүн иш берүүчү тарабынан белгиленүүчү жумуш убактысынын узактыгы күнүнө канча сааттан ашпоого тийиш?
 69.  айга чейинки мөөнөткө жумушка кабыл алууда кызматкерге сыноо белгиленеби?
 70.  2 айга чейинки мөөнөткө эмгек келишимин түзгөн кызматкер эмгек келишимин мөөнөтүнөн мурда бузуу жөнүндө иш берүүчүгө канча убакыт мурда жазуу жүзүндө эскертүүгө милдеттүү?
 71.  Мезгилдүү жумуштарга кызматкерди кабыл алууда сыноо канча убакыттан ашпоого тийиш?
 72. Жекече эмгек талаш-тартыштары кайсы органдар тарабынан каралат?
 73.  Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссиянын чечими канча уюакыттын аралыгында аткарылууга тийиш?
 74.  Эгерде жекече эмгек талаш-тартыштары эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссиясы тарабынан каралбаса, кызматкер эмнеге укуктуу?
 75.  Эгерде кызматкерди мурдагы жумушуна калыбына келтирүүгө мүмкүн болбосо, анда сот иш берүүчүгө кызматкерге кандай өлчөмдөгү материалдык ордун толтуруу төлөмүн төлөө милдетин жүктөйт?
 76.  Оор жумуштарда жана эмгек шарттары зыяндуу же коркунучтуу жумуштарда кайсы адамдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салынат?
 77.  Аялдар менен жашы 18ге жетпеген адамдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салынуучу оор жумуштардын жана эмгек шарттары зыяндуу же коркунучтуу жумуштардын тизмеси кайсы орган же акт тарабынан бекитилет?
 78. Эмгек шарттары – бул:
 79.  Кыргыз Республикасында кандай учурлардан тышкары мажбурлап иштетүүгө тыюу салынат?
 80. Мажбурлоо эмгеги деп кандай эмгек эсептелбейт?
 81.  Мамлекеттик кызматчы төмөнкүлөргө милдеттүү:
 82. Мамлекеттик кызматчы төмөнкүлөргө укугу бар:
 83. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү канча?
 84. Квалификациясын жогорулатуу кызмат орундарынын бир тобунун алкактарында качан жүргүзүлөт?

 

  «Адам ресурстарын башкаруу» бөлүмүнө тесттик тапшырмалар

 

Адабий, окуу китептери:

 

 1. Майкл Армстронг. Стратегическое управление человеческими ресурсами. - М.: ИНФРА-М, 2002.
 2. ОхотскийЕ.В. Управление персоналом государственной службы:

Учебно-методическое пособие. — М.: Изд-во РАГС, 1997.

 1. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом — СПб: Издательство «Питер», 2000.
 2. Мордовии С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров. Управление развитием организации. - М.: ИНФРА-М, 2000.
 3. Резник С.Д. Организационное поведение: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.

 

Суроолор:

 

 1. Адам ресурстарын башкаруу – бул:
 2. Уюмду өнүктүрүү процесси, керектүү функцияларды аткарууну камсыздаган, аларды айкалыштырып, интеграцияга жана кооперацияга мүмкүндүк берүү, жана уюштуруу – бул:
 3. Конкреттүү кызмат орундары, иш милдеттери жана ыйгарым укуктары, ошол кызмат орундагы кызматкерлердин жана башка кызматкерлердин өз ара мамилелери боюнча чечимдер – бул:
 4. Саны, квалификациясы жана компетенттүүлүгү жагынан адам ресурстарына келечектеги муктаждыктарды пландаштыруу, бул муктаждыктарын канааттандыруу боюнча пландарды түзүү жана аткаруу эмнени камтыйт?
 5. Кызматкерлерди окутууга мүмкүнчүлүк берүү жана алардын жөндөмдөрүн өнүктүрүү, эмгек рыногунда кызматкерлердин статусун жана карьерада жогорулатуу принциптеринде уюмду системалык түрдө өнүктүрүү:
 6. Ички тармактык мамилелер – бул?
 7. Кызматкерлерге өзүнүн оюн айтууга мүмкүнчүлүк берүү, аларды маалымат менен камсыздоо жана өз ара кызыкчылык жараткан маселелер боюнча консультациялоо:
 8. Кадрлар – бул:
 9. Мамлекеттик аппаратта иштеген бардык өздүк курам, туруктуу жана убактылуу иштеген адистер, б.а. мамлекеттик кызматчылар ошондой эле алардын ишмердигин техникалык жактан тейлеген жумушчулар жана кызматчылар
 10. Кадрдык потенциал - бул:
 11. Мамлекеттик кызматты кадрдык камсыздоо кандай мүнөздө болуусу керек?
 12. Кадрдык ишти оптимизациялоого багытталган методдордун, приемдордун, уюштуруучулук процедуралардын жыйындысы:
 13. Мамлекеттик бийлик органынын, анын персоналды башкаруу боюнча кадрдык кызматынын ишмердигинин мазмунунун негизги багыттары:
 14. Башкаруунун универсалдуу функцияларына кайсылар кирбейт?
 15. Башкаруунун спецификалык функцияларына кайсылар кирет?
 16. Мамлекеттик кызматты теске салган эмгек жана ченемдик актылар тармагындагы мыйзамдардын негизинде башкаруу органдарынын ишмердиги, бул ишмердиктин мааниси - штаттык ырааттамасын түзүү, кадрларды кабыл алуу, жумуштан бошотуу, алардын кыймылдары, эмгек мыйзамдарын сактоо бул:
 17. Учурдагы кадрдык потенциалга баа берүү жана пландардын, божомолдордун, программалардын бар болушун көздөгөн келечектеги кадрдык муктаждыктарды аныктоо:
 18. Мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысынын жана социалдык жеңилдиктеринин дэңгээлин аныктоо боюнча мамлекеттик бийлик органынын, анын кадрдык кызматынын ишмердигинин мазмунунун негизги багыттары:
 19. Кызматтык ишмердикти жогорулатуу функциясы өзүнө эмнени камтыйт?
 20. Персоналды башкаруунун ченемдик-укуктук базасы – эмнеге багытталган укук ченемдеринин, юридикалык эрежелердин, стандарттардын жана регламенттердин жыйындысы?
 21. Кызмат орундун модели менен идентификациялоого жол берген башкаруу субъектинин маңыздык сапаттарынын, кесиптик компетенттүлүгүнүн касиеттеринин жана дэңгээлинин түзүлгөн жыйынтыгы:
 22. Зарыл учурда жана аз чыгымдар менен мамлекеттик органдарды керек сандагы жана сапаттагы персонал менен камсыздоону көздөгөн, өз ара байланышкан чаралардын комплексин ишке ашыруу:
 23. Экстраполяция методу эмнеден турат?
 24. Сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү мамлекеттик кызматтын максаттарына жана милдеттерине ылайык, мамлекеттик кызматкерлердин курамын түзүүгө жол берген чаралардын системасы:
 25. Ар кандай кызмат орундардын талаптарын, мамлекеттик кызматтагы ишмердиктин түрлөрүн, топтогон кесиптик тажрыйбасын, стажы жана жөндөмдөрүн адамдын белгилүү мүмкүнчүлүтөрүнө идентификациялоо, издөө:
 26. Мамлекеттик кызматка өтүүдө жаран тапшыруучу документтердин тизмесине болгон талаптар:
 27. Жаш курагы, ден соолугу, мүлктүк абалы, башка мамлекеттик кызматкерлер менен болгон туугандык мамилелери, мамлекеттик тилди билүүсү, жарандыгы жөнүндө маалыматтар эмнеге кирет?
 28. Профилине тиешелүү талаптардын, кесиптик билиминин дэңгээлине жана адистигинин мамлекеттик кызмат ордуна ылайыктыгы, стажынын жана адистиги боюнча тажрыйбасынын, мыйзамдарды билүү дэңгээлинин жыйындысы бул:
 29. Кызмат ордуна дайындоо – бул:
 30. Дайындоо менен бекитилген мамлекеттик кызматкердин кызматтык статуска ээ болуу ыкмасы:
 31. Талапкерлердин арасынан кызмат ордуна коюлган талаптарга эң эле ылайык адамды тандоо:
 32. Кызмат орунга шайлоо – бул:
 33. Кызмат ордуна тандоо – бул:
 34. Мамлекеттик кызматкердин адаптациясы деген эмне?
 35. Уюм өзүнүн кызматкерлеринин кесиптик-квалификациялык структурасын эмгектик жүктүн өзгөргөн талаптарына ы л а йык өзгөртүү жөндөмдүүлүгү – бул:
 36. Квалификациялык жана кызматтык жогорулоонун жыйынтыгында мамлекеттик кызматкердин кызматтык активдүүлүгүнүн чоңоюусунун үзгүлтүсүздүк критерийи:
 37. Мамилелердин тибине карата карьералык процесске башкаруучу тасирдүүлүк кандай болушу мүмкүн?
 38. Функционалдык жантаюунун тереңдешин жана алардын дезадаптациялыкка өтүшүн эскерткен карьералык процесске башкаруучу таасирдин түрү кайсы?
 39. Адаптациялык механизмдерди калыбына келтирген жана дезадаптациялык жантаюуларды функцияоналдыкка өткөрүүчү, карьералык процесске башкаруучу таасирдин түрү кайсы?
 40. Кризистик жантаюулардын өнүгүшүн эскертүүчү жана карьералык процесстин кризистен чыгууга жол берген карьералык процесске башкаруучу таасирдин түрү кайсы?
 41. Карьеранын жаңы моделин түзүүчү карьералык процесске башкаруучу таасирдин түрү кайсы?
 42. Уюштуруучу структура – бул:
 43. Социалдык, экономикалык, саясий жана башка проблемаларды талдоо, изилдөө жана аларды чечүүнүн башка жолдлору менен ы к маларын издөө боюнча иш-аракеттердин жыйындысы:
 44. Ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин иш-аракеттери:
 45. Социалдык, экономикалык, саясий жана башка проблемаларды талдоо, изилдөө жана аларды чечүүнүн башка жолдлору менен ы к маларын издөө боюнча иш-аракеттердин жыйындысы:
 46. Адамдын кесиптик билиминин, ыктарынын, кесиптик тажрыйбасынын, квалификациясынын, мамлекеттик кызматкердин эмгегинин жыйынтыгынын мүнөздөмөлөрү:
 47. Уюштуруучулукту, жоопкерчиликти, демилгелүүлүктү, тапкычтыкты, персоналдын ишмердигинин натыйжалуулугун мүнөздөөчү сапаттар кайсы?
 48. Адамдын өзүнө баа берүүгө жөндөмүн, чындыгын, адилеттүүлүгүн, психологиялык туруктуулугун ачкан сапаттар кайсы?
 49. Адамдын авторитети, ден соолугунун абалы, жалпы маданияты, ойлонуу маданиятынын негизинде түзүлүүчү сапаттардын мүнөздөмөсү кайсы?
 50. Уюштуруучу-эономикалык, администрациялык-башкаруучу, технологиялык, укуктук, топтук жана инсандык факторлор, ишкананын натыйжалуулугун көтөрүү үчүн персоналга таасир берүүнүн ыкмалары жана методдору жөнүндөгү комплекстүү прикладдык илим:
 51. Башкаруунун кандай түрлөрү бар?
 52. Персоналдын эмгегин стимулдаштыруу боюнча чечим чыгаруунун негизи – бул:
 53. Башкаруунун кандай түрлөрү бар?
 54. Социалдык-психологиялык климаттын аныктоочу, жамааттык сезимдин бардыгын, бири бирине жардамдашуунун, баардык жумушчулардын уюмдагы баалуулуктарды билүүсүнүн составы:
 55. Ишкананын, мекеменин, уюмдун жумушчуларынын жогору турган орган бекиткен курамынын тизмеси кайсы?
 56. Ишкананын, мекеменин, уюмдун квалификациялуу жумушчуларынын негизги курамы:
 57. Ишкананын, мекеменин, уюмдун жумушчуларынын жогору турган орган бекиткен курамынын тизмеси:
 58. Өндүрүштүк сапаттардын, жөдөмдөрдүн, адамдын функцияларынын жана ролунун социалдык-экономикалык билдирүү формасы:
 59. Өндүрүштүк ишмердикте адамдын жүрүм-турумун аныктаган объективдүү шарттардын жана субъективдүү факторлордун жыйындысы:
 60. Башкаруу методдору, жетектөө стили, гуманизм, персоналды уюмдун кенчи катары кабыл алуу, башкармалардын кесипкөйлүгү – бул:
 61. Социалдык-психологиялык климаттын аныктоочу, жамааттык сезимдин бардыгын, бири бирине жардамдашуунун, баардык жумушчулардын уюмдагы баалуулуктарды билүүсүнүн составы:
 62. Башкаруу методдору, жетектөө стили, гуманизм, персоналды уюмдун кенчи катары кабыл алуу, башкармалардын кесипкөйлүгү – бул:
 63. Учурдагы жумуш орундарын колдонуу жана аларды өркүндөтүүгө багытталган уюштуруу-техникалык чаралардын жыйындысы деген эмне?
 64. Эмгектин өндүрүмдүүлүгүн камсыздоо максатында жумуш орундардын структурасынын оптималдуу санын эсептөө – бул:
 65. Жалпы жоболор, кызматчыларды кабыл алуу, которуу жна жумуштан бошотуу, администрациянын негизги милдеттери, жумуш убактысы жана анны колдонуу, иштеги ийгиликтер үчүн чыйлоо, эмгек тартибин бузгандык үчүн жазалоо, ички режим:
 66. Кайсы документте кызмат боюнча жалпы жоболор, милдеттер, укуктар, жоопкерчилик көрсөтүлөт?
 67. Башкаруучу чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл маалыматты топтоо максатында кызматкерлердин ишмердигинин натыйжалуулугун аныктоочу процесс кандай деп аталат?
 68. Жумушту ийгиликтүү аткаруу үчүн кызматкер ээ боло турган билимдердин, жөндөмдөрдүн жыйындысы – бул:
 69. Уюмда адамдык ресурстардын учурдагы абалын изилдөө боюнча аракеттер – бул:
 70. Жумуш жөнүндөгү маалыматтын мазмунун системалык түрдө топтоо жана талдоо процедурасы:
 71. Жумуш убактысынын королгон саны төлөнө турган компенсация системасы:
 72. Эмгек акынын өлчөмү кызматкер аткарган иштин көлөмүнө пропорционалдуу болуучу компенсация системасы:
 73. Кызматкерлердин өстүрүү максатында алардын жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган ишмердик:
 74. Кызматкердин өзүзнөн, бөлүмдөн же уюмдан көз каранды болгон төлөө системасы:
 75. Уюмдун максаттарына жетүүнү камсыздоо үчүн адам ресурстарына болгон муктаждыктарды талдоо жана аныктоо:
 76. Уюмдун персоналга болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн керектүү квалификациядагы кызматкерлердин базасын түзүү процесси:
 77. Уюмдун адам ресурстарын күнүмдү оперативдүү башкарууга багытталган иш-аракеттер?
 78. Кызматкерлердин өстүрүү максатында алардын жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган ишмердик:

79 Уюмдарга бириккен адамдардын убакытта жана мейкиндикте бекитилген максаттуу операциялардын жана функциялардын катары:

 1. Персонал менен өз ара аракеттешүү ыкмасы: лидерликке тартылуу, адамдар менен контактка кире алуу, биргелешкен эмгек ишмердигин уюштура алуусу, авторитет – бул:
 2. Сапаттардын үч негизги тобун камтыган ишке болгон мамиле: стратегиялык ойлонуусу, тыпкычтыгы жана жеке уюшкандыгы – бул:
 3. Жалпы коомдун, жамааттын жана кызматкердин кызыкчылыктарын түшүнүү:
 4. Кадрлар резервин түзүүчү булактар кандай болуусу мүмкүн?
 5. Кызматкерлердин өз ара мамилелери жана маанайын, эмгектин мазмуну жана шарттарына канааттангандыгынын дэңгээлин, башкаруу стилинин өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн эмгек жамааттын абалы:
 6. Уюмдун кызматкерлеринин ишке жөндөмдүүлүгүнө жана ден соолугуна, инсандын өнүгүшүнө жана эмгектин натыйжасын алууга таасирин тийгизген өндүрүштүк чөйрөнүн элементтеринин жыйындысы:
 7. Ички эмгек тартибин жөнгө салуучу укуктук ченемдерди сактоону көздөгөн эмгек милдеттерди жумушчулар жана кызматкерлер тарабынан так аткаруусу:
 8. Аткаруучу кандай бийлик укуктарына ээ болгондугун, анын иши уюмда кандай таасир тийгизерин көрсөткөн, ролдун иерерхиялык тизмеде аныкталган статусу:
 9. Стратегия – бул:
 10. Адам ресурстарын стратегиялык пландаштыруу деген эмне?
 11. Стратегиялык пландаштыруу процессинин негизги этаптарына эмнелер кирет?
 12. Курчаган адамдар аныктоочу жана аткаруучунун персоналдык мүнөздөмөлөрү менен тапшырылган же формалдык эмес аныкталган маани менен жана уюмдун ролунун таасири менен аныкталуучу ролдун статусу:
 13. Стратегиялык пландаштырууда биринчи жана жоопкерчиликтүү чечим кайсы?
 14. Персоналды пландаштыруу методдоруна эмне кирбейт?
 15. Ресурстарды жана уюмдун кызматкерлеринин иш аракеттерин аныктоого тескөө укугу:
 16. Баардык маселелер боюнча жеке башкаруу, буйрук берүү, чечим кабыл алуу укугун билдирген ыйгарым укуктун түрү:
 17. Функционалдык ыйгарым укуктардын түрлөрүнө эмне кирбейт?
 18. Уюм сунуштаган кызматкер өтө алуучу ар кандай тепкичтер:
 19. Актуладык муктаждыктарды канааттандыруу менен байланыштуу персонал үчүн баалуу иштин акыркы же кошумча жыйынтыгы:
 20. Уюмдун ишмердигин пландаштыруунун максаты:
 21. Ишмердиктин башка функционалдык тармагына өтүү же уюштуруучулук структурада формалдуу бекитилбеген аныкталган бир кызматтык ролду аткаруу:
 22. Жалдоонун ички булактарынын артыкчылыктарына эмне кирет?
 23. Персоналды тартуунун тышкы булактарынын жакшы жактарына эмне кирет?
 24. Коюлган максатка жетүү үчүн зарыл башкаруучу милдеттерди кызматкерлер арасында бөлүштүрүүнүн ыкмасы:
 25. Кызматкер буйрукту алгандан кийин түздөн-түз жетекчисинин алдында гана жооптуу болгон башкаруу стили кайсы?
 26. Кызматкерлердин кесиптик жетилгендиги, алардын жумуштун конкреттүү түрлөрүн сапаттуу аткарууга даярдыгы:
 27. Бир нерсе жөнүндө ойлонууга, авторитеттүү пикирди билдирүүгө жол берген блимдерге ээ болуу:
 28. Негизин максаттардын жана кызматкерлердин, же болбосо уюмдун бөлүмдөрүнүн кызыкчылыктарынын объективдүү ажыроосун түзгөн конфликттин бир түрү кайсы?
 29. Кызматкердин инсандык дэңгээлинде көрүнгөн жана ар кандай ролдук позициялар менен шартталган:администрациянын өкүлү, жамаатын мүчөсү, профессионал ж.б. уюштуруучулук конфликттин бир түрү:
 30. Уюмда же уюмдар аралык мейкиндикте адамдардын, топтордун, бөлүмдөрдүн каршы туруусу:
 31. Уюмдун ядросуна, жетекчилигине кыймылды түшүндүргөн ички уюштуруучулук карьеранын багыты:
 32. Негизин максаттардын жана кызматкерлердин, же болбосо уюмдун бөлүмдөрүнүн кызыкчылыктарынын объективдүү ажыроосун түзгөн конфликттин бир түрү кайсы?
 33. Кызматкерлердин дискредитацияга, токтотууга же эмгек процессиндеги өзгөрүүлөргө каршы турууга багытталган ар кандай иштери:
 34. Жетекчинин аткарууга милдеттүү расмий буйругу:
 35. Карьера - бул:-
 36. Кызматкердин карьералык перспективасы кандай иштелип чыгарылат?
 37. Структуралы иерархиянын эң эле бийик тепкичине чыгууну түшүндүргөн ички уюштуруучулук карьеранын багыты:
 38. Карьераны пландаштыруу жана контролдоо эмнени камтыйт?
 39. Карьеранын максаты:
 40. Жетекчинин аткарууга милдеттүү расмий буйругу эмне деп аталат?
 41. Уюмда же уюмдар аралык мейкиндикте адамдардын, топтордун, бөлүмдөрдүн каршы туруусу:
 42. «Мотивация» деген эмне?
 43. “Ички сыйлык берүү” категориясына эмне кирет?
 44. Структуралы иерархиянын эң эле бийик тепкичине чыгууну түшүндүргөн ички уюштуруучулук карьеранын багыты:
 45. Карьеранын максаты эмнеде?
 46. Жеке жана уюмдун максаттарына жетүү боюнча ишмердике өзүн жана башкаларды ниеттөө процесси:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Финансылык  менеджмент» бөлүмүнө тесттик тапшырмалар

 

 

Ченемдик укуктук актылар

 

 1. «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» Мыйзамы
 2. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы
 3. Кыргыз Республикасынын «Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө» Мыйзамы
 4. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Мыйзамы
 5. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө» Мыйзамы
 6. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын
 7. негизги жоболору жөнүндө» Мыйзамы
 8. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзамы
 9. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси
 10. Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Мыйзамы
 11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы N 22/4 токтому менен бекитилген «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» Жобо

 

 

Адабий, окуу китептери:

 

 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – С.48.
 2. Лытнев О.А. Основы финансового менеджмента. Ч.I: Учебное пособие.

 – Калининград, 2000. – C.32

 

 

Суроолор:

 

 

 1. Бюджет тутумунун бардык бөлүктөрүндө бюджеттердин өз алдынчалыгынын негизи болуп эмне саналат?
 2. Бирдиктүү бюджет-финансы саясатын кайсы орган же органдар жүргүзөт?
 3. Бекитилген киреше булактарынын айрым түрлөрүн бюджеттин бир деңгээлинен бюджеттин башка деңгээлине берүүгө жол берилеби?
 4. Республикалык бюджеттин жана жергиликтүү бюджеттердин ортосундагы өз ара мамилелер эмне аркылуу жөнгө салынат?
 5. Бюджетке тиешеси бар республикалык маселелерди камтыган мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлору кайсы орган менен алдын ала макулдашылат?
 6. Сот бийлигинин бюджети кандай тартипте түзүлөт?
 7. Бюджеттин орточо мөөнөттүү прогнозу канча жылга түзүлөт?
 8. Бюджет боюнча операцияларды жыйынтыктоонун коконкреттүү мөөнөтүн ар жыл сайын кайсы орган аныктайт?
 9. Бюджеттик классификация эмнени камсыз кылууга тийиш?
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик бюджеттин аткарылгандыгы тууралу жылдык отчетту качан киргизет?
 11. Республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджет канча мөөнөткө түзүлөт жана бекитилет?
 12. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр, салыктарды киргизүү же жокко чыгаруу жөнүндө, аларды төлөөдөн бошотуу, мамлекеттин финансылык милдеттенмелерин өзгөртүү тууралу мыйзамдардын долбоорлору, мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдарды көбөйтүүнү, болбосо анын киреше бөлүгүн азайтууну кароочу башка мыйзамдардын долбоорлору...
 13. Бирдиктүү бюджет-финансы саясатын кайсы органдар жүргүзөт?
 14. Бюджеттер аралык мамилелер – бул:
 15. Бюджеттин орточо мөөнөттүү прогнозу кандай көрсөткүчтөрдөн турууга тийиш?
 16. Бюджетти кассалык аткаруу...
 17. Кыргыз Республикасынын аймагында бюджеттик жыл деп кайсы убакыт саналат?
 18. Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы жөнүндө жылдык отчет канча убакытта берилет?
 19. Бюджеттик ссудаларды кайтарууда карызы бар акциялардын мамлекеттик үлүшү бар мамлекеттик ишканаларда жана акционердик коомдордо тышкы башкарууну киргизүүгө кайсы орган укуктуу?
 20. Жергиликтүү бюджеттерге бюджеттик ссудаларды берүү чечимдери аларда бюджетти аткаруу процессинде биринчи кезектеги чыгымдарды каржылоодо кыйынчылыктар болсо, кайсы орган тарабынан кабыл алынат?
 21. 21. Финансылык менеджменттин максаттарына эмне кирбейт?
 22. 22. Товар жана кызмат көрсөтүүнү төлөө үчүн банктар кайсы эсептик документти берет?
 23. 23. Финансылык менеджменттин максаттарына эмне кирбейт?
 24. 24. Каржылоонун акысыз сырткы булагы – бул:
 25. 25. Ишкананын айланма каражаттарына эмне кирбейт?
 26. 26. Ишкананын финансылык туруктуулугун баалоодо өзгөрүүлөрдү мүнөздөгөн кайсы пункттан башка көрсөкүчтөрдүн системасы колдонулат?
 27. 27. Финансылык менеджменттин маанилүү максаттарынын бири кайсы?
 28. 28. Кайсы каражаттар финансылык каражат болуп эсептелбейт?
 29. 29. Ишкананын ишмердигине көз каранды эмес пайданын өсүшүнүн маанилүү факторлору кайсылар?
 30. Ишкананын финансылык акыбалы кайсы көрчөткүчтөрдөн негизденет?
 31. 31. Айлануу фонддору кайсы категорияны камтыбайт?
 32. 32. Активдердин структурасынын схемасы эмнени камтыйт?
 33. 33. Өз кардарынын тапшырмасы боюнча эсептөө документтеринин негизинде акы төлөгөн адамдан анын дарегине жөнөтүлгөн товар үчүн банкка түшкөн акча каражаттардын банктык операциясы эмне деп аталат?
 34. 34. Ишкананы каржылоонун негизги булактары кайсы?
 35. 35. Пайданын чоңдугу эмненин эсебинен жөнгө салынат?
 36. 36. Акча каражаттарынын айлануусу деген эмне?
 37. 37. Каржылык абал деген эмне?
 38. 38. Келишимдин негизинде мүлктүк комплекске мөөнөттүү ээ болуу жана пайдалануу:
 39. 39. Кошумча капитал – бул:
 40. 40. Ишкана кайсы пункттардын эсебинен киреше базасын кеңейте алат?
 41. 41. Негизги фонддордун баланстык баасынан пайыз түрүндөгү эсептөөлөрдүн чоңдугу – бул?
 42. 42. Кайсы фонд өндүрүштү өнүктүрүүгө арналган жана ишкананын буйругунда калган пайданын эсебинен жаралат?
 43. 43. Пайданын чоңдугу эмненин эсебинен жөнгө салынат?
 44. 44. Пайданын чоңдугу эмненин эсебинен жөнгө салынат?
 45. 45. Ишкананын ишмердигинен көз каранды эмес пайданын өсүшүнүн маанилүү факторлору кайсылар?
 46. 46. Ишкананын активдеринин негизги багыты:
 47. 47. Бухгалтердик эсептин негизги милдеттери:
 48. 48. Бухгалтердик эсептин милдеттерди аткаруу үчүн субъекттер милдеттүү:
 49. 49. Бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүүнүн принциптери:
 50. 50. Ишкердик субъекттер канча мөөнөттө жылдык финансылык отчет берүүгө милдеттүү?
 51. 51. Бардык субъекттер үчүн кайсы мезгил отчеттук жыл деп эсептелет?
 52. 52. Бюджеттер аралык мамилелер кандай принциптерге негизделет?
 53. 53. Ишкана лизингди эмнеге колдонот?
 54. 54. Ишкана насыяны эмне үчүн колдонот?
 55. 55. Түз каржылоо деген эмне?
 56. 56. Инвестициялар – бул кандай ресурстар?
 57. 57. Капиталдык салым деген эмне?
 58. 58. Өздүк жүгүртмө капитал деген эмне?
 59. 59. Каржылык пландаштыруунун негизги максаты эмнеде?
 60. 60. Сатуудан түшкөн акчанын пландаштырылган өсүшү качан ишкананын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келет?
 61. 61. Эгер бюджеттин долбоору үстүдөгү жылдын аягына чейин бекитилбесе, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ал бекитилгенге чейин...
 62. 62. Канча суммалык чет өлкө валютасын чет өлкөдөн жана чет өлкөгө которулушуна чек коюлат?

63 Валюталык жөнгө салуунун мамлекеттик органы болуп кайсы орган саналат?

 1. 64. Валюталык биржалар - бул:
 2. 65. Мамлекеттин кыржы системасынын курамына кайсы институттар кирет?
 3. 66. Төмөндөгү кайсы аныктама туура болуп саналат?
 4. 67. Финансы - экономикалык категория катары бул:
 5. 68. Мамлекеттин финансылык ишмердиги деген эмне?
 6. 69. Каржылык мамилелердин катышуучуларына таасир кылуу ыкмасына жараша каржы-укуктук ченемдердин кандай түрлөрү бар?
 7. 70. Каржылык мамилелердин өзгөчөлүктөрү эмнеде?
 8. 71. Каржылык контроль деген эмне?
 9. 72. Каржылык контролдуктун кандай түрлөрү бар?
 10. 73. Каржылык контролдуктун кандай методдору бар?
 11. 74. Каржылык санкциялардын өзгөчөлүгү эмнеде?
 12. 75. Мамлекеттик аудиттин көзкаранды эмес жогору турган органы болуп кайсы орган саналат?
 13. Эсеп палатасынын функциясына мамлекеттик бюджеттин аткарылышын контролдоо киреби?
 14. 77. Кыргыз Республикасынын Топтолгон фондусун эмне түзөт?
 15. Коммерциялык банктар жана камсыздандыруу уюмдары үчүн аудитордук текшерүү милдеттүүбү?
 16. 79. Кандай бюджеттик мамилелер болот?
 17. 80. Бюджеттик система деген эмне?
 18. 81. Бюджеттик системага киргизүүнүн тартиби жана шарттарына жараша кирешелердин кандай түрлөрү бар?
 19. 82. Бюджеттик мыйзамдарды бузгандарга кандай чаралар колдонулат?
 20. 83. Бюджеттик процесстин айкындуулугу кандай тартипте аныкталат?
 21. Консолидацияланган бюджет – бул:
 22. Бюджеттик укуктун процессуалдык ченемдери...
 23. Мамлекеттик бюджеттик системанын кирешелери юридикалык формалары боюнча кандай болуп болүнөт?
 24. Бюджеттик мамилелер канча мөөнөткө узайт?
 25. Бюджеттик процесс – бул:
 26. Бюджеттин долбоорун түзүүдөн мурда эмне кылуу зарыл?
 27. Жылдык бюдет канча мөөнөткө түзүлөт?
 28. Мыйзам чыгаруучу органдарынын ыйгарым укуктарына эмнелер кирбейт?
 29. Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фонду:
 30. Мамлекеттик кирешелер деген эмне?
 31. Мамлекеттик ишканалардын финансылары деген эмне?
 32. Салыктар коомдо кандай функцияларды аткарат?
 33. Салыктык төлөмдөрдүн түшүнүгүнө салыктардан башка эмнелер кирет?
 34. Салыктык база деген эмне?
 35. Субъекттик белгилер боюнча салыктар кандай болуп бөлүнөт?
 36. Бюджеттик уюмдар пайда салыгын төлөөчүлөр болуп саналабы?
 37. Жеке жактар кайсы салыктарды жергиликтүү бюджетке төлөйт?
 38. Мамлекеттин учурдагы карызы эмнени түшүндүрөт?
 39. Мамлекеттик кредиттин кандай түрлөрү бар?
 40. 103. Мамлекеттик сырткы карыздары кандай формаларда берилет?
 41. 104. Инвестициялык мамилелердин негизги субъекттери бул:
 42. 105. Инвестициялык ишкердиктин мамлекеттик жөнгө салуу формасы деген эмне?
 43. 106. Бюджеттик каржылоонун принциптери – бул:
 44. 107. Бюджеттик мекемелердин бюджеттик эмес каражаттары – бул:
 45. 108. Бюджеттик акча которуулар – бул:
 46. 109. Бюджеттик милдеттенмелер – бул:
 47. 110. Бир эле аудитордук уюм Кыргызстан Банкында...
 48. 111. Депозиттерди коргоону камсыздоо үчүн, кепилденген учур келгенде коммерциялык банктын ар бир аманатчысына кандай өлчөмдөгү компенсация төлөнүп берилет?
 49. 112. Банктык кредиттөөнүн принциптери:
 50. 113. Банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдүктүн негизги максаты кайсы?
 51. 114. Акча тутуму деген эмне?
 52. 115. Кассалык операциялар – бул:
 53. 116. Акча тутумунун элементтери кайсы?
 54. 117. Кайра кайтарып берүү шартында аныкталган бир мөөнөткө акча каражаттарын же товарларды берүү – бул:
 55. 118. Кыргыз Республикасынын аймагында кайсы орган акча жүгүртүүнү уюштурат?
 56. 119. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги (валютасы) болуп эмне саналат?
 57. 120. Кыргыз Республикасынын аймагында башка акча бирдиктери чыгарылабы?
 58. 121. Финансылык менеджмент - бул:
 59. 122. Ишканада финансылык контролдуктун мааниси эмнеде?
 60. 123. Ишкананын финансылык стратегиясы – бул:
 61. 124. Финансылык механизм – эмненин жыйындысы?
 62. 125. Финансылык механизмди эмне түзөт?

       

 «Функционалдык  анализ» бөлүмүнө тесттик тапшырмалар

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарында жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарында функционалдык анализди өткөрүүнүн бирдиктүү методикасы (2008г).

 

Суроолор:

 

 1. Функционалдык анализ өткөрүүнүн максаты:
 2. Функционалдык анализдин негизги ммилдеттери?
 3. Мамлекеттик органдын милдеттерин жана фунцияларын тактоо кандай максатта жүргүзүлөт?
 4. Кайсы функциялар кыскартылууга тийиш?
 5. Кайсы функциялар кайталануучу болуп саналат?
 6. Функцияларды рационализациялоо деген эмне?
 7. Функцияларды кыскартуу кандай максатта жүргүзүлөт?
 8. Функцияларды рационализациялоо кандай максатта жүргүзүлөт?
 9. Функционалдык анализдин кандай түрлөрү бар?
 10. Горизонталдык функционалдык анализ эмнеге багытталган?
 11. Вертикалдык функционалдык анализ эмнеге багытталган?
 12. Системалык функционалдык анализ эмнеге багытталган?
 13. Функционалдык анализди өткөрүүнүн критерийлери:
 14. Функционалдык талдоону жүргүзүү принциптери:
 15. Функционалдык анализ өткөрүүнүн негизги этаптары:
 16. Функционалдык анализди ишке ашыруунун мониторинги мене баалоосу жана анын сунуштары функционалдык анализди өторүүнүн негизги этаптарына киреби?
 17. Функционалдык анализди өткөрүү үчүн зарыл материалдар кайсы?
 18. Функцияларды анализдөө эмнени аныктоого багытталган?
 19. Аймактык рационализацияны кошуп, функциялардын анализи кайсы функцияларды рационализациялоого мүмкүндүгүн аныктай алабы?
 20. Функцияларды рационализациялоо өзүнө эмнени камтыйт?
 21. Функционалдык анализдин жыйынтыктоочу этабына эмне кирет?
 22. Функциялардын анализинин жалпы методологиясы өзүнө эмнени камтыйт?
 23. Функционалдык анализ кандай максаттарда жүргүзүлүшү мүмкүн?
 24. Функционалдык анализ өткөрүү үчүн негизги жөнгө салуучу база?
 25. Функционалдык анализ кандай максатта жөнгө салуу базасынын анализин камтыйт?
 26. Функционалдык анализде кандай типтүү ылайык келбестиктер көбүрөөк кездешет?
 27. Функционалдык анализде объективдүү маалымат алуу үчүн кандай кошумча методдор колдонулат?
 28. Функционалдык анализ жүргүзүүдө мамлекеттик органдын кызматкерлерин сурамжылоодо Сиз кайсы суроолорду колдоносуз?
 29. Мамлекеттик органдын кызматкерлерин сурамжылоо эмнени аныктоого жол берет?
 30. Функциялардын бириккен тизмеси деген эмне?
 31. Борбордук дэңгээлдеги мамлекеттик орган үчүн негизги функциялардын канчасы оптималдуу болуп саналат?
 32. Функцияларды инвентаризациялоодон кийин функционалдык анализдин кайсы этабы турат?
 33. Функцияларды инвентаризациялоодон кийин функционалдык анализдин кайсы этабы турат?
 34. Фунцияларды типтештирүү деген эмне?
 35. Типтештирүү этабында функциялар кандай негизги типтерге бөлүнөт?
 36. Тармактык саясатты иштеп чыгуу функцияларына кайсы функциялары кирет?
 37. Жөнгө салуу функцияларына кайсылар кирет?
 38. Кызмат көрсөтүү функцияларына кайсы функциялар кирет?
 39. Координация, көзөмөл жана контролдоо функцияларына кайсылар кирет?
 40. Колдоо функцияларына кайсылар кирет?
 41. Инфраструктуранын ишин камсыздоо функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 42. Ички аудит функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 43. Маалыматтык системаларды башкаруу функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 44. Мамлекеттик органдын пресс-кызматы аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 45. Мамлекеттик органдын кадр бөлүмү аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 46. Мамлекеттик органдын адам ресурстарын башкаруу бөлүмү аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 47. Мамлекеттик органдын бухгалтерисы аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 48. Мамлекеттик органдын секретариаты аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 49. Мамлекеттик органдын юридикалык бөлүмү аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 50. Мамлекеттик органдын канцеляриясы жана архиви аткарган функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 51. Лицензиялоо функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 52. Инспекциялоо функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 53. Сертификациялоо функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 54. Финансылык аудит функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 55. Ылайыктуулугун текшерүү функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 56. Уруксат берүү функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 57. Стратегиялык пландаштыруу функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 58. Мыйзам жаратуу функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 59. Стандарттарды иштеп чыгуу функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 60. Мамлекеттик органдын саясатына мониторинг жана баа берүү функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 61. Божомолдоо функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 62. Мыйзамдарды сактоого контролдук функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 63. Кандайдыр бир ишмердиктин чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларды жок кылуу боюнча талаптары тапшыруу функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 64. Тармактык саясаттын базасын алып баруу функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 65. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыздоо функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 66. Консультацияларды өткөрүү функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 67. Окуу өткөрүү функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 68. Керектөөчүлөрдүн жана товар өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын алып баруу (жылдыруу) функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 69. Мыйзам чыгаруу экспертиза функциясы кайсы типтеги функцияга кирет?
 70. Мамлекеттик органдын мыйзамда белгиленген тартипте төмөнкү процедураларга катышуусу тармактык саясатты иштеп чыгуу функциясына киреби?
 71. Функциялар боюнча чечим кабыл алуу өзүнө эмнени камтыйт?
 72. Функцияны башка аткаруучуларга өткөрүп берүү деген эмне?
 73. Функцияларды бөлүү принциптери?
 74. Функцияларды децентрализациялоонун критерийлери кандай?
 75. Мамлекеттик дэңгээлдеги улуттук кызмат көрсөтүүлөргө эмне кирет?
 76. Функцияларды консолидациялоонун критерийлери кайсылар?
 77. Кайсы мамлекеттик функциялар менчиктештирүүгө жатпайт?
 78. Мамлекеттик органдын кайсы фунциялары башка уюмдарга толугу менен өткөрүлүшү мүмкүн эмес?
 79. Мамлекеттик органдын кайсы координация, көзөмөлдөө жана контролдук функциялары башка уюмдарга жарым-жартылай өткөрүлүшү мүмкүн?
 80. Жарандык коомдук уюмдарга (кесиптик ассоциацияларга) кайсы жөнгө салуу функциялары өткөрүлүп берилиши мүмкүн?
 81. Инфраструктуранын ишин камсыздоо функциясы колдоо функциясына киреби?
 82. Ички аудит функциясы координация, көзөмөлдүк жана контролдук функциясына киреби?
 83. Маалыматтык системаларды башкаруу функциясы жөнгө салуу функциясына киреби?
 84. Мамлекеттик органдын пресс-кызматы аткарган функция тармактык саясатты иштеп чыгуу функциясына киреби?
 85. Мамлекеттик органдын кадр бөлүмү аткарган функциясы жөнгө салуу функциясына киреби?
 86. Мамлекеттик органдын адам ресурстарын башкаруу бөлүмү аткарган функциясы жөнгө салуу функциясына киреби?
 87. Мамлекеттик органдын финансы бөлүмү аткарган функциясы координация, көзөмөлдөө жана контролдук функциясына киреби?
 88. Мамлекеттик органдын катчылары аткарган функциясы колдоо функциясына киреби?
 89. Мамлекеттик органдын юридикалык бөлүмү аткарган функциясы тармактык саясатты иштеп чыгуу функциясына киреби?
 90. Мамлекеттик органдын канцеляриясы жана архиви аткарган функциясы кызмат көрсөтүү функциясына киреби?
 91. Лицензиялоо функциясы колдоо функциясына киреби?
 92. Инспекциялоо функциясы кызмат көрсөтүү функциясына киреби?
 93. Сертификациялоо функциясы кызмат көрсөтүү функциясына киреби?
 94. Финансылык аудит функциясы координация, көзөмөлдөө жана контролдук функциясына киреби?
 95. Ылайыктуулугун текшерүү функциясы колдоо функциясына киреби?
 96. Уруксат берүү функциясы кызмат көрсөтүү функциясына киреби?
 97. Стартегиялык пландаштыруу функциясы жөнгө салуу функциясына киреби?
 98. Мыйзам чыгаруу функциясы колдоо функциясына киреби?
 99. Стандарттарды иштеп чыгуу функциясы жөнгө салуу функциясына киреби?
 100. Мамлекеттик органдын саясатына мониторинг жана баа берүү функциясы тармактык саясатты иштеп чыгуу функциясына киреби?
 101. Функцияларды жоюунун критерийлери кандай?
 102. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын функционалдык анализи өзүнө эмнени катыйт?
 103. Функционалдык анализге баа берүү жана мониторинг жүргүзүүнүн максаты?
 104. Функционалдык анализге баа берүү жана мониторинг жүргүзүүнүн мазмуну?
 105. Функционалдык анализге баа берүү жана мониторинг жүргузүүнүн максаттары:
 106. Функционалдык анализге мониторинг жүргүзүүнүн багыттары:
 107. Функционалдык анализге мониторинг жүргүзүүдө колдонулган маалыматтар:
 108. Функционалдык анализге мониторинг жүргүзүүнү ким ишке ашырат?
 109. Функционалдык анализге баа берүү жана мониторинг жүргүзүүдө кандай индикаторлор колдонулат?
 110. Ресурстардын индикаторлоруна эмне кирет?
 111. Иш-аракеттердин индикаторлоруна эмне кирет?
 112. Жыйынтыктоочу индикаторлорго эмне кирет?
 113. Таасир тийгизүүнүн индикаторлоруна эмне кирет?
 114. Натыйжасыз өткөрүлгөн функционалдык анализдин себептери?
 115. Ведомствонун кызматкерлеринин жеке барьерлери эмнени түзөт?
 116. Иштин көнгөн тартибине артык көрүү болгон учурда, белгисиз бир өзгөрүүлөрдүн алдында коркунуч жеке барьерге киреби?
 117. Ведомствонун дэңгээлиндеги структуралык барьерлерге эмне кирет?
 118. Сырттан кеңеш берүүчүлөр тарабынан моюнуна алдырган трансформатордук процесстерге каршы турууну структуралык бөгөттөр деп атаса болобу?
 119. Анализдин ийгилигине жана сунуштардын аткарылышына кайсы чаралар көмөк көрсөтө алат?
 120. Анализдин ийгилигине жана сунуштардын аткарылышына кайсы чаралар көмөк көрсөтө албайт?
 121. Функционалдык анализ жүргүзүүдө жана сунуштарды аткарууда кандай чаралар конфликттерден кутулууга жардам берет?
 122. Уюмдун негизги параметрлерине кайсылар кирет?
 123. Функционалдык анализден кийин эмне турат?
 124. Ведомствонун уюштуруучулук функциясын кайра караштыруу өзүнө эмнени камтыйт?
 125. Эмне үчүн мамлекеттик органдарда функционалдык анализ мезгил-мезгили менен өткөрүлүүсү зарыл?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Экономикалык реформа» бөлүмүнө тесттик тапшырмалар

 

Ченемдик укуктук актылар

 

 1. КР Жер кодекси
 2. Кыргыз Республикасынын «Акционердик коомдор жөнүндө» Мыйзамы
 3. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Мыйзамы
 4. Кыргыз Республикасынын «Атаандаштык жөнүндө» Мыйзамы
 5. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы
 6. Кыргыз Республикасынын «Коргоо чаралары жөнүндө» Мыйзамы
 7. Кыргыз Республикасынын «Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралу» Мыйзамы
 8. Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн “Коомдук иштерди аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынын акчалай жана натуралай түрдө киреше иретинде алган каражаттары жөнүндө” 2010-жылдын 24-июлундагы УӨ N 109 Декрети
 9. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө» Мыйзамы

 

 

Адабий, окутуу китептери

 

 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004.
 2. Седов В.В. Экономическая теория. Часть 3. Макроэкономика: Учебное пособие. - Челябинск. 2002. Б.В. Прыкин, Т.Б. Прыкина, Н.Д. Эриашвили, С.В. Захаров Микроэкономика в таблицах и графиках: Учебник. – М.: «Финансы» Издательство «ЮНИТИ», 1999.
 3. Киреев А. Международная экономика. Часть 2. Открытая экономика и макроэкономическое программирование: Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 2000.

 

Суроолор:

 

 1. Макроэкономика экономикалык илимдин бир бутагы катары эмнени изилдейт?
 2. Ички дүң продукциянын ченеми кайсы методдор боюнча жүргүзүлөт?
 3. Экономикалык цикл деген эмне?
 4. Инфляция деген эмне?
 5. Өндүрүштүн орточо чыгымдарынын жогорулашынын себептери кайсылар?
 6. Жыйынды сурамжылоо деген эмне?
 7. Инвестициялык портфель деген эмне?
 8. Салык системасы – бул:
 9. Инвестициялык ишмердиктин объекти эмне боло албайт?
 10. Атайын биржалык индекстер эмне үчүн колдонулат?
 11. Дүң кирешенин курамына эмне кирбейт?
 12. Салык деген эмне?
 13. Сатуулардын рентабелдүүлүгү – бул?
 14. Күрөө кармоочунун карызкорго болгон талабын камсыздоо үчүн кыймылсыз мүлктүн күрөөсү эмне деп аталат?
 15. Баалуу кагазды сатып алуудан түшкөн киреше эмнени камтыйт?
 16. Мамлекеттик чыгашалар кирешелерден ашып кеткенде экономикалык кырдаалды стабилизациялоо үчүн кандай экономикалык инструменттер колдонулат?
 17. Эгерде көрсөткүчтөр нормадан төмөн болсо, өнөктөштөр ал ишкана менен иштешпейт. Бул эмненин коэффициенти?
 18. Облигация деген эмне?
 19. Материалдык өндүрүш чөйрөсүндө узак мөөнөттүн ичинде иштеген ишканалардын жана чарбалык уюмдардын активдери эмнени түшүндүрөт?
 20. Мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктар менен байланышын белгилеген, рынокто өз алдынча айланууга жана алып-сатуунун объектиси жана киреше табуу булагы боло алган документ?
 21. Кезектеги активдердин кезектеги (кыска мөөнөттүү) пассивдерге болгон мамилеси – бул эмненин коэффициенти?
 22. Туруктуу пассивдер эмнеге милдеттүү?
 23. Жыйынды коомдук продукт деген эмне (СОП) ?
 24. Улуттук дүң продукт деген эмне?
 25. Улуттук дүң продукт кандай көрсөткүч болуп эсептелет?
 26. Улуттук экономика деген эмне?
 27. Коомдук кайта өндүрүү деген эмне?
 28. Улуттук экономиканын негизги структуралык звенолору кандай?
 29. Жыйынды сурам деген эмне?
 30. Жыйынды сунуш деген эмне?
 31. Мамлекеттин акча системасын эмнелер кирет?
 32. Акча рыногу деген эмне?
 33. Акча каражаттары деген эмне?
 34. Акчанын жалпыга таанылган эквиваленти болуп эмне эсептелет?
 35. Мамлекеттик бюджет эмнени тушүндүрөт?
 36. Мамлекеттик бюджет кандай болушу мүмкүн?
 37. Салык салуунун негизги принциптери кайсылар?
 38. Рыноктук экономикада финансылардын ролу кандай?
 39. Экономикалык өсүш эмнени түшүндүрөт?
 40. Экономиканын туруктуу өнүгүшүнүн негизги багыттары кандай?
 41. Рыноктук экономиканы мамлекеттик жөнгө салуунун максаттары кандай?
 42. Мамлекеттик акча-кредиттик саясат эмнени тушүндүрөт?
 43. Карыздык каражаттарга эмне кирбейт?
 44. Таза пайда деген эмне?
 45. Пассивдин курамынын схемасы өзүнө эмнени камтыйт?
 46. Каржылоонун акысыз тышкы булагы эмнени тушүндүрөт?
 47. Ишкананын коргонуу каражаттарын кайсылар кирет?
 48. Финансылык каражаттарга кайсылар кирбейт?
 49. Микроэкономика эмнени изилдейт?
 50. Микроэкономиканын курамы өзүнө эмнени камтыйт?
 51. Экономикалык агымдарга эмне кирет?
 52. Экономикалык ресурстарга эмнелер кирет?
 53. Кайсы факторлор экономикалык системалардын тең салмактуулугун жана туруктуулугун бузат?
 54. Белгилүү кайсы экономикалык системалар эң эле натыйжалуу болуп эсептелет?
 55. Социалдык рыноктук экономика эмненин бир түрү болуп саналат?
 56. Ишкерликтин кандай түрлөрү бар?
 57. Ишкерликтин кандай уюштуруу-укуктук формалары бар?
 58. Эмгекти баалоо кандай көрсөткүчтөр боюнча жүргүзүлөт?
 59. Монополияга каршы мыйзамдардын негизги максаттары кайсы?
 60. Эмгек акынын кандай формалары бар?
 61. Стратегиялык пландаштырууга кандай башкаруу чечимдер кирет?
 62. Айыл чарба багытындагы жерлер кайра бөлүштүрүү фондусунан, эреже катары, канча мөөнөткө ижарага берилет?
 63. Жер участогун мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу, анын ичинде ижара келишиминин шартында пайдалануу жерди канча жылга чейинки чектелген мөөнөттө пайдалануу деп таанылат?
 64. Кыргыз Республикасынын жер фондусунун айыл чарбалык жерлерине кайсы жерлер кирбейт?
 65. Имаратты жана курулушту же анын бир бөлүгүн башка бирөөгө менчиктөө укугу өткөрүлүп берилгенде, өткөрүүгө, ипотекалоодо...
 66. Жер участогуна укук токтотулганда жер участогунда калган имараттын жана курулуштун тагдыры ким тарабынан аныкталат?
 67. Акционердик коом дивиденддерди төлөп берүүгө акционердик коомдун тескөөсүндө калган жыл ичиндеги иштердин жыйынтыгы боюнча таза пайданын канча пайызын багыттоого тийиш?
 68. Дивиденддерди төлөп берүүнүн мөөнөтү дивиденддерди төлөп берүү жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып канча күндөн ашпоого тийиш?
 69. Коомдун өзү чыгарган жана сатып алган акцияларынын жалпы суммасы коом чыгарган акциялардын жалпы санынын канча пайызынан ашпоого тийиш?
 70. Ири бүтүмдөр болуп коом тарабынан мындай бүтүмдөрдү жасоо жөнүндө чечим кабыл алган күнгө карата коомдун активдеринин баланстык наркы канча пайызын түзгөн бүтүм же өз ара байланыштуу бир нече бүтүмдөр эсептелет?
 71. Эркин экономикалык зонанын чек арасы, анын иш жүргүзүүсүнүн тартиби жана мөөнөттөрү кайсы орган тарабынан аныкталат?
 72. Эркин экономикалык зона кандай тартипте түзүлөт жана жоюлат?
 73. Ар бир эркин экономикалык зона жөнүндө жобо кайсы орган тарабынан бекитилет?
 74. Эркин экономикалык зонадагы чет өлкөлүк инвестициясы бар ишканалар кайсы орган тарабынан катталууга тийиш?
 75. Чет өлкөлүк инвестициясы бар чарба жүргүзүүчү субъектилерди каттоонун тартиби кайсы орган тарабынан белгиленет?
 76. Эркин экономикалык зонанын башкы дирекциясына эмнеге тыюу салынат?
 77. Экономикалык конкуренция - бул:
 78. Жеке же юридикалык жактын аффилирленген жагы – бул:
 79. Монополисттик иш – деген эмне?
 80. Монополисттик иш – деген эмне?
 81. Кара ниет атаандаштык деген эмне?
 82. Атаандаштыкты чектөөнүн белгилери:
 83. Чарба жүргүзүүчү субъекттин абалы качан үстөмдүк болуп таанылат?
 84. Чарба жүргүзүүчү субъекттин абалы качан үстөмдүк болуп таанылат?
 85. Үстөмдүк абалдан кыянаттык менен пайдалануу – бул:
 86. Атаандаштыкты чектөөчү аракеттери деп кайсылар таанылат?
 87. Кара ниет атаандаштык аракеттери деп кайсылар таанылат?
 88. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү социалдык маанилүү товарлардын чекене бааларына канча мөөнөткө мамлекеттик жөнгө салууну киргизүүгө укуктуу?
 89. Канча пайызга өскөн шартта чекене бааларга мамлекеттик жөнгө салуу киргизилет?
 90. Социалдык маанилүү товарлардын тизмеси жана бааларга мамлекеттик жөнгө салуу тартиби кайсы орган тарабынан белгиленет?
 91. Кандай учурларда монополияга каршы орган тарабынан мамлекеттик контроль жүзөгө ашырылат?
 92. Сатып алуучу уюм Кыргыз Республикасынын аймаганда өндүрүлгөн товарларды тендердик баалоодо сунуш кылынган баага чет өлкөдө чыгарылган товарлардын тендердик бааларына салыштырмалуу кандай жеңилдиктерди бере алат?
 93. Сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) кандай чен-өлчөмдөргө жооп берген квалификациялык маалыматтарга дал келүүгө тийиш?
 94. Сунуштарды же котировкаларды тартуу боюнча квалификациялоонун алдындагы документтер, тендердик документтер жана башка документтер кайсы тилдеринде түзүлөт?
 95. Монополияга каршы орган монополияга каршы мыйзамдардын бузулушу жөнүндө иштерди эмненин негизинде карайт?
 96. Монополияга каршы мыйзамдардын бузулушу жөнүндө иштерди кароонун жана иликтөө жүргүзүүнүн тартиби кайсы орган же акт тарабынан белгиленет?
 97. Убактылуу коргоо чаралары кандай түрдө колдонулат?
 98. Убактылуу коргоо чаралары бажы органдары тарабынан кайсы органдын актысынын негизинде ыйгарым укуктуу орган олуттуу зыяндын же анын коркунучунун бар экендиги жөнүндө алдын ала ырастаган аныктамасын чыгаргандан кийин колдонулат?
 99. Убактылуу коргоо чараларынын аракет мөөнөтү канча мөөнөттөн ашпоого тийиш?
 100. Коргоо чараларын колдонуу жөнүндө чечим кайсы орган тарабынан кабыл алынат?
 101. Атайын алымдар кандай тартипте өндүрүлүп алынат?
 102. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер фондунун каражаттары эмнеге жумшалат?
 103. Илимий-техникалык ишмердикти каржылоодо мамлекеттин гарантиялары:
 104. Кайсы изилдөөлөр басымдуу түрдө бюджеттик каражаттардын эсебинен каржыланат?
 105. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер фондусу жөнүндө Жобо кандай тартипте бекитилет?
 106. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер фондусунун каражаттары эмнеге жумшалат?
 107. Мамлекет илимий-техникалык ишти натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн экономикалык ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында финансы-кредиттик таянычтарды колдонот?
 108. Илимий изилдөөлөрдүн тармактык фондуларын түзүүгө кимдер укуктуу?
 109. Илимди өнүктүрүү жана илимий кызматкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн кайрымдуулук фондуларды кимдер түзө алышат?
 110. Мамлекеттик инновациялык фонд ким тарабынан түзүлөт?
 111. Материалдык-техникалык жана сырьелук ресурстардын мамлекеттик резервдин ресурстарынын көлөмү кандай болууга тийиш?
 112. Мамлекеттик инновациялык фондуга ишканалар менен уюмдардын төлөмдөрүнүн суммалары...:
 113. Кыргыз Республикасынын жарандары коомдук иштерди аткаргандыгы үчүн акчалай жана натуралай түрдө киреше иретинде алган каражаттары кандай киреше катары белгиленген?
 114. Теңдөөчү гранттар – бул:
 115. Зайымдар жергиликтүү бюджеттердин кирешелерине кандай тартипте киргизилет?
 116. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негизин эмне түзөт?
 117. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жаратылыш ресурстарын, жер, суу булактарына кандай тартипте ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө укугу бар?
 118. Валютанын кандай классификациялары дүйнөдө жалпыга белгилүү?
 119. Валютанын параллелдүү айлануусунун кандай конкреттүү формалары бар?
 120. Валюталык котировканын көбүнчө кайсы ыкмалары колдонулат?
 121. Акчаны сунуштоону аныктаган факторлорду атагыла:
 122. Төлөм балансы жөнүндө маалыматтын булактарын көрсөткүлө:
 123. Валютаны сатуунун кайсы формасы тизмеде жок?
 124. Сырткы карызды реструктуризациялоодо кайсы чаралар колдонулбайт?

 

 

 

1. Кадр саясатын жана мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткаруунун мониторинг системасын андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө
(2007-жылдын 28-февралы №77)

2. Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобо
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген)

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө бөлүмү (борбору) жөнүндө Жобо

4. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 27-августундагы ПЖ N 146 жарлыгы менен бекитилди)

5. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө системасын киргизүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө
(2010-жылдын 27-августу ПЖ N 146)

Тестирлөөнүн эрежелери жөнүндө презентация

Get the Flash Player to see this player.