1. "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
    (2012-жылдын 8-августу № 153)

2. "Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
    (1994-жылдын 14-апрели № 1476-XII)

3. "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
    (2008-жылдын 14-апрелиндеги № 58)

4. Коррупцияга жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү системасын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
    (2003-жылдын 22-июлу ПЖ N 240)

5. Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
    (2012-жылдын 2-февралы ПЖ N 26)

6. Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө
    (2013-жылдын 12-ноябры ПЖ N 215)

7. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
    (2001-жылдын 9-январы ПУ N 11)

8. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасы боюнча аймактык комиссиялар жөнүндө
    (2002-жылдын 7-майы ПУ N 108)

9. 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын     иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
    (2015-жылдын 30-марты № 170)

10. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартиби.
    (2013-жылдын 30-декабры № 714)

11. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан келтирилген материалдык зыяндын ордун регресс тартибинде толтуруу маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
    (2015-жылдын 13-августу № 576)

 

Финансылык жана административдик камсыздоо бөлүмү

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАДР КЫЗМАТЫНЫН БУЙРУГУ

Бишкек ш., 2018-жылдын 5-январы № 1

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын
2018-жылга карата коррупцияга каршы туруу боюнча
иш-чараларынын Планын бекитүү тууралуу

 (КР Мамлекеттик кадр кызматынын 2018-жылдын 10-майындагы № 56 буйругунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын (мындан ары – МКК) түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана аймактык өкүлчүлүктөрүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы ишин координациялоо жана коррупциянын алдын алуу максатында, Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө жобого ылайык,

 БУЙРУК КЫЛАМ:

Тиркелген МККнын 2018-жылга карата коррупцияга каршы туруу боюнча иш-чараларынын Планы бекитилсин (мындан ары – План).

 1. Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү МККнын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана аймактык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилерине аталган Планды жеткирсин.
 2. МККнда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу Пландын аткарылышын жетектеп турсун.
 3. МККнын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана аймактык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери отчеттук мезгилден кийинки айдын 5-күнүнө чейин жалпылоо үчүн отчетторду МККнда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууга жиберсин.
 4. Аймактык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Планды жүзөгө ашыруу боюнча жооптуу адисин дайындоо боюнча буйруктун көчүрмөсүн 2018-жылдын 10-январына чейин МККга киргизсин.
 5. (КР Мамлекеттик кадр кызматынын 2018-жылдын 10-майындагы № 56 буйругуна ылайык күчүн жоготту).
 6. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө МККнын          статс-катчысына жана директордун кураторлук багыттары боюнча орун басарларына жүктөлсүн.

 

 

                                                           Директор                                                                            А.К. Мадумаров

 

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кадр кызматынын
2018-жылдын 5-январындагы
№ 1 буйругуна тиркеме

 

2018-жылга карата Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын
коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

 (КР Мамлекеттик кадр кызматынын 2018-жылдын 10-майындагы № 56 буйругунун редакциясына ылайык)

 

Милдеттер

Чаралар/Аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Жооптуу аткаруучу/

кошо аткаруучулар

Күтүлүүчү натыйжалар/индикаторлор

Антикоррупциялык саясаттын ишке ашышын укуктук жана уюштуруучулук жактан камсыз кылуу

1

МККнын системасында антикоррупциялык саясаттын ишке ашышын уюштуруу

 • МККнын коррупцияга каршы туруу аракеттенүү боюнча 2018-жылга карата иш Планын иштеп чыгып, аны бекитип МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

 • Коррупцияга каршы туруу боюнча аткарылган жумуштарды МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

 

 • Этика комиссиясынын жыйындарын өткөрүү.

 

 

 

 

 

 

 

 • Мамлекеттик сатып алууларды Кыргыз Республикасынын официалдык сатып алуулар порталы аркылуу ишке ашыруу, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү порталдан сырткары ишке ашырууга бөгөт коюуу.

 

 

 

 • Жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын коррупцияга байланышкан кайрылууларын өз убагында кароо.

 

 

 

 

 

1.6. Тестирлөө борборунда жана МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөө пунктарында тестирлөө өткөрүү боюнча Нускаманы иштеп чыгуу.

 

 

1.7. Статистикалык отчеттуулуктун формаларын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында

статистикалык отчеттуулуктун жаңы формаларын иштеп чыгуу

(кызматчы жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы, этикалык ченемдерди сактабагандыгы, кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы ж.б. үчүн колдонулган тартиптик жазалардын саны).

 

Январь

 

 

 

 

 

 

квартал сайын

 

 

 

кварталда бир жолудан кем эмес, ошондой эле кайрылуулардын келип түшүшүнө жараша

 

 

тендер өткөрүлгөн сайын

 

 

 

 

 

 

 

 

келип түшкөн арыздарга жараша

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

 

 

 

 

 

III квартал

АРБМСБ

КАЫУ

Руковолдители структурных подразделений,

 

 

АРБМСБ

КАЫУ

 

 

 

 

 

этика комиссиясы

АӨ

 

 

 

 

 

ФАКБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММКБ

МунКӨБ

МамКӨБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

ЧУКБ

КАЫУ

ММКБ

 

 

 

МамКӨБ

МунКӨБ ММКБ

МТИӨБ

АРБМСБ ЧУКБ

КАЫУ

 

Коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекеттик саясатынын негизги багыттарын аныктоо. Тийиштүү буйрук менен иш Планды бекитүү жана аны МККнын  официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

МКК системасындагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча коомчулукту маалымдоону камсыз кылуу жана МККнын официалдык сайтында аткарылган жумуштардын отчетун жайгаштыруу.

 

Этика комиссиясынын жумушун жандандыруу/жыйындардын протоколдору.

 

 

 

 

 

Сатып алуулар сиситемасын ачыктык жана айкындык жолу менен ишке шыруу, сатып алуулар порталынан сырткары жүргүзүүгө бөгөт коюуу.

 

 

 

 

 

 

 

Жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кайрылууларын ачык жана айкын каралышына аларга шек санабагандыкты камсыз кылуу. Коррупциялык мыйзам бузууларды четтетүүдө жарандардын катышуусун камсыз кылуу жана алардын арыздарын кайрылууларын өз убагында кароо.

 

 

Тестирлөө борборунда жана МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөө пунктарында тестирлөө өткөрүү боюнча Нускаманы МККнын буйругу менен бекитүү жана бул Нускаманы  МККнын веб-сайтында жайгаштыруу.

 

МККнын буйругу менен статистикалык отчеттуулуктун жаңы формаларын бекитүү.

 

МККнын ченемдик укуктук актыларына жана ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна коррупцияга каршы алдын ала экспертиза жүргүзүү

2

Ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү.

Ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү үчүн ыйгарым укуктуу органга жиберүү.

ар дайым

 

ЧУКБ

МКК тарабынан демилгеленген укуктук ченемдик актылардын долбоорлорнун коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү.

Коррупциялык көрүнүштөрдүн жана коррупциялык тобокелдердин пайда болушунун себептерин аныктоо
жана аларды жок кылуу

3

МККда коррупциялык тобокелчиликтердин деңгээлин аныктоо жана аларды төмөндөтүү, жана ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат өтөө системасында коррупциялык тобокелчиликтердин деңгээлин азайтуу.

3.1.Жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын МККнын кызматкерлери тарабынан коррупциялык корунуштор фактылары боюнча  кайрылууларын кароо, жана алар боюнча мындай фактыларды болтурбоо боюнча иш алып баруу.

 

 

3.2.Тестирлөө борборунун ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын өткөрүлгөн тестирлөөнүн жыйынтыктарын оперативдүү түрдө МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу менен камсыз кылуу.

 

 

3.3. Мамлекеттик жана өз алдынча башкару органдарындагы административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарды макулдашуу жана аларды бекитүү.

 

 

 

3.4. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды эсепке алууну уюштуруу.

 

 

3.5. МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөө пункттарын комплекстүү текшерүү.

ар дайым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

 

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

 

 

МККнын

жетекчилиги менен макулдашуу боюнча

ММКБ

АРБИЖБ

КАЫУ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

МамКӨБ МунКӨБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

ММКБ

АӨ

 

 

 

 

 

КАЫУ

ММКБ

ТБ

АРБМСБ ФАКБ

 

Коррупциялык мыйзам бузуулар боюнча кызматтык териштирүүлөрдү дайындоо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирлөөнүн жыйынтыктарын оперативдүү түрдө МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдарындагы административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарды Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын талаптарына ылайык макулдашуу.

 

 

МККнын официалдык сайтына Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын тизмесин жайгаштыруу.

 

 

Кызыкчылыктар-дын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

Кадрдык камсыздоо системасын жана мамлекеттик кызматты өтөөгө байланыштуу чектөөлөрдү, тыюу салууларды сактоо боюнча контролдоону өркүндөтүү

4

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” жана “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамдарынын негизинде кызматкерлер тарабынан мамлекеттик кызматты өтөөгө байланыштуу чектөөлөрдү, тыюу салууларды сактоо боюнча көзөмөлгө алуу жана коррупцияга каршы механизмдерди киргизүү.

4.1. Кадрлар резервин эффективдүү колдонууну камсыз кылуу;

 

4.2. Жаңыдан дайындалган кызматкерлерди милдеттүү түрдө мамлекеттик жарандык кызматты өтөөгө байланышкан чектөөлөр менен тааныштыруу;

4.3. Мамлекеттик кызматкерледин ишине баалоо жүргүзүү;

 

 

4.4. Дисциплинардык комиссиянын жыйынын өткөрүү;

 

 

4.5.Кызматкерлерди кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу максатында ротациялоону уюштуруу;

 

4.6. МККнын жана АӨ кадрдык курамын анализ кылып чыгуу (ротация, реорганизация);

 

4.7. Кызматка жаңыдан дайындалган кызматкерлерге окуу курстарын уюштуруу:

- мамлекеттик кызматкердин этикасы;

- мамлекеттик жарандык кызматты өтөөгө байланышкан чектөөлөр;

- мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилигинин түрлөрү.

ар дайым

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

квартал сайын

 

 

 

 

зарылыка жараша

 

 

 

ар дайым, Планга жараша

 

 

 

 

 

январь-февраль

 

 

 

жыл ичинде

АРБИЖБ

 

 

 

АРБИЖБ

АӨ

 

 

 

 

АРБИЖБ

АӨ

 

 

дисциплинардык комиссия

 

 

 

АРБИЖБ

КАЫУ

 

 

 

 

 

жумушчу топ

АРБИЖБ

ЧУКБ

 

ОУЧРД

КАЫУ

Этика комиссиясы

АӨ

Кадрлар менен иштөөдө коррупциялык элементтерди жок кылуу/ички конкур аркылуу дайындоолорду жүзөгө ашыруу.

 

Кызматка жаңыдан кабыл алынган кызматкерлердин саны жана чектөөлөрдү кабыл алгандыгын жазуу жүзүндө алуу.

 

 

 

Баалоону объективдүүлүк бир түрдүүлүк айкындуулук принциптеринин негизинде жүргүзүү.

 

Дисциплинардык комиссиянын ишин активдештирүү, комиссиянын кароосуна түшкөн кайрылууларды кароо жана алар боюнча чара көрүү.

 

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

 

 

 

 

 

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

 

 

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

 МККнын ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана маалыматтык ачык-айкындыгын камсыздоо

5

МККнын ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана маалыматтык ачык-айкындыгын камсыздоо

5.1. МККнын ишине коомдук көзөмөл жүргүзүүнүн кошумча механизмдерин түзүү максатында МККнын бюджетинин чыгымдар сметасын аткаруу тууралуу билдирүүлөрдү сайтка жайгаштыруу;

 

5.2. ММКнын иши жөнүндө маалыматтык такталарын, расмий сайттагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жаатындагы маалыматтык-укуктук базаны жасалгалоо жана ар дайым жаңыртып туруу, анын ичинде кызмат адамдарынын иш-аракеттерине даттануу жол жоболорун, таламдардын кагылышуу фактылары боюнча кайрылуулар үчүн МКК кызматчыларынын телефондорун жаңыртып туруу;

 

5.3. Кадрларды тандоонун жана Тестирлөо борборунун ишинин маалыматтык ачык-айкындыгын камсыздоо максатында “Ачык эшик” күндөрүн өткөрүү;

 

 

 

5.4. Калкты туура маалымдоо максатында МККнын веб-сайтында МККнын иши жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдары жөнүндө маалыматтарды үзгүлтүксүз

жаңыртып туруу.

Квартал сайын жана жылдын жыйынтыгы менен

 

 

 

 

 

 

зарылдыкка жараша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик кызматчылардын күнүн өткөрүүгө арналган чаралардын чегинде

 

 

ар дайым,

 

ФАКБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

Басма сөз кызматы

ФАКБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

МамКӨБ

МунКӨБ

АӨ

 

 

 

 

 

Басма сөз-кызматы,

КАЫУ,

түзүмдүк бөлүмчөлөр-

дүн жетекчилери,

АӨ

Чыгымдар сметасынын аткарылышы тууралуу маалымат.

 

 

 

 

 

 

 

Такталар, ар дайым жаңыртылып турган МККнын сайты, маалымдамалар, газеталар, жыйнактар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ачык эшик” күндөрүн өткөрүү.

 

 

 

 

 

 

 

 

Калкты МККнын иши жөнүндө маалымдоо.

 Кызматчыларга коррупцияга каршы билим берүү жана коррупцияга каршы жүрүм-турумду пропагандалоо

6

Коррупциялык көрүнүштөргө жол берилгис мамилени түзүү, коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдарында каралган кызматтык жүрүм-турумдун жалпы принциптери боюнча түшүндүрүү иштерин кызматчылардын, анын ичинде жаңы кабыл алынган кызматчылар арасында жүргүзүү.

6.1. Мамлекеттик заказдын алкагында мамлекеттик бийлик органдарында жана ЖӨБ органдарында коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча окутуу курстарды кызматчыларды кесиптик кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун окуу пландарына киргизүү;

 

6.2. МККнын БАӨ, ТАӨ, ТАӨ кызматчыларына моралдык баалуулуктарын, иштиктүү этикасынын нормаларын ачкан, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча курстарды киргизүү.

графикке ылайык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТББ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЫУ

 

 

 

 

 

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча окутуу курстары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупциянын алдын алуу боюнча окутуу курстары.

 

 

 

 

 

Ак ниет башкаруунун жана этикалык стандарттардын принциптерин мамлекеттик жарандык кызматка киргизүү

7

МККнын кызматчыларынын коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу жөнүндө жана кызыкчылык-тардын кагылышуусу жөнүндө фактылары тууралуу жетекчиликти маалылымдоо системасын киргизүү.

МККнын кызматчыларынын коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу жөнүндө жана кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө фактылары тууралуу  маалымат

тарды каттоо журналын жүргүзүү.

ар дайым

 

 

 

 

АРБИЖБ

АӨ

 

 

 

 

МККнын кызматчыларынын коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу жөнүндө жана кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө фактылары тууралуу кайрылууларды эсепке алуу.

 

 

 

Кыскартуулардын тизмеси:

ОТББ -окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү

ЧУКБ - ченемдик-укуктук камсыздоо бөлүмү

МамКӨБ - мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

МунКӨБ - муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү

ММКБ - мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү

ТБ -тестирлөө бөлүмү

АРБИЖБ - адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү

ФАКБ - финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмү

КАЫУ - коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

АРБМСБ - адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык системасы бөлүмү

АӨ - аймактык өкүлчүлүктөр

МТИӨБ - маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмү

Приложение
к приказу Государственной
кадровой службы
Кыргызской Республики
от 5 января 2018 года № 1

 

План мероприятий по противодействию коррупции
Государственной кадровой службы Кыргызской Республики на 2018 год

(В редакции приказа Государственной кадровой службы КР от 10 мая 2018 года № 56)

 

Задачи

Меры/действия

Срок реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

 Нормативно - правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1

Организационное обеспечение реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики в системе ГКС;

 • Разработка, утверждение и размещение на веб-сайте ГКС ведомственного плана мероприятий ГКС по противодействию коррупции на 2018 год;

 

 • Размещение отчетов о проделанной работе в сфере противодействия коррупции на веб-сайте ГКС;

 

 

 • Заседание комиссий по этике;

 

 

 

 

 • Осуществление государственных закупок через официальный портал государственных закупок КР, исключение практики приобретения товаров и услуг минуя электронный портал государственных закупок;

 

 • Своевременное рассмотрение обращений граждан, государственных служащих и муниципальных служащих, в том числе связанных с коррупционными правонарушениями;

 

 

 

 

1.6. Разработка Инструкции по  проведению тестирования в центре тестирования и пунктах тестирования территориальных представительств  ГКС.

 

 

 

1.7. Разработка новых форм статистической отчетности (количество дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим возложенных обязанностей, несоблюдение этических норм, нарушение законодательства о конфликте интересов и др. формы статистической отчетности) в целях приведения форм статистической отчетности в соответствие с законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.

 

 

 

январь

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально

 

 

 

 

 

не реже одного раза в квартал, а также по мере поступления обращений.

 

по мере проведения тендера

 

 

 

 

 

 

по мере поступления жалоб и заявлений

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

III

квартал

ИСУЧР

УВПК

руководители структурных подразделений

 

 

 

ИСУЧР

УВПК

ТП

 

 

 

Комиссия по этике

 

 

 

 

 

ОФАО

ТП

 

 

 

 

 

 

 

ОМКЗ

ОПМС

ОПГС

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ

ОНПО

УВПК

ОМКЗ

 

 

 

 

 

ОПГС

ОПМС

ОМКЗ

ОИАРР

ИСУЧР

ОНПО

УВПК

 

Определение направлений в сфере противодействия  коррупции.

Принятый  приказ об утверждении плана мероприятий. Размещение на ведомственном веб-сайте.

 

Информированность населения по вопросам профилактики коррупции в системе ГКС, наличие отчетов на веб-сайте ГКС.

 

Активизация работы комиссий  по этике и по предупреждению коррупции/ протоколы заседаний комиссии.

 

 

Система закупок основывается на прозрачности, конкуренции объективных критериях принятия решений/отсутствие тендеров проведенных минуя электронный портал.

 

 

Уверенность граждан, государственных и муниципальных служащих в компетентном и объективном рассмотрении их обращений. Участие граждан в предотвращении коррупционных проявлений/отсутствие фактов несвоевременном рассмотрении обращений и жалоб.

 

Утверждение приказом ГКС Инструкции по  проведению тестирования в центре тестирования и пунктах тестирования территориальных представительств  ГКС и

размещение этой Инструкции на веб-сайте ГКС.

 

Утверждение приказом ГКС новых форм статистической отчетности.

 Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и проектов нормативных актов государственного органа

2

Антикоррупционная экспертиза проектов НПА.

 • Направление проектов НПА в уполномоченный орган для проведения антикоррупционной экспертизы.

постоянно

ОНПО

Антикоррупционная экспертиза проектов НПА, инициированных ГКС.

Определение условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения

3

Определить и снизить коррупционные риски в ГКС, а также проведение работ по снижению  коррупционных рисков  в системе прохождения государственной и муниципальной службы;

 • Анализ обращений граждан, государственных и муниципальных служащих о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГКС, принятие мер по предупреждению подобных фактов;

 

 

 • Обеспечение прозрачности деятельности Центра тестирования путем оперативного размещения на официальном сайте сведений по проведенным тестированиям;

 

 

 • Согласование квалификационных требований к административным государственным и муниципальным должностям государственных органов и органов местного самоуправления;

 

 

 • Учет государственных и муниципальных служащих уволенных по отрицательным основаниям («черный список»);

 

 

3.5. Комплексная проверка пунктов тестирования территориальных представительств  ГКС.

постоянно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере необходимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

 

По согласованию с руководством ГКС

ОМКЗ

ОУЧРД

УВПК

ТП

 

 

 

 

 

 

ЦТ

ТП

 

 

 

 

 

 

 

ОПГС

ОПМС

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМКЗ

ТП

 

 

 

 

 

УВПК

ОМКЗ

ЦТ

ИСУЧР

ОАФО

 

 

 

 

Проведение служебных расследований по фактам коррупционных проявлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение результатов и графика проведения тестирования на сайте ГКС.

 

 

 

 

 

Согласованные квалификационные требования в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской  службе и муниципальной службе».

 

 

 

Постоянно обновляемый список, размещенный на сайте ГКС.

 

 

 

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы

4

Контроль за соблюдением сотрудниками ограничений, предусмотренных законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», статьи 11 Закона КР «О противодействии коррупции», а также внедрение антикоррупционных механизмов;

4.1. Обеспечение эффективного использования кадрового резерва;

 

 

 

 

4.2. Обязательное ознакомление вновь принятых сотрудников ограничениями, связанными с прохождением государственной службы;

 

4.3. Проведение оценки деятельности государственных служащих ГКС;

 

 

4.4. Проведение заседаний дисциплинарной комиссии;

 

 

 

4.5. Проведение кадровых ротаций (плановых, внеплановых) в целях предупреждения возникновения коррупционных рисков;

 

4.6. Проведение анализа кадрового состава ГКС и ТП  в целях реальной расстановки  персонала (ротация, реорганизация);

 

4.7. Проведение обучения для вновь поступивших служащих по вопросам:

- основные принципы этики госслужащего;

- запреты и ограничения, связанные с прохождением государственной службы;

- виды ответственности госслужащего (Кодекс этики государственных служащих ГКС.

 

постоянно

 

 

 

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

ежеквартально

 

 

 

 

 

по мере необходимости

 

 

 

постоянно,

согласно плану

 

 

 

 

 

январь

февраль

 

 

 

 

в течение года

ОУЧРД

 

 

 

 

 

 

ОУЧРД

ТП

 

 

 

 

ОУЧРД, руководители структурных подразделений

ТП

 

дисциплинарная комиссия

 

 

 

ОУЧРД

УВПК

 

 

 

 

 

Рабочая группа

ОУЧРД

ОНПО

 

 

 

ОУЧРД

УВПК

Комиссия по этике

ТП

Искоренение коррупционных элементов при работе с кадрами/ количество государственных служащих назначенных по результатам внутренних конкурсов.

 

Количество вновь принятых государственных служащих и подписанные обязательства.

 

 

 

Беспристрастное, непредвзятое, объективная оценка деятельности служащих.

 

 

Количество заседаний, решения по результатам рассмотренных вопросов, принятые меры.

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

 

 

 

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

 

 

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

 Повышение открытости и обеспечения информационной прозрачности деятельности ГКС

5

Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности ГКС;

 • В целях формирования дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью ГКС размещение на веб сайте ГКС отчетов об исполнении бюджетов всех уровней, а также сметы расходов;

 

 • Оформление и регулярное обновление информационных стендов о деятельности ГКС, информативно-правовой базы в сфере государственной и муниципальной службы на официальном сайте, в т.ч. порядок обжалования действий должностных лиц, телефонов сотрудников ГКС для обращений по фактам конфликта интересов;

 

 • В целях обеспечения информационной прозрачности отбора кадров и деятельности Центра тестирования, проведение Дня «открытых дверей»;

5.4. Регулярное обновление информации на веб-сайте ГКС о деятельности ГКС и о законодательстве Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы в целях правильного информирования населения.

ежеквартально и по итогам года

 

 

 

 

 

 

по мере необходимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках мероприятий, посвященных Дню государственного служащего

 

 

постоянно

Пресс-служба

ОФАО

ТП

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба

ОФАО

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ

пресс-служба, ООВС

ТП

 

 

 

 

Пресс-служба,

УВПК

Руководители

структурных подразделений,

ТП

 

Информация об исполнении сметы расходов.

 

 

 

 

 

 

 

Стенды, постоянно обновляемый сайт ГКС, вестники, газеты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированность о деятельности ЦТ.

 

 

 

 

 

 

Информированность населения по деятельности ГКС.

 Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников

6

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и антикоррупционная пропаганда;

 • Включение тем по вопросам предупреждения коррупции в учебные планы курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в рамках Госзаказа;

 

6.2. Ввести курсы по вопросам предупреждения коррупции, раскрывающие моральные ценности, нормы деловой этики служащих, для сотрудников ЮТП, СТП, ЦТП;

согласно графику

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год

 

 

 

 

 

 

 

ООВС

 

 

 

 

 

 

 

 

УВПК

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по вопросам предупреждения коррупции.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы обучения по вопросам предупреждения коррупции.

 

 

 

 Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной гражданской службе

7

Внедрение системы уведомления руководства о фактах склонения сотрудников ГКС к совершению коррупционных правонарушений и о конфликте интересов.

Ведение журнала регистрации сообщений о фактах склонения сотрудников ГКС к совершению коррупционных правонарушений и о конфликте интересов.

постоянно

ОУЧРД

ТП

Учет фактов обращений:

   - о склонении сотрудников ГКС к совершению коррупционных правонарушений;

   - о конфликте интересов.

 

Список сокращений:

ООВС - отдел обучения и внешних связей

ОНПО - отдел нормативно-правового обеспечения

ОПГС - отдел прохождения государственной службы

ОПМС - отдел прохождения муниципальной службы

ОМКЗ - отдел мониторинга и контроля законности

ЦТ - центр (отдел) тестирования

ОУЧРД - отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

ОФАО - отдел финансового и административного обеспечения

УВПК - уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

ТП - территориальные представительства

ОИСУЧР – отдел информационной системы управления человеческими ресурсами

ОИАРР - отдел информационно-аналитической работы и развития.

РЕЕСТР лиц, освобожденных с государственной и муниципальной службы по отрицательным основаниям на 20.01.2017г.

№ п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Должность

Основание освобождения

Дата и № приказа (распоряжения)

Примечание

Решение суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

1

Усубалиев Алым Усенбекович

1971г

И.о. директора Чуй-Токмокского ветеринарного управления

п.2 ст.304 -злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод, ст.309 УККР-незаконное участие в предпринимательской деятельности

решение Токмокского гор суда от 30.03.2015г

до снятия судимости

 

2

Сарбаков Жаныбек Карабекович

1965г

Начальник Кара-Буринского РУ

Решение Бишкекского гор суда (КИ-169/15БЗ)

Приказ от 30.09.2015г №101

 

 

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

3

Шамиев Роман Имашевич

1969 г.

Главный инспектор по надзору, контролю за использованием и охраной земель регионального управления по г.Балыкчы, Чолпон-Ата, Тонскому и Иссык-Кульскому районам

Закон КР “О государственной службе” ст. 11 Ограничения, связанные с государственной службой, 2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью,кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено вступившими в установленном законом порядке.

Приказ от 19.03.2014 г. № 67-л/с с 19.03.2014 года

19.05.2019 искл

 

4

Жангабылов Рустам Жавдетович

1980 г.

Старший инспектор по экологической безопасности и регионального управления г.Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам

Закон Кыргызской Республики “О государственной службе” ст. 31 Прекращение службы в государственном органе по инициативе администрации государственного органа п. Б-1) утраты доверия

Приказ от 30.05.2014 г. № 147-л-с

5 лет

 

5

Келботоев Жаныбек Эсенкалыевич

1979 г.

Старший инспектор по экологической безопасности и регионального управления г.Каракол, Тюпскому, Ак-Сууйскому и Джети-Огузскому районам

Закон Кыргызской Республики “О государственной службе” ст. 31 Прекращение службы в государственном органе по инициативе администрации государственного органа п. Б-1) утраты доверия

Приказ от 30.05.2014 г. № 147-л-с

5 лет

 

6

Тердикбаев Оркунбек Колбаевич

1988 г.

Старший инспектор по экологической безопасности и регионального управления г.Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам

Закон Кыргызской Республики “О государственной службе” ст. 31 Прекращение службы в государственном органе по инициативе администрации государственного органа п. Б-1) утраты доверия

Приказ от 30.05.2014 г. № 147-л-с

5 лет

 

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

7

Калбеков Акылбек Осмонбекович

1964 г.

Начальник отдела по взысканию налоговой задолженности и налоговых проверок УГНС по г. Майлуу-Суу

П.4 ст. 88 ТК КР-осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, п. “е” ст. 31 Закона КР “О государственной службе”-  вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении государственного служащего;

Приказ от 17.04.2014 г. № 14-к

Приговор суда г.Майлуу-Суу УГД № 11/14.Д6/082-13-0444 и письмо Майлуу-Суйского городского суда № 411 от 17.04.2014 г. «О вступлении в законную силу приговора суда»

 

8

Садыков Максат Канатбекович

1981 г.

старший инспектор отдела по взысканию налоговой задолженности УГНС по Свердловскому району

за занятие предпринимательской деятельностью

Приказ №338-л от 10.03.2015 г.

 

 

9

Тюкебаев Адисбек Женишович

1975г

нач отдела налоговых проверок по Ысык-Атинскому р.

ч.1  п.7 ст.83 ТККР-совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя

Приказ ГНС при ПКР от 20.01.2016г №11-л

 

 

10

Убайдилла уулу Талантбек

1977г

ст.инспектор отедла учета доходов и обработки деклараций УГНС по Базар-коргонскому р.

п.п. Б" п.3 ст.83,ст.85 ТККР- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, справками о невыполнении норм труда, актами о выпуске брака и другими данными, п "г" ст.31 Закона "О гос службе"-несоответствия государственного служащего занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации или квалификационного экзамена, а также непрохождением испытательного срока

Приказ ГНС при ПКР  от 28.01.2016г 25-л

 

 

11

Пехтерев  Александр Александрович

1983г

Зав.сектором по работес решениями отдела по взысканию налоговой задолженности по Первомайскому району

П.5,ст.83,ст.146,147 ТККР,п."д" ст.31,ст.38 Закона КР "О госслужбе"-грубого нарушения государственным служащим трудовой дисциплины:

Приказ ГНС при ПКР от 21.04.2016г № 185-л

 

 

12

Кибраев Эмиль Узгенбаевич

1960г

ст.инспектор отдела по взысканию налоговой задолженностью УГНС Ысык-Атинскому р.

п.п. "б" п.3. ст.83, ст.85 ТККР ,п."г" ст.31 Закона КР "О госслужбе"несоответствия государственного служащего занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации или квалификационного экзамена, а также непрохождением испытательного срока

Приказ ГНС при ПКР от 28.01.2016г № 26-л

 

 

13

Гизатов Айбек Асанович

1986г

Инспектор отдела по взысканию налоговой задолженности УГНС по Ленинскому району г.Бишкек

 п "д" и "н" ст.31 Закона "О государственной службе"- грубого нарушения государственным служащим трудовой дисциплины, непредставление декларации. п.1, ст.83 ТККР

Приказ ГНС при ПКР № 502-л от 24.07.2015г

24.09.2017 искл

 

14

Мамбетов Алмаз Жаныбекович

1979г

Ст. инспектор отдела по контролю за оборотом этилового спирта и алко продукции УГНС по г.Бишкек Чуйской и Таласской областям

п."б-1" "ж" ст.31 и 38 Закона КР "О государственной службе"- несоблюдение ст.10,11 Закона КР "О гос службе",ч.2 ст.83 ТККР - грубое нарушение трудовой обязанности

Приказ ГНС при ПКР № 126-в от 30.07.2015г

30.09.2019 искл

 

15

Жакшылыков Руслан Шайыкбекович

1987г

инспектор отдела налоговых проверок УГНС Ысык-Атинскому району

п."б-1","ж" ст.31 Закона "О гос службе"- несоблюдение ограничений предусм.ми ст.10,11 Закона, ч.2, п.7, ст.83 ТККР-совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя

Приказ ГНС при ПКР №673-л от 18.12.2015г

 

 

16

Кобогонов Азамат Табалдиевич

1989г

инспектор отдела по работе с налогоплательщиками УГНС по Чуйскому району

п.3,ст.88 ТК КР - нарушение установленных правил приема на работу..ст.6 Закона КР "О государственной службе", п.4 ст.5 Закона КР "О государственной налоговой службе при Правительстве КР"

Приказ ГНС при ПКР " 655-л от 02.12.2015г

 

 

17

Омуров Сталбек Самакович

1966

гл.инспектор сектора планирования и камеральных проверок отдела налоговых проверок УГНС ро Аламудунскому району

П.7 ст.83 ТККР

Приказ ГНС при ПКР от 25.05.2016г

№ 263-л

 

 

18

Таласбек уулу Алмаз

1978

Ст.инспектор сектора налоговых проверок УГНС по Первомайскому району

П.а.2 ст.79 ТККР

Приказ ГНС при ПКР от 25.05.2016 г №265-л

 

 

Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

19

Абылгазиев Исмаилакун Омурбекович

1961 г.

Начальник отдела регистрации специальных технологических машин

Пункт “3” статьи 31 Закона КР “О государственной службе”-представления государственным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на государственную службу

Приказ ГРС при ПКР от 19.06.2014 г. № 96-к

Приговор Свердловского районного суда г.Бишкек от 26.09.2007 г.

 

20

Султанов Акимбай Токтоназарович

1964 г.

Начальник Жалал-Абадского регионального отдела по регистрации автомототранспортных средств и водительского состава

Абзац 1 пункт б-1 статьи 31 Закона Кыргызской Республики “О государственной службе”,непринятие своевременных действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, пункт 12 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики

Приказ ГРС при ПКР от 04.08.2014 г. № 123-к

04.10.2018 искл

Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушения закона от 18.04.2014 г.

21

Матаев Арстанбек Разабекович

1973 г.

Начальник отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Сузакского района

Абзац 1 пункт б-1 статьи 31 Закона Кыргызской Республики “О государственной службе”-непринятие своевременных действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является

Приказ ГРС при ПКР от 17.07.2014 г. № 108-к

17.09.2018 искл

 

22

Аттокуров Болот Ишенович

1962г

начальник главного управления

Заключение служебного расследования ССБ ГСКН от 04.11.2015г. П\п "л" п.100 Положения о прохождении службы в ГСКН

Приказ от 04.11.2015 №625 л/с

 

 

23

Бузурманкулова Салтанат Тургунбековна

1964г

Зам диреректора Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния

П.11 ст. 83 ТК КР-однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей

Приказ ГРС ПКР от 27.11.2015г №201-к

27.01.2017г

 

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

24

Шеров Мирлан Расулжанович

1990г

Ст инспектор орг-правового отдела

сокрытие гражданства иного государства

Приказ ГСФР при ПКР от 30.04.2015г №14\лс

до 5 лет

 

25

Камчибеков Амантур Алмазович

1989г.

Инспектор отдела противодействия финансированию терроризма и экстремизма

П.п. «Д» пункта 6 ч.1 ст. 47 Закон КР «О гос.гражд.службе и мун.службе», заключение комиссии по результатам служ.рассл.

Приказ ГСФР от 23.09.2016г. № 40 \лс

 

 

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

26

Кенченбаев Адилет Аскарбекович

 

Инспектор оперативно-дежурного отделения оперативной таможни "Юг"

П.П. 11,п.2 ст.48 Закона КР "О прохождении службы в таможенных органах КР"(всвязи с осуждением)

Приказ ГТС от 14.01.2016г №6-л

 

 

27

Байсалов Азамат Токтогулович

 

ст.лейтенант таможенной службы

п.п.6 п.9 дисциплинарного устава таможенных органов КР.ч.1, п\п "д",ст.31 Закона КР "О государственной службе"- грубого нарушения служебной дисциплины

Приказ ГТС от 27.01.2016 № 30-л

 

 

28

Атабеков Мирбек Курманбекович

 

ст.инспектор отдела таможенного контроля таможни "Манас"

п.п.11,п.2,ст.48 Закона КР "О прохождении службы в таможенных органах КР"

Приказ ГТС от 15.04.2016г № 286-л

 

 

29

Жээнбеков Эрлан Ыбышевич

 

инспектор досмотровой гр Центра таможенных процессов  таможни "Ош"

п/п 9 п.2, ст.48 Закона КР "О прохождении службы в таможенных органах КР"

приказ ГТС от 15.07.2016г №783-л

 

 

30

Женишбек уулу Бактыбек

 

инспектор досмотровой гр Центра таможенных процессов  Аэропорт -"Ош"

п/п 9 п.2, ст.48 Закона КР "О прохождении службы в таможенных органах КР"

приказ ГТС от 15.07.2016г №784-л

 

 

31

Эсенбаев Улугбек Тургунович

 

Старший инспектор группы предварительных таможенных процедур Центра таможенных процессов  таможни «Ош» 

п.п.11,13 п.2,ст.48 Закона КР "О прохождении службы в таможенных органах КР"

Приказ ГТС от 13.09.2016г. № 954-л

 

 

Государственное агентство антимонопольного регулирования  при Правительстве Кыргызской Республики

32

Ниязалиев Соромбай Эстебесович

1956 год

Ведущий специалист

ст.31 пункт д) абзац 5 Закона Кыргызской Республики "О государственной службе"(неоднакратное неисполнение или ненадлежащее исполнение гос служащим возложенных на него обязанностей

Приказ директора гос агентства №81-к от 6 июля 2015г

06.09.2017 искл

 

33

Омуракунов Чынгыз Чолпонбекович

1984г.

Заведующий Чуйским обл отделом

п. "Д", часть 1 ст.31 Закона КР "О государственной службе"-грубого нарушения государственным служащим трудовой дисциплины

Приказ директора гос агентства от 25.09.2015 года №124

 

 

Министерство юстиции Кыргызской Республики

34

Жолдошов Авазбек Калмурзаевич

1981 г.

Государственный нотариус государственной нотариальной контроры г.Кызыл-Кыя Управления юстиции Баткенской области

Постановление коллегии Министерства юстициии Кыргызской Республики от 07.02.2014 г. № 1 и приговор суда г.Кызыл-Кыя от 10.10.2013 г.

Приказ от 11.02.2014 г. № 31

до снятия судимости

 

35

Туманова Гульбарчын Аетбаевна

1983г

Гос нотариус ГНК города Жалал-Абад

Решение Верховного суда КР от19.11.2014г , (ст 304,315 УК КР)

Приказ от 05.12.2014г №209

 

 

36

Бусурманкулов Шерик Омурбекович

1974г

Гос нотариус ГНК Сокулукского района Чуйской области

Представление прокуратуры г.Бишкек (ч.2 ст.304 УК КР- злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод)

Приказ от 16.11.2015 №223

 

 

Министерство транспорта и коммуникации Кыргызской Республики

37

Гапыров Мирбек Жакыпович

1961г

Зав отделом организационной и правовой работы ЦА

П.д) ч.1 ст.31 Закона КР "О гос службе"- грубого нарушения трудовой дисциплины п.5 ч.1 ст.83 ТККР-неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание

Приказ ГААВТ при МТиК КР от 26.10.2015г №23-1

 

 

Министерство финансов Кыргызской Республики

38

Раев Мырзаш Болотович

1975 г.

Заведующий Иссык-Атинским региональным отделением казначейства

Пункт 4 ст. 88 Трудового кодекса Кыргызской Республики-осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу и пункт в) части первой ст. 32 Закона Кыргызской Республики “О государственной службе”

Приказ от 19.06.2014 г. № 182/л

Распоряжение Первомайского районного суда г.Бишкек № 082-13-0061 УД-3/14 Б3 от 20.05.2014 г. руководящие должности в финансовых организациях сроком на 3 (три) года. Приговор вступил в законную силу 17.05.2014 г. как не обжалованный и подлежащий немедленному исполнению.

 

39

Сатаев Эльдос Мелсович

1982 г.

Заведующий Свердловским региональным отделением казначейства

Пункт 4 ст. 88 Трудового кодекса Кыргызской Республики- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, и пункт в) части первой ст. 32 Закона Кыргызской Республики “О государственной службе”

20.06.2014 г.

Приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 13.05.2014 г.

 

40

Эргашев  Жаныбек Калбаевич

1970

нач Кок-Жангакского ГФО

Ст.83,п.6, п.п "а", "б" Трудового кодекса КР-прогула (отсутствие на работе более 3 часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин);

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Такое состояние подтверждается медицинским заключением, свидетельскими показаниями или актом, составленным работодателем совместно с представительным органом работников

Приказ от 24.02.2016г № 97

 

 

Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики

41

Абышов Самат Султанкулович

1985г

Ст. судебный исполнитель ПССИ Тогуз-Тороузкого района

Решение Базар-Коргонского рай суда от 08.09.2014г №УД-13-14Д-3,01

 

лишен права занимать определ должность на 3 года

 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

42

Муратов Муратхон

1981 г.

Участковый инспектор ИДН УВД Баткенской области

П. 106 п/п “Ф” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преступление

Приказ УВД Баткенской области от 7.02.2014 г. № 2-л/с

до снятия судимости

 

43

Болотбеков Акылбек Бекнурович

1992

мл.инспектор УПМ по ГУВД г.Бишкек

П. 106 п/п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УПМ по ГУВД г.Бишкек № 1 л\с от 05.04.2016г

 

 

44

Ниязов Улан Бекбосунович

1988

мл.инспектор УПМ по ГУВД г.Бишкек

П. 106 п/п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УПМ по ГУВД г.Бишкек № 1 л\с от 05.04.2016г

 

 

45

Дуйшобаев Русланбек Джетимишович

1982

Милиционер УВД Жалал-Абадской обл

П. 107 п/п "В" , "З" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ № 20 л\с от 08.04.2016г

 

 

46

Шайымкулов Марклен Жумабекович

1980

Мл.инспектор УПМ по ГУВД г.Бишкек

П. 106 п/п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УПМ по ГУВД г.Бишкек № 1 л\с от 05.04.2016г

 

 

 

47

 

 

 

 

 

Амираев Рахмат Убайдуллаевич

1968 г.

Заместитель начальника Академии МВД КР по работе с личным составом

П. 106 п/п “Ф”, “Х” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ Академии МВД КР от 05.03.2014 года № 9-л/с

Приговор Бишкекского городского суда от 27.12.2013 г.

 

48

Тагаев Усон Абылкасымович

1979 г.

Инспектор ГУГССО МВД КР

П. 106 п/п “Ц” Положения - за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них были прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1, 2, 3 части статьи 28 УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ ГУГССО МВД КР от 28.03.2014 г. № 31-л/с

до снятия судимости

 

49

Жунусов Акматбек Шадманович

1982 г.

Младший оперуполномоченный СОБР МВД КР

П. 106 п/п “Х” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - за предоставление подложных документов при поступлении на службу в ОВД

Приказ МВД КР от 28.03.2014 г. № 77-л/с

решение Первомайского районного суда г. Бишкек от 19.01.2015 г.

 

50

Жылкычиев Акжолтой Келдибекович

1986 г.

Инспектор-дежурный ГУВД г.Бишкек

П. 106 п/п “Ф” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ ГУВД г.Бишкек от 28.03.2014 г. № У-27-л/с

 

отменен пункт приказа МВД №77л/с от 28.04.2014 г. (п.106 п/п "Х")

51

Асанбай уулу Нурбек

1986 г.

Участковый инспектор милиции УВД Жалал-Абадской области

П. 106 п/п “Ф” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преспупление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ УВД Жалал-Абадской области от 15.04.2014 г. № 23-л/с

Приговор Ноокенского суда Жалал-Абадской области от 31.03.2014 г.

 

52

Эрмеков Шекербек Калыбекович

1976 г.

Участковый инспектор милиции УВД Жалал-Абадской области

П. 106 п/п “Ф” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преспупление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ УВД Жалал-Абадской области от 15.04.2014 г. № 23-л/с

Приговор Ноокенского суда Жалал-Абадской области от 31.03.2014 г.

 

53

Арзыкулов Азамат Абдыманаевич

1987 г.

Милиционер ГУГССО МВД КР

п. 106 п/п “Ц” Положения - за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них были прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1, 2, 3 части статьи 28 УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ ГУВД г.Бишкек от 04.07.2014 г. № 19-л/с

до снятия судимости

 

54

Тюменбаев Руслан Мелсович

1982 г.

Оперуполномоченный ГУВД Чуйской области

Ст. 88 п. 4 Трудового кодекса Кыргызской Республики - осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу

Приказ ГУВД Чуйской области от 27.06.2014 г. № 63-л/с

до снятия судимости

 

55

Ырысов Зулумбек Кенжебекович

1992г

Милиционер ПСН МВД КР

П.106 п\п "Х" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ПСН МВД КР № 38л\с от 29.04.2015г

искл 29.06.2017г

 

56

Ниязбек уулу Айбек

1991г

Милиционер ПСН МВД КР

П.107 п\п "Г" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом

Приказ ПСН МВД КР № 45 л\с от 22.05.2015г

 

 

57

Танызкожоев Ильичбек Качкынович

1972г

 Командир взвода ГУГССО МВД

П.106. п\п "Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУГССО МВД КР № 47л\с от 25.05.2015г

 

 

58

Алайчиев Мирлан Аскарбаевич

1981

Милиционер ГУГССО МВД КР

п.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «У» - за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также если эти действия дают основания для утраты к нему доверия

Приказ ГУГССО МВД КР №104л\с от 09.09.2016г.

 

 

59

Орозалиев Канатбек Дюшебекович

1964г

Ст инспектор УВД Иссык-Кульской обл

П.106 п.п."Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УВД Иссык-Кульской области № 21л\с от 15.04.2015г

 

 

60

Ашимов Бактыяр Абдымаликович

1984г.

Оперуполномоченный УВД Ошской области

П.106 п.п."Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУ МВД по г.Ош № 30л\с от 14.04.2015г

 

 

61

Гапарова Акылай Калтороевна

1985 г.

Старший инспектор УВД Ошской области

П. 106 п/п “Ф” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преступление. После вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ ГУ МВД КР по г.Ош и Ошской области от 30.10.2014 г. № 882-л/с

до снятия судимости

 

62

Нурманбетов Максатбек Сыдыкович

1962 г.

Заместитель начальника ОВД Жалал-Абадской области

П. 106 п/п “Ц” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них были прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1, 2, 3 части статьи 28 УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ УВД Жалал-Абадской области от 13.11.2014 г. № 63-л/с

до снятия судимости

 

63

Базаров Данияр Бактыбекович

1985 г.

Милиционер УВД Иссык-Кулской области

П. 106 п/п “Ц” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них были прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1, 2, 3 части статьи 28 УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ УВД Иссык-Кульской области от 05.11.2014 г. № 53-л/с

до снятия судимости

 

64

Ыманкулов Бактыбек Батыркулович

1989г

Милиционер ППСМ ГУВД г.Бишкек

 П. 107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - п\п "В"- за грубое нарушение служ дисциплины- прогул

Приказ ПППСМ ГУВД г.Бишкек

№ 69л\с от 04.12.2015г

 

 

65

Кочкорбаев Каныбек Жаныбекович

1974 г.

ст. инспектор ДПС ГУВД Чуйской обл.

п. 106 п/п "Ц" Положения - за привлечение к уголовной ответственности, но в последствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них были прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1,2,3 части ст. 28 УПККР или оправданных судом по ч. 1 ст. 316 УПККР

приказ ГУВД Чуйской области

 № 12л/с от 09.02.2015 г.

до снятия судимости

 

66

Сарыбаев Бактыяр Халилович

1974 г.

Милиционер УВД Ошской области

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - п/п “Х” - за предоставление подложных документов

приказ УВД Ошской области

№ 9л/с от 06.02.2015 г.

06.04.2017 искл

 

67

Кыдыралиев Ислам Камилевич

1990

Уч.уполномоченный милиции ГУВД г.Бишкек

п.106 п/п "Т",  "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД Кыргызской Республики - за грубое нарушение служебной дисциплины

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-36 л\с от 06.04.2016г

 

 

68

Максытов Мелис Толонбаевич

1984 г.

участковый инспектор милиции УВД Баткенской области

п.106 "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД Кыргызской Республики - п/п "Т" - за грубое нарушение служебной дисциплины. - п/п "Ф" - в связи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу. П.107 п/п "Д" - не соблюдение ограничений, установленных для сотрудников настоящим положением

Приказ УВД Баткенской области

№ 14л/с от 12.03.2015 г.

до снятия судимости

 

69

Досалиев Газиз Болотханович

1983г.

Участковый инспектор милиции ГУВД Чуйской области

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР -П/п "В" -за грубое нарушение служебной дисциплины-прогул

Приказ ГУВД Чуйской области

№ 56л/с от 30.06.2015г.

30.08.2017 искл

 

70

Таалайбек уулу Ниязбек

1993г.

Младший оперуполномоченный УВД г.Ош

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п/п "Х" - за предоставление подложных документов

Приказ УВД г.Ош № 24л/с от 02.07.2015г.

02.09.2017 искл

 

71

Дыйканов Чингизбек Азамханович

1985

Инспектор ИДН УВД г. Ош

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «Ц» за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1,2,3 части 1 статьи 28, п.2 ч.1 ст. 225  УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ УВД г. ОШ №21л/с от 06.07.2016 г.

 

72

Мирзабабаев Бакытбек Топчубаевич

1987

Помощник дежурного УВД г. Ош

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «Т» - за грубое нарушение служебной дисциплины

Приказ УВД г. ОШ №33л/с от 11.08.2016 г.

 

73

Бекажиев Камчыбек Мамазакирович

1990

Милиционер-кинолог ГУПМ МВД КР

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

– п\п «Ф» - в связи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ УВД Ошской обл. №52л/с от 28.07.2016 г.

Приговор Ошского городского суда от 05.04.2016 г.

74

Бакиров Залкар Урусбекович

1985г

Оперуполномоченный ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР -п/п "Т", "У", "Е"

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-72л\с от 11.07.2016

 

 

75

Алыкулов Арсен Кокенович

1970г

участковый уполномоченный милиции ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР -п/п "Т", "У", "Е"

приказ ГУВД Чуйской обл. № 64 л/с от 11.07.2016г

 

 

76

Жусупов Кубан Искендерович

1989г

Оперуполномоченный ГУВД Чуйской области

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР -п/п "Т", "У", "Е"

Приказ ГУВД Чуйской обл № 64л\с от 11.07.2016г

 

 

77

Сыдыков Жоомарт Эсенгулович

1986 г.

Оперуполномоченный МВД

П. 106 п/п “Ф” Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преступление. После вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ МВД КР 21.04.2015 г. № 92 л/с

Приговор Кеминского райсуда Чуйской об. От 25.02.2015г.

 

78

Жолдошбаев Ильяс Асанкулович

1976г

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106. п\п "Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУГССО МВД КР

№ 49л\с от 26.05.2015г

 

 

79

Бакиев Орунбай Махаматжанович

1985г

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106. п\п "Т.Х" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ЮУ ГУГССО МВД КР

№ 13л\с от 17.04.2015г

 

 

80

Карабаев Самат Кожомбердиевич

1989г

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106. п\п "Т.Х" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ЮУ ГУГССО МВД КР

№ 13л\с от 17.04.2015г

 

 

81

Тулеков Таалайбек Таштанбекович

1984г.

Инспектор ДПС ГУВД г.Бишкек

П.106. п\п "Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

приказ ДПС ГУВД г. Бишкек 

№ 11л\с от 12.05.2015г

 

 

82

Бейшебаев Жанболот Болотбекович

1988г

Милиционер ГУВД Иссык-Кульской обл

П.106 п\п "Х" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР(за предоставление подложных документов)

Приказ УВД Исык-кульской области

№ 27л\с от 15.05.2015г

 

83

Ниязов Аман Сейитбекович

1980

Милиционер ГУВД Чуйской области

П.106 п\п "Х,Ц" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ОВД г.Токмок Чуйской обл № 8л\с от 08.05.2015г

 

приговор Первомайского рай суда от 29.04.2015г

84

Маматкеримов Жарашбек Курманович

1980г

Инспектор ДПС ГУВД Чуйской области

П.106. Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п."У",

Приказ ГУВД Чуйской области

№ 48л\с от 18.05.2015г

 

 

85

Шамырат уулу Каарман

1993г.

Милиционер ГУВД г.Бишкек

П.106. Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п."У",

Приказ УВД Первомайского района г.Бишкек

№ 24л\с от 27.04.2015

 

 

86

Салммоорбеков Бектурган Шейшенкулович

1989г

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106 п\п "Ц" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУГССО МВД КР

№ 106 л\с от 30.10.2015г

до снятия судимости

 

87

Абдиев Айбек Канатбекович

1988г

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106 п\п "Ц" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУГССО МВД КР

№ 106 л\с от 30.10.2015г

до снятия судимости

 

88

Виндиза Руслан Ибрагимович

1991

мл.инспектор -связист МВД КР

П.106. Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п."У","Т", "Г"

Приказ ГУК МВД КР №35л\с от 08.04.2016г

 

 

89

Рузиева Назгуль Тахимжановна

1978

следователь ГУВД г.Бишкек

П.106. Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п."Ц"

приказ ГУВД г.Бишкек №У-40л\с от 21.04.2016г

 

 

90

Анаркулов Зулкайнар Жолдошбекович

1990

следователь ГУВД г.Бишкек

П.107 "В" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВДКР

приказ ГУВД г.Бишкек № У-40 л\с от 21.04.2016

 

 

91

Маматов Бегалы Турдалиевич

1987

Милиционер УВД Жалал-Абадской обл

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - п/п “Т” - за грубое нарушение служебной дисциплины

Приказ УВД Жалал-Абадско обл № 22л\с от 20.04.2016г

 

 

92

Асаналиев Эрмек Жанышович

1992

Уч.уполномоченный милиции ГУВД г.Бишкек

П.106 п/п "Т", "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД Кыргызской Республики - за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также, если эти действия дают основания для утраты к нему доверия.П.107 положеня п/п "В"- за грубое нарушение служебной дисциплины- прогул

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-36л\с от 06.04.2016г

 

 

93

Аширалиев Мирлан Сейткадырович

1970г

Командир взвода Академии МВД КР

П.106 п\п "ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - всвязи с осужением за преступлениепосле вступления обвинительного приговора в законную силу.

Приказ академии МВД КР 42 л\с от 01.08.2015г

Приговор Бишкекского городского суда от 25.12.2014г

 

94

Юсупов Марат Сабырович

1974

Находился в распоряжении Академии МВД КР

П.106 п\п "Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - в связи с осуждением за преступление,после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ Академии МВД КР

№ 42 л\с от 01.08.2015г

Приговор Бишкекского городского суда от 18.02.2015г

 

95

Баялиев Чынгыз Шайлообекович

1983г

Оперуполномоченный УВД Нарынской области

П.106 п\п "ф" положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР - всвязи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ УВД Нарынской области

№ 27 л\с от 31.07.2015г

до снятия судимости

 

96

Арзиев Талантбек Бакытович

1986г

Участковый инспектор милиции ГУВД г.Бишкек

п.106 п\п"Т" п.107 "В" положения о прохождении службы

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-28л/с от 10.04.2015г

 

 

97

Баялышов Келсинбек Бактыбекович

1980г

Оперуполномоченный УВД Таласской обл

П.106 п\п "Ф" Положения о прохождении службыт рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УВД Таласской обл №36л\с от 05.09.2015г

 

 

98

Тулаев Маруфхан Каримович

1972г

Инспектор-дежурный ГУВД г.Бишкек

П.106 п.п "У"-за грубое нарушение служебной дисциплины

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-82л/с от 23.09.2015г

 

 

99

Шаршеев Алтынбек Мурзабекович

1988г

Милиционер ГУУВД Иссык-Кульской обл

П.106 п\п "Ц" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР- за привлечение к уголовной ответственности

Приказ УВД Иссык-Кульской области

№ 54л\с от 25.09.2015г

 

 

100

Имашов Курманбек Кабылбекович

1983г

Участковый инспектор милиции ГУВД г.Бишкек

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Г"- появление сотрудника на службе в состоянии алкогольного  и наркотического или токсического опьянения

Приказ ГУВД г.Бишкек

У- № 88л\с от 16.10.2015г

 

 

101

Тологон уулу Эдил

1992

Милиционер-кинолог ГУПМ МВД КР

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

– п\п «Ф» - в связи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ УВД Ошской обл. №52л/с от 28.07.2016 г.

Определение Ошского обл. суда от 10.06.2016 г.

 

102

Саидходжаев Искендер Ойпарович

1992

Милиционер ПСН МВД КР

п.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «У» - за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также если эти действия дают основания для утраты к нему доверия

Приказ ПСН МВД КР

№ 85л\с от 23.09.2016г.

 

 

103

Ахунов Семетей Базарбаевич

1978

Оперуполномоченный ГУВД г.Бишкек

п.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «У» - за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также если эти действия дают основания для утраты к нему доверия

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-88л\с от 26.08.2016г.

 

104

Ниязалиев Канатбек Тологонович

1971г

Милиционер ГУВД г.Бишкек

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВДКР п\п "Г"- появление сотрудника на службе в алкогольном     состоянии,п\п "З"- самовольное оставление службы

Приказ УВД Ленинского района г.Бишкек

№ 3л/с от 30.01.2016г

30.01.2017

 

105

Джумагулов Канат Майрамбекович

1987г

Ст.оперуполномоченный ГУВД Чуйской области

П.107 п\п "В" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, за грубое нарушение служебной дисциплины

Приказ ГУВД Чуйской области

№ 6л/с от 26.01.2016г

 

 

106

Эшимкулов Зайырбек Аскерович

1971г

командир отделения ГУВД г.Бишкек

П.106 п\п "Ц" за привлечение к уголовной ответственности Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ПППСМ ГУВД г.Бишкек

№ 4л/с от 29.01.2016г

 

 

107

Ташматов Канат Жыргалбекович

1989г

Милиционер ППСМ ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т",п\п "У",п\п "Г",п\п "Д"

Приказ ППСМ ГУВД г. Бишкек

 № 67л\с от 27.11.2015г

 

 

108

Таласбаев Темир Артыкович

1984г.

Милиционер ГУВД Чуйской области

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т",п\п "У","З"- самовольное оставлние службы

Приказ ПППСМ ГУВД Чуййской обл № 17л\с от 27.11.2015г

 

 

109

Абдиев Калысбек Сабырбекович

1989г

Милиционер ППСМ ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т",п\п "У","З"- самовольное оставлние службы

Приказ ПППСМ ГУВД Чуйской обл № 17л\с от 27.11.2015г

 

 

110

 Жумашов Женишбек Токтобаевич

1965г.

Ст.инспектор ДПС УВД г.Ош

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т",П.107 п\п "Д"

Приказ ГУ МВД КР по Ошской области и г.Ош № 67л/с от 28.08.2015г

 

 

111

Абдуллаев Нурлан Бахадырович

1985г

Ст.оперуполномоченный УВДТ МВД КР

П.107. Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "В" - за грубое нарушение служебной дисциплины- Прогул

Приказ УВДТ МВД КР

№ 42л\с от 02.10.2015г

 

 

112

Темиркулов Алмаз Орунбекович

1991г

следователь ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У",

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-103л\с от 03.12.2015г

 

 

113

Жуманов Аширбек Тажиназарович

1977г

Оперуполномоченный ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР  п\п "Ч"

Приказ ГУВД г.Бишкек

№ У-103л\с от 03.12.2015г

 

 

114

Айдаров Кубат Абдисатарович

1986

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У",

Приказ от 09.12.2015г

№ 127л\с

 

 

115

Жумалиев  Эмилбек Ташкенбаевич

1991г

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У", "Т".

Приказ полка ГУГССО МВД КР

№ 38л\с 09.12.2015 г.

 

 

116

Улан уулу Максат

1991г

Милиционер ППСМ ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ц",

Приказ ПППСМ  ГУВД г.Бишкек

№ 70л\с от 08.12.2015г

 

 

117

Абышев Рафик Гаваткулович

1970г

милиционер водитель ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У", "Т".

Приказ ОВД Аламудунского р.Чуйской обл № 4л\с от 08.02.2016г

 

 

118

Сыдыкбеков Айбек Ажыкулович

1985г

участковый уполномоченный милиции УВД Таласской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У", "Т".

Приказ УВД Таласской обл № 5л\с от 04.02.2016г

 

 

119

Базарбаева Гулзада Исмаиловна

1984г.

Следователь УВД Ошской области

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Х", "Ч".

Приказ ГУ по г.Ош № 8л\с от 04.02.2016г

 

 

120

Кайыпов Руслан Кайыпович

1990

уч.ИДН ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, П. "Т", "У", "Г"

Приказ ГУВД Чуйской обл № 21л\с от 04.03.2016г

 

 

121

Джусупбеков Равшан Тимурланович

1987

Милиционер-водитель ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, "Т", "У", "Д"

Приказ ОВД Аламудунского р.на Чуйской обл №6л\с от 01.03.2016г

 

 

122

Албанов Бахтияр Эсентурович

1985г

Милиционер-конвоир ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, "Т", "У", "Д"

Приказ ОВД Аламудунского р.на Чуйской обл №6л\с от 01.03.2016г

 

 

123

Абсеитов Марат Жолдошбекович

1982

Милиционер-конвоир ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, "Т", "У", "Д"

Приказ ОВД Аламудунского р.на Чуйской обл №6л\с от 01.03.2016г

 

 

124

Жапаров Эрлан Алмазбекович

1989

Милиционер-конвоир ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, "Т", "У", "Д"

Приказ ОВД Аламудунского р.на Чуйской обл №6л\с от 01.03.2016г

 

 

125

Эмилбек уулу Жакшылык

1993

Милиционер-конвоир ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР, "Т", "У", "Д"

Приказ ОВД Аламудунского р.на Чуйской обл №6л\с от 01.03.2016г

 

 

126

Молдошев Эдиль Жылдыспекович

1983

Милиционер-конвоир ГУВД Чуйской обл

П.107. Положения о прохождении службы рядовым и началсьвтующим составом ОВД КР п\п "Г"- появление на службе в состоянии алко опьянения

Приказ ОВД Иссык-Атинского р.на Чуйской обл №3л\с от 01.03.2016г

 

 

127

Раимбеков Борубай Икрамович

1964

Ст.инспектор УВД Жалал-Абадской обл

П.106. Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п."Т",

Приказ УВД Жалал-Абадской обл № 6л\с от 09.02.2016г

 

 

128

Турусбек уулу Азамат

1991

Милиционер ГУВД Чуйской области

П.107 "з" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР- самовольное оставление службы

Приказ ГУВД Чуйской обл № 16л\с от 26.02.2016г

 

 

129

Абдуллаев Миркамил Анваржанович

1978

инспектор ЮУ ГУГССО МВД КР

П.106. п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУГССО МВД КР №7л\с от 26.01.2016г

 

 

130

Алыбаев Жалынбек Самарбекович

1984

командир взвода ЮУ ГУГССО МВД КР

П.106. п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУГССО МВД КР №7л\с от 26.01.2016г

 

 

131

Абыкеев Чынгыз Бакытович

1983

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.106. п\п "У", "Т", "А", "Д" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ полка ГУГССО МВД КР № 1л\с от 15.01.2016г

 

 

132

Ахмедов Калдарбек Якубжанович

1982

Милиционер ЮУ ГУГССО МВД КР

П.106 п\п"Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ЮУ ГУГССО МВД КР № 37л\с от 30.12.2015г

 

 

133

Мамбетов Замирбек Авазбекович

1981

Милиционер ЮУ ГУГССО МВД КР

П.106 п\п"Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ЮУ ГУГССО МВД КР № 37л\с от 30.12.2015г

 

 

134

Джумадилов Илим Усенбаевич

1987

Милиционер Академии МВД КР

П.106  п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ Академии МВД КР №4л\с от 18.01.2016г

 

 

135

Калматов Азамат Аббасович

1989

Уч.уплномоченный милиции ГУВД г.Бишкек

П.106  п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУВД г.Бишкек № У-110л\с от 29.12.2015г

 

 

136

Осмонканов Талант Асылбекович

1987

Уч.уполномоченный милиции ГУВД г.Бишкек

П.106  п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУВД г.Бишкек № У-110л\с от 29.12.2015г

 

 

137

Касымбекова Айгуль Садырбековна

1987

следователь ГУВД г.Бишкек

П.106  п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУВД г.Бишкек № У-7л\с от 21.01.2016г

 

 

138

Абышева Салтанат Шугуралиевна

1962

Нач ИДН ГУВД г.Бишкек

П.106  п\п "Ф" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУВД г.Бишкек № У-7л\с от 21.01.2016г

 

 

139

Жусупов Жоомарт Асылбекович

1985

Милиционер ГУВД Чуйской области

П.106  п\п "Т", "У",П.107. п\п"А" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУВД Чуйской обл №126л\с от 31.12.2015г

 

 

140

Жаркынбек уулу Бердалы

1990

Милиционер ГУВД Чуйской области

П.106  п\п "У" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ ГУВД Чуйской обл 3 126л\с от 31.12.2015г

 

 

141

Азыранкулов Мирлан Дуйшенбекович

1988

Милиционер УВД Таласской обл

П.106  п\п "Т" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УВД Таласской обл № 1л\с от 20.01.2016г

 

 

142

Низамов Курсант Кубанычович

1989

Милиционер УВД Ошской области

П.106  п\п "Х" Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

Приказ УВД Ошской обл № 3л\с от 19.01.2016г

 

 

143

Мусажанов Азамат Керимкулович

1987

мед брат мед управления МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У"- за совершение  проступка, несовместимого с требованиями предьявляемыми к личным нравстенным качествам сотрудника.

Приказ ГУК МВД КР № 28 л\с от 23.03.2016г

 

 

144

Калбердиев Болотбек Курманбекович

1976

милиционер ЮУ ГУГССО МВД КР

П.106 Положения о прох.ии службы рядовым и нач.м составом ОВД КР п\п  "Т"- за грубое нарушение служебной дисциплины, П.107 п\п "В"- прогул

Приказ ЮУ ГУГССО МВД КР № 7 л\с от 16.03.2016г

 

 

145

Жээнтаев Улан Канатович

1982

милиционер ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У"- за совершение  проступка, несовместимого с требованиями предьявляемыми к личным нравстенным качествам сотрудника.

Приказ ГУВД г.Бишкек № 26 л\с от 17.03.2016г

 

 

146

Райымкулов Талгарбек Тагаевич

1981

уч.уполномоченный милиции УВД Ошской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ф"

Приказ ГУ по г.Ош №21 л\с от 25.03.2016г

 

 

147

Жапакова Гулмира Жузубалыевна

1978

уч уполномоченный милиции УВД Ошской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ф"

Приказ ГУ по г.Ош №21 л\с от 25.03.2016г

 

 

148

Закиров Жусупбек Абдибаитович

1980

Нач.ГОМ УВД Жалал-Абадской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ф"

Приказ УВД Жалал-Абадской обл. №17 л\с от 30.03.2016г

 

 

149

Лиров Хусейн Хасанович

1984

водитель-сотрудник МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т" "У"- за совершение  проступка, несовместимого с требованиями предьявляемыми к личным нравстенным качествам сотрудника.

приказ ГУК МВД КР №41л\с от 06.05.2016г

 

 

150

Мусса уулу Аскат

1981

начальник отдела ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У"- за совершение  проступка, несовместимого с требованиями предьявляемыми к личным нравстенным качествам сотрудника.

 приказ ГУВД г.Бишкек № У-47л\с от 07.05.2016г

 

 

151

Уметалиев Ильгиз Карагулович

1983

уч.уполномоченный милиции ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ф"

приказ ГУВД г.Бишкек № У-47 л\с от 07.05.2016г

 

 

152

Ботиков Улан Самидинович

1982

мл.инспектор УПМ по ГУВД г.Бишкек

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ц"

приказ УПМ по ГУВД г.Бишкек № 7 л\с от 05.05.2016г

 

 

153

Зоотбек уулу Таалайбек

1990

милиционер УВД Таласской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т"

Приказ УВД Таласской обл "24л\с от 06.05.2016г

 

 

154

Разаков  Билимбек Айылчиевич

1986

мл.оперуполномоченный УВД г.Ош

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ф"

приказ УВД г.Ош №13л\с от 06.05.2016г

 

 

155

Акмолдоев Кубанычбек Бородоевич

1982

ст.следователь УВД Иссык-Кульской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т" "У"- за совершение  проступка, несовместимого с требованиями предьявляемыми к личным нравстенным качествам сотрудника.

Приказ УВД Иссык-Кульской обл № 30л\с от 13.05.2016г

 

 

156

Касымбек уулу Бахтияр

1990

Милиционер УВД Иссык-Кулской области

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т"

Приказ УВД Иссык-кульской обл №30л\с от 13.05.2016г

 

 

157

Баймендеев Радик

1988

милиционер УПМ по ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т", "У", п.107 п\п "Г"

Приказ УПМ ГУВД Чуйской обл №8л\с от 13.05.2016

 

 

158

Деркимбаев Саламат Орозбекович

1988

Милиционер УВД Иссык-Кулской области

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У"

Приказ УВД Иссык-Кульской области № 32л\с от 19.05.2016г

 

 

159

Тохтанаев Табылды Моналдарович

1985

ст. Инспектор УПМ по ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ц"

Приказ ГУВД Чуйской обл № 51 л\с от 31.05.2016г

 

 

160

Планбеков Замирбек Уланбекович

1990

Ст.оперуполномоченный УВД Жалал-Абадской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У" "Т"

Приказ УВД Жалал-Абадской обл № 31л\с от 30.05.2016г

 

 

161

Раимбеков Азиз Аманбекович

1992

Милиционер ПСН МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Т" "У"- за совершение  проступка, несовместимого с требованиями предьявляемыми к личным нравстенным качествам сотрудника.

приказ ПСН МВД КР № 42 л\с от 27.05.2016г

 

 

162

Ишеналы уулу Кубанычбек

1980

инспектор УПМ по ГУВД Чуйской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Ц"

приказ ГУВД Чуйской обл № 56 л\с от 10.06.2016г

 

 

163

Белеков Исланбек Кожобекович

1978

Инспектор охраны ГУГССО МВД КР

п.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «У» - за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также если эти действия дают основания для утраты к нему доверия

Приказ ГУГССО МВД КР №98л\с от 02.09.2016г.

164

Абдиев Кайрат

1987

Мл.инспектор УПМ по ГУВД г.Бишкек

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У" "Г"

приказ УПМ по ГУВД г.Бишкек № 9 л/с от 03.06.2016г

 

 

165

Омурзаков Кадырбек Умарович

1971

Милиционер ГУГССО МВД КР

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п  "Г"

приказ ЮУ ГУГССО МВД КР № 18л\с от 10.06.2016г

 

 

166

Казиев Руслан Токтосунович

1981

Ст.оперуполномоченный ГУВД Чуйской области

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У"

Приказ ГУВД Чуйской обл № 58л\с от 28.06.2016г

 

 

167

Сагынов Доолот Батырбекович

1990

уч.инспектор ИДН УВД Жалал-Абадской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п  "Т" "У"

Приказ УВД Жалал-Абадской обл №38л\с от 24.06.2016г

 

 

168

Жаныбек уулу Русланбек

1990

уч.инспектор ИДН УВД Жалал-Абадской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п  "Т" "У"

Приказ УВД Жалал-Абадской обл №38л\с от 24.06.2016г

 

 

169

Мамажанов Икрамжон Махамаджанович

1982

уч.инспектор ИДН УВД Баткенской обл

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п  "Т" "У"

Приказ УВД Баткенской обл №32л\с от 28.06.2016г

 

 

170

Ташматов Рустам Бахрамжонович

1990

Инспектор ГУГССО МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п  "Ф"

Приказ ГУГССО МВД КР № 71л\с от 01.07.2016г

 

 

171

Шамурзаев Эрнис Кубанычбекович

1989

милиционер ГУГССО МВД КР

П.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "У"

Приказ ГУГССО МВД КР № 73л/с от 01.07.2016г

 

 

172

Токтосунов Азамат Турусбекович

1982

Следователь ГУВД г.Бишкек

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "В"

Приказ ГУВД г.Бишкек № У-66л\с от 01.07.2016г

 

 

173

Садыков Артур Бегижанович

1985

Ст. Следователь ГУВД г.Бишкек

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "Д"

Приказ ГУВД г.Бишкек № У-66л\с от 01.07.2016г

 

 

174

Эшимкулов Сыдык Фронтбекович

1979

офицер фельдсвязи отдела экспедиции ГФС КР

П.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР п\п "В, З"

Приказ ГФС КР № 6л\с от 11.05.2016г

 

 

175

Исаев Ильяс Сержанович

1986

Мл.инспектор ГУПМ МВД КР

п.107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «В» - за грубое нарушение служебной дисциплины - прогул

Приказ УПМ по ГУВД г.Бишкек  ГУПМ МВД КР №21л\с от 03.08.2016г.

 

 

176

Салимбаев Вахиджан Рахманбердиевич

1987

Мл.инспектор ГУПМ МВД КР

п.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «Ф» - в связи с осуждением за преступление, после вступления обвинительного приговора в законную силу

Приказ УПМ по ГУВД Чуйской области  №21л\с от 02.09.2016г.

Приговор судебной коллегии Чуйского областного суда от 20.06.2016

 

178

Курбанбеков Нарбото Таабалдыевич

1984

Участковый уполномоченный милиции УВД Баткенской области

п.106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР – п\п «Т» - за грубое нарушение служебной дисциплины

Приказ УВД Баткенской области  №43л\с от 12.08.2016г.

 

 

179

 Арипов Абдразак Юлчибаевич

 1981

 Милиционер ГУГССО МВД ДКР

 П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «Т» - за грубое нарушение служебной дисциплины

- п/п «У» за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также, если эти действия дают основания для утраты к нему доверия  

 Приказ Полка ВМ ГУГССО МВД КР №25л/С от 17.08.2016 г.

 

 

180

 Бакиров Эльдар Карамаевич

 1988

 Милиционер ГУГССО МВД ДКР

 П. 107 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «В» - за грубое нарушение служебной дисциплины - прогул

 Приказ Полка ВМ ГУГССО МВД КР №25л/С от 17.08.2016 г.

 

 

181

Сарибоев Султанали Анарбаевич

1989

Милиционер ПСН МВД КР

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

- п/п «У» за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также, если эти действия дают основания для утраты к нему доверия  

Приказ ПСН МВД КР №62л/с от 29.07.2016 г.

 

 

182

Абдыкадыр уулу Нурматали

1991

Милиционер ПСН МВД КР

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

- п/п «У» за совершение проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, а также, если эти действия дают основания для утраты к нему доверия  

Приказ ПСН МВД КР №62л/с от 29.07.2016 г.

 

 

183

Такибаев  Бактияр Мирбекович

1984

Помощник дежурного

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «Ц» за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1,2,3 части 1 статьи 28, п.2 ч.1 ст. 225  УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ ОВД Панфиловского района Чуйской обл. № 7 л/с от 12.07.2016 г.

 

 

184

Жумабаев Айбек Базарбекович

1986

Инспектор УВД Нарынской обл.

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «Ц» за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1,2,3 части 1 статьи 28, п.2 ч.1 ст. 225  УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ УВД Нарынской обл. №35 л/с от 12.07.2016 г.

 

 

185

Курманбек уулу Алмаз

1980

Инспектор ГУПМ МВД КР

П. 106 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД КР

-п/п «Ц» за привлечение к уголовной ответственности, но впоследствии органами следствия либо судом уголовные дела в отношении них прекращены, кроме прекращенных по пунктам 1,2,3 части 1 статьи 28, п.2 ч.1 ст. 225  УПК КР или оправданных судом по части 1 ст. 316 УПК КР

Приказ УВД Нарынской обл. №35 л/с от 12.07.2016 г.

 

 

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики

186

Азыгалиев Руслан Шайлобекович

1980

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупционными преступлениями управления ГСБЭП при ПКР по г. Бишкек

Приговор Первом.районного суда г. Бишкек от 15.06.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 1.09.2016г.

Приказ ГСБЭП от 23.09.2016г.

№ 401 л/с

 

 

187

Аманбаев Асхат Эркинович

1985г.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам  отдела по борьбе с коррупционными преступлениями управления ГСБЭП при ПКР по г. Бишкек

Приговор Первом.районного суда г. Бишкек от 15.06.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 1.09.2016г.

Приказ ГСБЭП от 23.09.2016г.

№ 401 л/с

 

 

188

Малаев Бакай Ыймангазиевич

1985

оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупционными преступлениями оперативного управления ГСБЭП

Приговор Первом.районного суда г. Бишкек от 15.06.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 1.09.2016г.

Приказ ГСБЭП от 23.09.2016г.

№ 401 л/с

 

 

189

Табалдиев Ринат

Бакытович

1982г.

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупционными преступлениями управления ГСБЭП при ПКР по г. Бишкек

Приговор Первом.районного суда г. Бишкек от 15.06.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 1.09.2016г.

Приказ ГСБЭП от 23.09.2016г.

№ 401 л/с

 

 

190

Тумонбаев Нурбек Таалайбекович

1984

оперуполномоченный отдела по борьбе с коррупционными преступлениями оперативного управления ГСБЭП

Приговор Первом.районного суда г. Бишкек от 15.06.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 1.09.2016г.

Приказ ГСБЭП от 23.09.2016г.

№ 401 л/с

 

 

191

Турсунов Алмаз Шайлообекович

1987г.

Оперуполномоченный службы собственной безопасности ГСБЭП

Приговор Первом.районного суда г. Бишкек от 15.06.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 1.09.2016г.

Приказ ГСБЭП от 23.09.2016г.

№ 401 л/с

 

 

192

Кабитов Рустам Расулжанович

1980г.

оперуполномоченный отдела по борьбе с правонарушениями в сфере экономики и финансов управления ГСБЭП по Чуйской обл.

Приговор Октябр. районного суда г. Бишкек от 31.03.2016г. и Бишкекского гор. Суда от 02.06.2016г.

Приказ ГСБЭП от 29.09.2016г.

№ 415 л/с

 

 

 

 

 

Сведения по проведенным тестированиям с 2 по3 мая  2017 года

Дата

Наименование государственного органа

Процедура

Число позиций

Приняли участие

Набрали 50%

Неявка

02.05.2017

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при ПКР

конкурс

1

1

1

0

02.05.2017

Департамент кинематографии при Министерстве культуры информации и туризма КР

конкурс

1

1

1

0

02.05.2017

Национальный статистический комитет КР

конкурс

8

21

10

4

02.05.2017

Счетная палата КР

конкурс

1

19

18

7

02.05.2017

Вознесеновский айыл окмоту Панфиловского района

конкурс

1

1

0

0

02.05.2017

Ортоевский айыл окмоту Панфиловского района

конкурс

1

1

0

0

03.05.2017

Бакай -Атинский районный отдел образования

конкурс

1

1

1

0

03.05.2017

Бакай-Атинская районная государственная администрация

конкурс

1

1

1

0

02.05.2017

Тоголок -Молдинский айыл окмоту Ак-Талинского района

конкурс

1

1

0

0

03.05.2017

Тупский айыл окмоту Тупского района

конкурс

3

8

3

0

Дата 3 мая 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 2 мая 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 28 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 27 апреля 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 26 апреля 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 26 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 25 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 24 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 21 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 20апреля 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве  

 Дата 19 апреля 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

 Дата 19 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 18 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 17 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования   

Дата 14 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 13 апреля 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 12 апреля 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 11 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 10 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 6 апреля 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 5 апреля 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 5 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 4 апреля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 3 апреля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 31 марта 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 30 марта 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 29 марта 2017г.Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 29 марта 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 28 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 27 марта 2017г. Тестирование в Центре тестиования 

Дата 25 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 24 марта 2017г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 23 марта 2017г.Тестирование в Южном территориальном представительстве  

Дата 22 марта 2017г.Тестирование в Северном территориальном представительстве 

 Дата 17 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 16 марта 2016г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 15 марта 2017г.Тестирование в Северном территриальном представительстве 

Дата 15 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 14 марта 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 13 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования  

Дата 10 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 9 марта 2017г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 7 марта 2017г.Тестирование в Центре тетсирования  

Дата 6 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирвания 

Дата 3 марта 2017г.Тестирование в Центре тестирования  

Дата 2 марта 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве  

Дата 1 марта 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 28 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 27февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 24 февраля 2017г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 22 февраля 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 21 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования  

Дата 20 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 17 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 16 февраля 2017г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 15 февраля 2017г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 15 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования  

Дата 14 февраля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 13 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 10 февраля 2017г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 9 февраля 2017г. Тестирование в Южном территориальном предстваительстве 

Дата 8 февраля 2017г.Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 8 февраля 2017г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 7 февраля 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 6 февраля 2017г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 3 февраля 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 2 февраля 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительсте

Дата 1 февраля 2017г.Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 31 января 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 30января 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 27 января 2017г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 26 января 2017г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 25 января 2017г.Тестирование в Центре тестирования

Дата 24 января 2017г.Тестирование в Северном территриальном представительстве 

 Дата 24 января 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 23 января 2017г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 30 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 29 декабря 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 28 декабря 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 28 декабря 2016г. Тестирвоание в Центре тестирования 

Дата 27 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 26 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 23 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 22 декабря 2016г. Тестирование в Южном территриальном представительстве 

 Дата 21 декабря 2016г. Тестирование в Северном территориальном предстваительстве 

 Дата 21 декабря 2016 года. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 20 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 19 декабря 2016г.Тестирование в Центре тестирования  

 Дата 16 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 15 декабря 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 14 декабря 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 14 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 13 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования

 Дата 12 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 9 декабря 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 9 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 8 декабря 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 7 декабря 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 7 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 6 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 5 декабря 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 2 декабря 2016г. Тестирвание в Центре тестирования 

Дата 1 декабря 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 30 ноября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве  

Дата 29 ноября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 28 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 25 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирвоания 

Дата 24 ноября 2016 г. Тестирование в Южном территриальном представительстве 

Дата 23 ноября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 23 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 22 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 18 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 17 ноября 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 16 ноября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 16 ноября 2016г. Тестирование в Центра тестирования  

Дата 15 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 14 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирвоания 

Дата 11 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 10 ноября 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 9 ноября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 9 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 8 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 4 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 3 ноября 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

 Дата 2 ноября 2016г. Тестирование в Северном территриальном представительстве 

 Дата 1 ноября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 31 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 28 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 27 октября 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 26 октября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 26 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 25 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 24 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 21 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования  

Дата 20 октября 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 19 октября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительтсте  

Дата 19 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 18 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 17 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 14 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 13 октября 2016г. Тестирование в Южном территриальном представительстве 

Дата 12 октября 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 12 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 11 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 10 октября 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 7 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 6 октября 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительтсве 

 Дата 5 октября 2016г. Тестирование в Северном территриальном представительстве 

 Дата 5 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 4 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 3 октября 2016г. Тестирование в Центре тестирования

 Дата 30 сентября 2016г. Тестирование в Центре тестирования

 Дата 29 сентября 2016г. Тестирование в Южном территриальном представительстве 

Дата 28 сентября 2016г. Тестирование в Северном территриальном представительстве 

Дата 26 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 23 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 22 сентября 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 21 сентября 2016 г. Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 20 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 19 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 16 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 15 сентября 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 14 сентября 2016 г. Тестирование в Центральном территориальном представительстве

Дата 13 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 9 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 8 сентября 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 7 сентября 2016 г. Тестирование в Центральном территориальном представительстве

Дата 6 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 5 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 2 сентября 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 1 сентября 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 30 августа 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 29 августа 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 26 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 25 августа 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 24 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 24 августа 2016 г. Тестирование в Центральном территориальном представительстве

Дата 22 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 19 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 18 августа 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 17 августа 2016 г. Тестирование Центральном территриальном представительстве

Дата 16 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

 Дата 15 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования 

Дата 12 августа 2016 г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 11 августа 2016 г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 10 августа 2016 года Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 9 августа 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 5 августа 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 4 августа 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 3 августа 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 3 августа 2016г.Тестирование в Центре тестирования

Дата 2 августа 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 1 августа 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 29 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 28 июля 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 27 июля 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 27 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 26 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 25 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 22 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 22 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 21 июля 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 20 июля 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 19 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 18 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 15 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 14 июля 2016г. Тестирование Южном территориальном представительстве

Дата 13 июля 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 13 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 12 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 11 июля 2016г. Тестирование в Центе тестирования

Дата 8 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 7 июля 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве

Дата 6 июля 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве

Дата 6 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 4 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 1 июля 2016г. Тестирование в Центре тестирования

Дата 30 июнь 2016г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 29 июня 2016г.Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 29 июня 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 28 июня 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 27 июня 2016г. Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 24 июня 2016г.Тестирование в Центре тестирования  

Дата 23 июня 2016г. Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 22 июня 2016г. Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 22 июня 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 21 июня 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 3 июня 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 2 июня 2016г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 1 июня 2016г.Тестирование в Северном территориальном предстваительстве 

Дата 31 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 30 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования

Дата 27 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 26 мая 2016г.Тестирование в Южном территриальном представительстве 

Дата 25 мая 2016г.Тестирование в Северном территриальном представительсве 

Дата 25 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 24 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 23 мая 2016г.Тестирвание в Центре тестирования 

Дата 20 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 19 мая 2016г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 18 мая 2016г.Тестирование в Северном территориальном представительстве 

Дата 17 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 16 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

 Дата 13 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 12 мая 2016г.Тестирование в Южном территориальном представительстве 

Дата 7 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования

Дата 6 мая 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 30 апреля 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

Дата 29 апреля 2016г.Тестирование в Центре тестирования 

 

Финансылык жана административдик камсыздоо бөлүмү

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАДР КЫЗМАТЫНЫН БУЙРУГУ

Бишкек ш., 2018-жылдын 5-январы № 1

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын
2018-жылга карата коррупцияга каршы туруу боюнча
иш-чараларынын Планын бекитүү тууралуу

 (КР Мамлекеттик кадр кызматынын 2018-жылдын 10-майындагы № 56 буйругунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын (мындан ары – МКК) түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана аймактык өкүлчүлүктөрүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы ишин координациялоо жана коррупциянын алдын алуу максатында, Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө жобого ылайык,

 БУЙРУК КЫЛАМ:

Тиркелген МККнын 2018-жылга карата коррупцияга каршы туруу боюнча иш-чараларынын Планы бекитилсин (мындан ары – План).

 1. Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү МККнын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана аймактык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилерине аталган Планды жеткирсин.
 2. МККнда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу Пландын аткарылышын жетектеп турсун.
 3. МККнын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана аймактык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери отчеттук мезгилден кийинки айдын 5-күнүнө чейин жалпылоо үчүн отчетторду МККнда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууга жиберсин.
 4. Аймактык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Планды жүзөгө ашыруу боюнча жооптуу адисин дайындоо боюнча буйруктун көчүрмөсүн 2018-жылдын 10-январына чейин МККга киргизсин.
 5. (КР Мамлекеттик кадр кызматынын 2018-жылдын 10-майындагы № 56 буйругуна ылайык күчүн жоготту).
 6. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө МККнын          статс-катчысына жана директордун кураторлук багыттары боюнча орун басарларына жүктөлсүн.

 

 

                                                           Директор                                                                            А.К. Мадумаров

 

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кадр кызматынын
2018-жылдын 5-январындагы
№ 1 буйругуна тиркеме

 

2018-жылга карата Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын
коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

 (КР Мамлекеттик кадр кызматынын 2018-жылдын 10-майындагы № 56 буйругунун редакциясына ылайык)

 

Милдеттер

Чаралар/Аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Жооптуу аткаруучу/

кошо аткаруучулар

Күтүлүүчү натыйжалар/индикаторлор

Антикоррупциялык саясаттын ишке ашышын укуктук жана уюштуруучулук жактан камсыз кылуу

1

МККнын системасында антикоррупциялык саясаттын ишке ашышын уюштуруу

 • МККнын коррупцияга каршы туруу аракеттенүү боюнча 2018-жылга карата иш Планын иштеп чыгып, аны бекитип МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

 • Коррупцияга каршы туруу боюнча аткарылган жумуштарды МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

 

 • Этика комиссиясынын жыйындарын өткөрүү.

 

 

 

 

 

 

 

 • Мамлекеттик сатып алууларды Кыргыз Республикасынын официалдык сатып алуулар порталы аркылуу ишке ашыруу, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү порталдан сырткары ишке ашырууга бөгөт коюуу.

 

 

 

 • Жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын коррупцияга байланышкан кайрылууларын өз убагында кароо.

 

 

 

 

 

1.6. Тестирлөө борборунда жана МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөө пунктарында тестирлөө өткөрүү боюнча Нускаманы иштеп чыгуу.

 

 

1.7. Статистикалык отчеттуулуктун формаларын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында

статистикалык отчеттуулуктун жаңы формаларын иштеп чыгуу

(кызматчы жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы, этикалык ченемдерди сактабагандыгы, кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы ж.б. үчүн колдонулган тартиптик жазалардын саны).

 

Январь

 

 

 

 

 

 

квартал сайын

 

 

 

кварталда бир жолудан кем эмес, ошондой эле кайрылуулардын келип түшүшүнө жараша

 

 

тендер өткөрүлгөн сайын

 

 

 

 

 

 

 

 

келип түшкөн арыздарга жараша

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

 

 

 

 

 

III квартал

АРБМСБ

КАЫУ

Руковолдители структурных подразделений,

 

 

АРБМСБ

КАЫУ

 

 

 

 

 

этика комиссиясы

АӨ

 

 

 

 

 

ФАКБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММКБ

МунКӨБ

МамКӨБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

ЧУКБ

КАЫУ

ММКБ

 

 

 

МамКӨБ

МунКӨБ ММКБ

МТИӨБ

АРБМСБ ЧУКБ

КАЫУ

 

Коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекеттик саясатынын негизги багыттарын аныктоо. Тийиштүү буйрук менен иш Планды бекитүү жана аны МККнын  официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

МКК системасындагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча коомчулукту маалымдоону камсыз кылуу жана МККнын официалдык сайтында аткарылган жумуштардын отчетун жайгаштыруу.

 

Этика комиссиясынын жумушун жандандыруу/жыйындардын протоколдору.

 

 

 

 

 

Сатып алуулар сиситемасын ачыктык жана айкындык жолу менен ишке шыруу, сатып алуулар порталынан сырткары жүргүзүүгө бөгөт коюуу.

 

 

 

 

 

 

 

Жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кайрылууларын ачык жана айкын каралышына аларга шек санабагандыкты камсыз кылуу. Коррупциялык мыйзам бузууларды четтетүүдө жарандардын катышуусун камсыз кылуу жана алардын арыздарын кайрылууларын өз убагында кароо.

 

 

Тестирлөө борборунда жана МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөө пунктарында тестирлөө өткөрүү боюнча Нускаманы МККнын буйругу менен бекитүү жана бул Нускаманы  МККнын веб-сайтында жайгаштыруу.

 

МККнын буйругу менен статистикалык отчеттуулуктун жаңы формаларын бекитүү.

 

МККнын ченемдик укуктук актыларына жана ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна коррупцияга каршы алдын ала экспертиза жүргүзүү

2

Ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү.

Ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү үчүн ыйгарым укуктуу органга жиберүү.

ар дайым

 

ЧУКБ

МКК тарабынан демилгеленген укуктук ченемдик актылардын долбоорлорнун коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү.

Коррупциялык көрүнүштөрдүн жана коррупциялык тобокелдердин пайда болушунун себептерин аныктоо
жана аларды жок кылуу

3

МККда коррупциялык тобокелчиликтердин деңгээлин аныктоо жана аларды төмөндөтүү, жана ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат өтөө системасында коррупциялык тобокелчиликтердин деңгээлин азайтуу.

3.1.Жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын МККнын кызматкерлери тарабынан коррупциялык корунуштор фактылары боюнча  кайрылууларын кароо, жана алар боюнча мындай фактыларды болтурбоо боюнча иш алып баруу.

 

 

3.2.Тестирлөө борборунун ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын өткөрүлгөн тестирлөөнүн жыйынтыктарын оперативдүү түрдө МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу менен камсыз кылуу.

 

 

3.3. Мамлекеттик жана өз алдынча башкару органдарындагы административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарды макулдашуу жана аларды бекитүү.

 

 

 

3.4. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды эсепке алууну уюштуруу.

 

 

3.5. МККнын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөө пункттарын комплекстүү текшерүү.

ар дайым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

 

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

 

 

МККнын

жетекчилиги менен макулдашуу боюнча

ММКБ

АРБИЖБ

КАЫУ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

МамКӨБ МунКӨБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

ММКБ

АӨ

 

 

 

 

 

КАЫУ

ММКБ

ТБ

АРБМСБ ФАКБ

 

Коррупциялык мыйзам бузуулар боюнча кызматтык териштирүүлөрдү дайындоо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирлөөнүн жыйынтыктарын оперативдүү түрдө МККнын официалдык сайтына жайгаштыруу.

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдарындагы административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарды Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын талаптарына ылайык макулдашуу.

 

 

МККнын официалдык сайтына Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын тизмесин жайгаштыруу.

 

 

Кызыкчылыктар-дын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

Кадрдык камсыздоо системасын жана мамлекеттик кызматты өтөөгө байланыштуу чектөөлөрдү, тыюу салууларды сактоо боюнча контролдоону өркүндөтүү

4

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” жана “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамдарынын негизинде кызматкерлер тарабынан мамлекеттик кызматты өтөөгө байланыштуу чектөөлөрдү, тыюу салууларды сактоо боюнча көзөмөлгө алуу жана коррупцияга каршы механизмдерди киргизүү.

4.1. Кадрлар резервин эффективдүү колдонууну камсыз кылуу;

 

4.2. Жаңыдан дайындалган кызматкерлерди милдеттүү түрдө мамлекеттик жарандык кызматты өтөөгө байланышкан чектөөлөр менен тааныштыруу;

4.3. Мамлекеттик кызматкерледин ишине баалоо жүргүзүү;

 

 

4.4. Дисциплинардык комиссиянын жыйынын өткөрүү;

 

 

4.5.Кызматкерлерди кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу максатында ротациялоону уюштуруу;

 

4.6. МККнын жана АӨ кадрдык курамын анализ кылып чыгуу (ротация, реорганизация);

 

4.7. Кызматка жаңыдан дайындалган кызматкерлерге окуу курстарын уюштуруу:

- мамлекеттик кызматкердин этикасы;

- мамлекеттик жарандык кызматты өтөөгө байланышкан чектөөлөр;

- мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилигинин түрлөрү.

ар дайым

 

 

 

ар дайым

 

 

 

 

квартал сайын

 

 

 

 

зарылыка жараша

 

 

 

ар дайым, Планга жараша

 

 

 

 

 

январь-февраль

 

 

 

жыл ичинде

АРБИЖБ

 

 

 

АРБИЖБ

АӨ

 

 

 

 

АРБИЖБ

АӨ

 

 

дисциплинардык комиссия

 

 

 

АРБИЖБ

КАЫУ

 

 

 

 

 

жумушчу топ

АРБИЖБ

ЧУКБ

 

ОУЧРД

КАЫУ

Этика комиссиясы

АӨ

Кадрлар менен иштөөдө коррупциялык элементтерди жок кылуу/ички конкур аркылуу дайындоолорду жүзөгө ашыруу.

 

Кызматка жаңыдан кабыл алынган кызматкерлердин саны жана чектөөлөрдү кабыл алгандыгын жазуу жүзүндө алуу.

 

 

 

Баалоону объективдүүлүк бир түрдүүлүк айкындуулук принциптеринин негизинде жүргүзүү.

 

Дисциплинардык комиссиянын ишин активдештирүү, комиссиянын кароосуна түшкөн кайрылууларды кароо жана алар боюнча чара көрүү.

 

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

 

 

 

 

 

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

 

 

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу.

 МККнын ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана маалыматтык ачык-айкындыгын камсыздоо

5

МККнын ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана маалыматтык ачык-айкындыгын камсыздоо

5.1. МККнын ишине коомдук көзөмөл жүргүзүүнүн кошумча механизмдерин түзүү максатында МККнын бюджетинин чыгымдар сметасын аткаруу тууралуу билдирүүлөрдү сайтка жайгаштыруу;

 

5.2. ММКнын иши жөнүндө маалыматтык такталарын, расмий сайттагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жаатындагы маалыматтык-укуктук базаны жасалгалоо жана ар дайым жаңыртып туруу, анын ичинде кызмат адамдарынын иш-аракеттерине даттануу жол жоболорун, таламдардын кагылышуу фактылары боюнча кайрылуулар үчүн МКК кызматчыларынын телефондорун жаңыртып туруу;

 

5.3. Кадрларды тандоонун жана Тестирлөо борборунун ишинин маалыматтык ачык-айкындыгын камсыздоо максатында “Ачык эшик” күндөрүн өткөрүү;

 

 

 

5.4. Калкты туура маалымдоо максатында МККнын веб-сайтында МККнын иши жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдары жөнүндө маалыматтарды үзгүлтүксүз

жаңыртып туруу.

Квартал сайын жана жылдын жыйынтыгы менен

 

 

 

 

 

 

зарылдыкка жараша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик кызматчылардын күнүн өткөрүүгө арналган чаралардын чегинде

 

 

ар дайым,

 

ФАКБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

Басма сөз кызматы

ФАКБ

АӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

МамКӨБ

МунКӨБ

АӨ

 

 

 

 

 

Басма сөз-кызматы,

КАЫУ,

түзүмдүк бөлүмчөлөр-

дүн жетекчилери,

АӨ

Чыгымдар сметасынын аткарылышы тууралуу маалымат.

 

 

 

 

 

 

 

Такталар, ар дайым жаңыртылып турган МККнын сайты, маалымдамалар, газеталар, жыйнактар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ачык эшик” күндөрүн өткөрүү.

 

 

 

 

 

 

 

 

Калкты МККнын иши жөнүндө маалымдоо.

 Кызматчыларга коррупцияга каршы билим берүү жана коррупцияга каршы жүрүм-турумду пропагандалоо

6

Коррупциялык көрүнүштөргө жол берилгис мамилени түзүү, коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдарында каралган кызматтык жүрүм-турумдун жалпы принциптери боюнча түшүндүрүү иштерин кызматчылардын, анын ичинде жаңы кабыл алынган кызматчылар арасында жүргүзүү.

6.1. Мамлекеттик заказдын алкагында мамлекеттик бийлик органдарында жана ЖӨБ органдарында коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча окутуу курстарды кызматчыларды кесиптик кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун окуу пландарына киргизүү;

 

6.2. МККнын БАӨ, ТАӨ, ТАӨ кызматчыларына моралдык баалуулуктарын, иштиктүү этикасынын нормаларын ачкан, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча курстарды киргизүү.

графикке ылайык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТББ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЫУ

 

 

 

 

 

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча окутуу курстары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупциянын алдын алуу боюнча окутуу курстары.

 

 

 

 

 

Ак ниет башкаруунун жана этикалык стандарттардын принциптерин мамлекеттик жарандык кызматка киргизүү

7

МККнын кызматчыларынын коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу жөнүндө жана кызыкчылык-тардын кагылышуусу жөнүндө фактылары тууралуу жетекчиликти маалылымдоо системасын киргизүү.

МККнын кызматчыларынын коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу жөнүндө жана кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө фактылары тууралуу  маалымат

тарды каттоо журналын жүргүзүү.

ар дайым

 

 

 

 

АРБИЖБ

АӨ

 

 

 

 

МККнын кызматчыларынын коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу жөнүндө жана кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө фактылары тууралуу кайрылууларды эсепке алуу.

 

 

 

Кыскартуулардын тизмеси:

ОТББ -окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү

ЧУКБ - ченемдик-укуктук камсыздоо бөлүмү

МамКӨБ - мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

МунКӨБ - муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү

ММКБ - мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү

ТБ -тестирлөө бөлүмү

АРБИЖБ - адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү

ФАКБ - финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмү

КАЫУ - коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

АРБМСБ - адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык системасы бөлүмү

АӨ - аймактык өкүлчүлүктөр

МТИӨБ - маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмү

Приложение
к приказу Государственной
кадровой службы
Кыргызской Республики
от 5 января 2018 года № 1

 

План мероприятий по противодействию коррупции
Государственной кадровой службы Кыргызской Республики на 2018 год

(В редакции приказа Государственной кадровой службы КР от 10 мая 2018 года № 56)

 

Задачи

Меры/действия

Срок реализации

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

 Нормативно - правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1

Организационное обеспечение реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики в системе ГКС;

 • Разработка, утверждение и размещение на веб-сайте ГКС ведомственного плана мероприятий ГКС по противодействию коррупции на 2018 год;

 

 • Размещение отчетов о проделанной работе в сфере противодействия коррупции на веб-сайте ГКС;

 

 

 • Заседание комиссий по этике;

 

 

 

 

 • Осуществление государственных закупок через официальный портал государственных закупок КР, исключение практики приобретения товаров и услуг минуя электронный портал государственных закупок;

 

 • Своевременное рассмотрение обращений граждан, государственных служащих и муниципальных служащих, в том числе связанных с коррупционными правонарушениями;

 

 

 

 

1.6. Разработка Инструкции по  проведению тестирования в центре тестирования и пунктах тестирования территориальных представительств  ГКС.

 

 

 

1.7. Разработка новых форм статистической отчетности (количество дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим возложенных обязанностей, несоблюдение этических норм, нарушение законодательства о конфликте интересов и др. формы статистической отчетности) в целях приведения форм статистической отчетности в соответствие с законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.

 

 

 

январь

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально

 

 

 

 

 

не реже одного раза в квартал, а также по мере поступления обращений.

 

по мере проведения тендера

 

 

 

 

 

 

по мере поступления жалоб и заявлений

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

III

квартал

ИСУЧР

УВПК

руководители структурных подразделений

 

 

 

ИСУЧР

УВПК

ТП

 

 

 

Комиссия по этике

 

 

 

 

 

ОФАО

ТП

 

 

 

 

 

 

 

ОМКЗ

ОПМС

ОПГС

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ

ОНПО

УВПК

ОМКЗ

 

 

 

 

 

ОПГС

ОПМС

ОМКЗ

ОИАРР

ИСУЧР

ОНПО

УВПК

 

Определение направлений в сфере противодействия  коррупции.

Принятый  приказ об утверждении плана мероприятий. Размещение на ведомственном веб-сайте.

 

Информированность населения по вопросам профилактики коррупции в системе ГКС, наличие отчетов на веб-сайте ГКС.

 

Активизация работы комиссий  по этике и по предупреждению коррупции/ протоколы заседаний комиссии.

 

 

Система закупок основывается на прозрачности, конкуренции объективных критериях принятия решений/отсутствие тендеров проведенных минуя электронный портал.

 

 

Уверенность граждан, государственных и муниципальных служащих в компетентном и объективном рассмотрении их обращений. Участие граждан в предотвращении коррупционных проявлений/отсутствие фактов несвоевременном рассмотрении обращений и жалоб.

 

Утверждение приказом ГКС Инструкции по  проведению тестирования в центре тестирования и пунктах тестирования территориальных представительств  ГКС и

размещение этой Инструкции на веб-сайте ГКС.

 

Утверждение приказом ГКС новых форм статистической отчетности.

 Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и проектов нормативных актов государственного органа

2

Антикоррупционная экспертиза проектов НПА.

 • Направление проектов НПА в уполномоченный орган для проведения антикоррупционной экспертизы.

постоянно

ОНПО

Антикоррупционная экспертиза проектов НПА, инициированных ГКС.

Определение условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения

3

Определить и снизить коррупционные риски в ГКС, а также проведение работ по снижению  коррупционных рисков  в системе прохождения государственной и муниципальной службы;

 • Анализ обращений граждан, государственных и муниципальных служащих о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГКС, принятие мер по предупреждению подобных фактов;

 

 

 • Обеспечение прозрачности деятельности Центра тестирования путем оперативного размещения на официальном сайте сведений по проведенным тестированиям;

 

 

 • Согласование квалификационных требований к административным государственным и муниципальным должностям государственных органов и органов местного самоуправления;

 

 

 • Учет государственных и муниципальных служащих уволенных по отрицательным основаниям («черный список»);

 

 

3.5. Комплексная проверка пунктов тестирования территориальных представительств  ГКС.

постоянно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере необходимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

 

По согласованию с руководством ГКС

ОМКЗ

ОУЧРД

УВПК

ТП

 

 

 

 

 

 

ЦТ

ТП

 

 

 

 

 

 

 

ОПГС

ОПМС

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМКЗ

ТП

 

 

 

 

 

УВПК

ОМКЗ

ЦТ

ИСУЧР

ОАФО

 

 

 

 

Проведение служебных расследований по фактам коррупционных проявлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение результатов и графика проведения тестирования на сайте ГКС.

 

 

 

 

 

Согласованные квалификационные требования в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской  службе и муниципальной службе».

 

 

 

Постоянно обновляемый список, размещенный на сайте ГКС.

 

 

 

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы

4

Контроль за соблюдением сотрудниками ограничений, предусмотренных законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», статьи 11 Закона КР «О противодействии коррупции», а также внедрение антикоррупционных механизмов;

4.1. Обеспечение эффективного использования кадрового резерва;

 

 

 

 

4.2. Обязательное ознакомление вновь принятых сотрудников ограничениями, связанными с прохождением государственной службы;

 

4.3. Проведение оценки деятельности государственных служащих ГКС;

 

 

4.4. Проведение заседаний дисциплинарной комиссии;

 

 

 

4.5. Проведение кадровых ротаций (плановых, внеплановых) в целях предупреждения возникновения коррупционных рисков;

 

4.6. Проведение анализа кадрового состава ГКС и ТП  в целях реальной расстановки  персонала (ротация, реорганизация);

 

4.7. Проведение обучения для вновь поступивших служащих по вопросам:

- основные принципы этики госслужащего;

- запреты и ограничения, связанные с прохождением государственной службы;

- виды ответственности госслужащего (Кодекс этики государственных служащих ГКС.

 

постоянно

 

 

 

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

ежеквартально

 

 

 

 

 

по мере необходимости

 

 

 

постоянно,

согласно плану

 

 

 

 

 

январь

февраль

 

 

 

 

в течение года

ОУЧРД

 

 

 

 

 

 

ОУЧРД

ТП

 

 

 

 

ОУЧРД, руководители структурных подразделений

ТП

 

дисциплинарная комиссия

 

 

 

ОУЧРД

УВПК

 

 

 

 

 

Рабочая группа

ОУЧРД

ОНПО

 

 

 

ОУЧРД

УВПК

Комиссия по этике

ТП

Искоренение коррупционных элементов при работе с кадрами/ количество государственных служащих назначенных по результатам внутренних конкурсов.

 

Количество вновь принятых государственных служащих и подписанные обязательства.

 

 

 

Беспристрастное, непредвзятое, объективная оценка деятельности служащих.

 

 

Количество заседаний, решения по результатам рассмотренных вопросов, принятые меры.

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

 

 

 

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

 

 

 

Предотвращение конфликта интересов и снижения риска коррупции.

 Повышение открытости и обеспечения информационной прозрачности деятельности ГКС

5

Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности ГКС;

 • В целях формирования дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью ГКС размещение на веб сайте ГКС отчетов об исполнении бюджетов всех уровней, а также сметы расходов;

 

 • Оформление и регулярное обновление информационных стендов о деятельности ГКС, информативно-правовой базы в сфере государственной и муниципальной службы на официальном сайте, в т.ч. порядок обжалования действий должностных лиц, телефонов сотрудников ГКС для обращений по фактам конфликта интересов;

 

 • В целях обеспечения информационной прозрачности отбора кадров и деятельности Центра тестирования, проведение Дня «открытых дверей»;

5.4. Регулярное обновление информации на веб-сайте ГКС о деятельности ГКС и о законодательстве Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы в целях правильного информирования населения.

ежеквартально и по итогам года

 

 

 

 

 

 

по мере необходимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках мероприятий, посвященных Дню государственного служащего

 

 

постоянно

Пресс-служба

ОФАО

ТП

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба

ОФАО

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ

пресс-служба, ООВС

ТП

 

 

 

 

Пресс-служба,

УВПК

Руководители

структурных подразделений,

ТП

 

Информация об исполнении сметы расходов.

 

 

 

 

 

 

 

Стенды, постоянно обновляемый сайт ГКС, вестники, газеты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированность о деятельности ЦТ.

 

 

 

 

 

 

Информированность населения по деятельности ГКС.

 Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников

6

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и антикоррупционная пропаганда;

 • Включение тем по вопросам предупреждения коррупции в учебные планы курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в рамках Госзаказа;

 

6.2. Ввести курсы по вопросам предупреждения коррупции, раскрывающие моральные ценности, нормы деловой этики служащих, для сотрудников ЮТП, СТП, ЦТП;

согласно графику

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год

 

 

 

 

 

 

 

ООВС

 

 

 

 

 

 

 

 

УВПК

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по вопросам предупреждения коррупции.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы обучения по вопросам предупреждения коррупции.

 

 

 

 Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной гражданской службе

7

Внедрение системы уведомления руководства о фактах склонения сотрудников ГКС к совершению коррупционных правонарушений и о конфликте интересов.

Ведение журнала регистрации сообщений о фактах склонения сотрудников ГКС к совершению коррупционных правонарушений и о конфликте интересов.

постоянно

ОУЧРД

ТП

Учет фактов обращений:

   - о склонении сотрудников ГКС к совершению коррупционных правонарушений;

   - о конфликте интересов.

 

Список сокращений:

ООВС - отдел обучения и внешних связей

ОНПО - отдел нормативно-правового обеспечения

ОПГС - отдел прохождения государственной службы

ОПМС - отдел прохождения муниципальной службы

ОМКЗ - отдел мониторинга и контроля законности

ЦТ - центр (отдел) тестирования

ОУЧРД - отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

ОФАО - отдел финансового и административного обеспечения

УВПК - уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

ТП - территориальные представительства

ОИСУЧР – отдел информационной системы управления человеческими ресурсами

ОИАРР - отдел информационно-аналитической работы и развития.